Čo je sieť EURYDICE

Eurydice je informačná sieť, ktorá je od r. 1980 prostriedkom Európskej komisie na zbieranie a rozširovanie informácií o vzdelávacích systémoch v štátoch Európskej únie, za účelom uľahčiť európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania. Jej hlavným poslaním je poskytovať pracovníkom zodpovedným za vzdelávacie politiky na európskej, národnej a regionálnej úrovni analýzy a informácie, ktoré by im mali napomáhať v ich rozhodovacom procese.

V súčasnosti tvorí sieť Eurydice 40 národných kancelárií v 37 štátoch zapojených do programu EÚ Erasmus+ (27 členských štátov, Albánsko, Bosna and Hercegovina, Bývala juhoslovanská republika Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Čierna hora, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko a Turecko).

Sieť EURYDICE je organizovaná na dvoch úrovniach:

 • Európska kancelária je vytvorená v rámci Výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie so sídlom v Bruseli. Jej úlohou je dokumentovať a koordinovať aktivity a výmenu informácií v rámci siete.
 • 40 národných kancelárií, ktoré zhromažďujú informácie na národnej úrovni a prispievajú k ich analýzam. Národné kancelárie sú väčšinou súčasťou ministerstva školstva, niektoré fungujú v rámci národných agentúr, výskumných centier alebo ďalších organizácií. Koordinujú spoluprácu s poprednými odborníkmi v príslušnom odbore.

Výsledky práce:

 • Popis národných vzdelávacích systémov
  Online encyklopédia poskytujúca prehľad vzdelávacích systémov v 37 štátoch na národnej, prípadne regionálnej úrovni. Je určená na uľahčenie porovnávania informácií a ich vzájomného pochopenia.
 • Komparatívne štúdie
  Publikácie porovnávajú rôzne prvky vzdelávacích systémov. Obsahujú vždy syntetickú štúdiu a popis situácie v jednotlivých štátoch v oficiálnych jazykoch EÚ.
 • Série kľúčových údajov
  Periodické prehľady kľúčových tém vo vzdelávaní popisujúce aktuálny stav implementácie reforiem na národnej a európskej úrovni.
 • Údaje a ukazovatele popisujúce hlavné črty európskych vzdelávacích systémov:

  • Školský a akademický kalendár
  • Štruktúra európskych vzdelávacích systémov
  • Povinné vzdelávanie v Európe
  • Vyučovací čas v povinnom vzdelávaní
  • Platy učiteľov a riaditeľov škôl v Európe
  • Poplatky a podpora v európskom vysokoškolskom vzdelávaní
  Všetky publikácie a produkty Eurydice sú dostupné bezplatne v elektronickej podobe na web sídle európskej kancelárie Eurydice, alebo web sídle Úradu pre vydávanie publikácií Európskej Únie.