Archív tlačových správ

  • Profesia učiteľa v Európe. Publikácia Eurydice Profesia učiteľa v Európe: prístup, kariérny postup a podpora prispieva k súboru dôkazov, ktoré môžu pomôcť pri tvorbe politiky pri poskytovaní účinnej podpory učiteľom, zvyšovaní ich odbornosti a zlepšovaní ich postavenia. Publikácia uvádza hlavné úlohy na národnej úrovni v oblasti ponuky a dopytu po učiteľoch a spôsoby, akými ich vzdelávacie systémy riešia prostredníctvom plánovania. Skúma požiadavky na to, aby sa niekto stal učiteľom, prijímanie a pracovné podmienky aj perspektívu odborného rozvoja a podpory. Ozrejmuje príležitosti na rozvoj kariéry učiteľov, a to z hľadiska hierarchického postupu aj diverzifikácie úloh, ale tiež definíciu a využitie rámca kompetencií učiteľa. Správa tiež analyzuje úlohy a fungovanie hodnotenia učiteľov. Publikácia sa zameriava na školy základného a všeobecného stredného vzdelávania. Zahŕňa všetky štáty Európskej únie, ako aj Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čiernu Horu, Nórsko, Srbsko a Turecko. Táto tlačová správa Eurydice poskytuje prehľad niektorých hlavných zistení uvedených v publikácií.
  • Občianska výchova v školách v Európe. Vzhľadom na narastajúce ohrozenie základných hodnôt, ako sú mier, rovnosť a ľudské práva, sa v posledných rokoch venuje pozornosť podpore vzdelávania v oblasti občianskej výchovy, a niekoľko štátov zmenilo svoje oficiálne predpisy pre túto oblasť vzdelávania. Ale čo je to občianska výchova? Ako sa vyučuje? Je samostatným predmetom? Ako sú žiaci hodnotení? Ako sa rozvíjajú občianske kompetencie prostredníctvom praktických skúseností mimo vyučovania? Aká je príprava učiteľov a akú podporu dostávajú? Publikácia Občianska výchova v školách v Európe - 2017 odpovedá na tieto a ďalšie otázky prostredníctvom porovnávania prístupu k občianskej výchove v jednotlivých štátoch Európy. Porovnávanie zahŕňa 28 členských štátov EÚ a tiež Bosnu a Hercegovinu, Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Čiernu Horu, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko a Turecko. Táto publikácia sa zameriava sa na štyri oblasti, a to na vzdelávacie programy; výučbu, učenie a aktívnu účasť; hodnotenie žiakov a hodnotenie škôl; počiatočné a ďalšie vzdelávanie učiteľov a ich podpore. Každú kapitolu doplňuje prípadová štúdia zameraná na jeden konkrétny štát.
  • Výchova k podnikateľstvu v škole v Európe poskytuje aktualizované a detailnejšie informácie o stratégiách, učebných osnovách a výsledkoch vzdelávania a taktiež zahŕňa nové témy, napríklad finančné schémy a vzdelávanie učiteľov. Štúdia sa zameriava na základné vzdelávanie, nižšiu a vyššiu úroveň sekundárneho vzdelávania ako aj na inštitucionálne počiatočné odborné vzdelávanie a prípravu (IVET). Obsahuje informácie z rokov 2014/15 z 33 štátov, ktoré sú členmi siete Eurydice. Okrem toho, národné informácie poskytujú prehľad o výchove k podnikateľstvu v každom štáte.
  • Zabezpečovanie kvality vo vzdelávaní sumarizuje výsledky komparatívnej štúdie popisujúcej dva hlavné typy hodnotenia škôl: externé hodnotenie, ktoré robia hodnotitelia priamo nezapojení do školských aktivít a interné hodnotenie, kde je väčšina hodnotiteľov zamestnancami skúmanej školy.
  • Deti majú rôzne podmienky v programoch výchovy a starostlivosti v ranom detstve prezentuje hlavné závery štúdie Kľúčové údaje o ranej výchove a starostlivosti detí v Európe, ktorá skúma problémy akým Európske štáty čelia v snahe poskytovať čo najkvalitnejšiu výchovu a starostlivosť deťom v predškolskom veku.
  • Modernizácia vysokého školstva v Európe: prístup, udržanie sa a zamestnateľnosť popisuje, aké kroky podnikajú vlády a inštitúcie poskytujúce vysokoškolské vzdelávanie aby rozšírili prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu a zvýšili tak počet študentov, ktorí ukončia úplné vysokoškolské vzdelanie (udržanie sa), a poskytli vodítko pre študentov pri vstupe na trh práce (zamestnateľnosť).
  • Telesná výchova a šport v školách v Európe stručne mapuje stav telesnej výchovy a športových aktivít na školách v 30 európskych štátoch.