Články a aktuality


Švédska stratégia digitalizácie pre školské systémy: predbežné závery
Viac info.
Belgicko-Nemecké spoločenstvo: Mentoring pre nových učiteľov a tých, ktorí menia kariéru
Viac info.
Francúzsko: Funkcia riaditeľa školy
Viac info.
Dohoda o implementácii viacerých príležitostí na vzdelávanie v Dánsku
Viac info.
Slovensko: Stratégia internacionalizácie vysokého školstva 2030
Viac info.
Francúzsko: Kultúrny preukaz pre žiakov stredných škôl
Viac info.
Maďarsko: Každé dieťa by sa malo naučiť plávať!
Viac info.
Fínsko podporuje a zlepšuje vzdelávanie v ranom detstve poskytované v nemocniciach
Viac info.
Nemecko: Dohoda medzi spolkovými krajinami o základnej štruktúre školského systému
Viac info.
Smerom k rovnosti a inklúzii vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe
Viac info.
Slovensko: Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní
Viac info.
Vytvorenie územných pólov pre starostlivosť o žiakov so špeciálnymi potrebami vo Francúzskom spoločenstve Belgicka
Viac info.
Portugalsko: Počet predčasných odchodov zo vzdelávania a odbornej prípravy v roku 2021 klesol na historické minimum 5,9 %
Viac info.
Fínsko: školné pre študentov z krajín mimo EÚ/EHP boli vyhodnotené
Viac info.
Nemecko: Vzdelávacie štandardy pre Allgemeine Hochschulreife v prírodných vedách
Viac info.
Dánsko: Nový akčný plán antisemitizmu na zvýšenie vedomostí o holokauste
Viac info.
Belgicko – Francúzske spoločenstvo: Reforma počiatočného vzdelávania učiteľov
Viac info.
Severné Macedónsko: Aktivity na podporu reforiem zameraných na získanie prístupu k vzdelaniu pre všetkých študentov
Viac info.
Slovensko: Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030
Viac info.
Nový riadiaci dokument pre ECEC v Španielsku
Viac info.
Obchod a manažment – nový predmet v poľských školách (od septembra 2023)
Viac info.
PORTUGALSKO: 21/23 Plán Escola+
Viac info.
Česká republika: Revízia učebných plánov pre predmet informatika v základnom vzdelávaní
Viac info.
Srbsko: Nariadenie o kontinuálnom profesionálnom rozvoji učiteľov
Viac info.
Belgicko – Flámske spoločenstvo: Povinný jazykový skríning pre predškolákov
Viac info.
Taliansko: Vzdelávacie smernice pre predprimárne vzdelávanie a ranú starostlivosť
Viac info.
Belgicko – Francúzske spoločenstvo: Maximálne dva roky na absolvovanie 1. ročníka bakalárskeho štúdia
Viac info.
Ako pandémia Covid-19 ovplyvnila hodnotu univerzitných titulov? - 2
Viac info.
Ako pandémia Covid-19 ovplyvnila hodnotu univerzitných titulov? - 1
Viac info.
Užívateľský prieskum: Váš názor je dôležitý!
Viac info.
Severné Macedónsko: Nové koncepcie inkluzívneho vzdelávania a základného vzdelávana ako súčasť európskej perspektívy krajiny
Viac info.
Slovinsko: Rómski asistenti podporujú rómskych študentov
Viac info.
Zoznam publikácií siete Eurydice za rok 2021
Viac info.
Belgicko – nemecká komunita: Nová vyhláška pre učiteľov škôl
Viac info.
Reformy školstva v Lichtenštajnsku
Viac info.
Svetová banka podporila Chorvátsko pri zvyšovaní efektívnosti investícií do výskumu, vývoja a inovácií
Viac info.
Dánsko: Politická dohoda o obmedzení výdavkov na zahraničných študentov
Viac info.
Štrukturálne ukazovatele pre monitorovanie systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe – 2021: Prehľad hlavných reforiem od roku 2015
Viac info.
Francúzsko: Chráňte všetkých
Viac info.
Reformy vzdelávania v Rakúsku: Individuálne hodnotenie kompetencií (iKMPLUS)
Viac info.
Španielsko: Budúci zákon o odbornom vzdelávaní
Viac info.
Malta: Vzdelávací program Summer Catch-Up
Viac info.
Taliansko: Nové opatrenia pre školské aktivity v roku 2021/2022
Viac info.
Nová stratégia rozvoja vzdelávania v Srbsku do roku 2030
Viac info.
Politická dohoda pre viac a lepšie príležitosti na vzdelávanie v Dánsku
Viac info.
Švédsko: Po tom, čo pandémia prebĺbila sociálne predsudky, rozšírenie prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu bude monitorované
Viac info.
Poľsko: Národný program rozvoja čítania 2.0
Viac info.
Fínsko: Povinná školská dochádzka sa predĺžila do veku 18 rokov
Viac info.
Taliansko: Plán ponechať školy otvorené aj v lete
Viac info.
Vyučovacie hodiny na požiadanie pre všetkých študentov na Malte
Viac info.
Belgicko – Francúzska komunita: Nový rytmus vzdelávania
Viac info.
Musíme hovoriť o... akademickej slobode
Viac info.
Zaostrené na: Čo nás kríza COVID-19 naučila o vzdelávaní a výučbe na vysokých školách?
Viac info.
„Gesamtvision Bildung“ – celková vízia vzdelávania v nemecky hovoriacej komunite v Belgicku
Viac info.
Švédsko ponecháva školy počas pandémie Covid-19 otvorené: Výsledky situácie
Viac info.
Nórska reforma odborných zručností: „Učíme sa celý život“
Viac info.
Zaostrené na: Ovplyvňuje vyučovanie na diaľku duševnú pohodu učiteľov?
Viac info.
Podpora kontinuity vzdelávania prostredníctvom digitálnych technológií počas pandémie COVID-19
Viac info.
Nový školský zákon v Španielsku
Viac info.
Slovinsko: Smerom k holistickému prístupu k podpore detí a mladých ľudí s emocionálnymi poruchami a poruchami správania
Viac info.
Rovnosť v školskom vzdelávaní: Prečo je dôležitá a ako ju zlepšiť
Viac info.
Zoznam publikácií siete Eurydice za rok 2020
Viac info.
#LearnAtHome: Reakcia vzdelávacieho systému Čiernej Hory na pandémiu COVID-19
Viac info.
Covid-19 Francúzsko: Podpora poskytovaná učiteľom počas pandémie
Viac info.
Nórsko: Využívanie digitálnych technológií na poskytovanie elektronického vzdelávania počas pandémie Corona
Viac info.
Grécko: Počas pandémie bola zavedená podpora pre učiteľov základných a stredných škôl
Viac info.
Zaostrené na: Zhoršuje domáce vzdelávanie počas pandémie rodové nerovnosti?
Viac info.
Zaostrené na: Je učiteľstvo dobre platenou kariérou?
Viac info.
„Simply Digital“ – stratégia rozvoja digitálnych kompetencií v luxemburskom školskom vzdelávaní
Viac info.
Belgicko: Zdokonalenie platformy zdrojov pre učiteľov zameraná na podporu a vedenie učiteľov v ich každodennej praxi
Viac info.
Interview: Happy birthday Eurydice and Youth Wiki!
Viac info.
Nový prístup k odbornému vzdelávaniu a odbornej praxi v Srbsku
Viac info.
Francúzsko: Povinná odborná príprava predĺžená do veku 18 rokov
Viac info.
Národný štipendijný systém a reforma študijných grantov v Španielsku
Viac info.
e-školy: Skvalitnenie systému digitálnych škôl v Chorvátsku
Viac info.
Estónsko: Štandardizované testovanie z matematiky a prírodných vied prebieha online
Viac info.
Obnovenie modelových a experimentálnych škôl v Grécku: podpora a šírenie najlepších vzdelávacích postupov
Viac info.
Portugalsko: Implementácia nových stratégií v digitálnom vzdelávaní
Viac info.
Vyučovací proces v Bosne a Hercegovine v škole a „online“
Viac info.
Belgicko-francúzska komunita rozširuje pilotný projekt zameraný na systémy diferenciácie a personalizovanej podpory v rokoch 2020-2021
Viac info.
Belgicko-francúzska komunita: Podpora učiteľov základných a stredných škôl zavedená počas pandémie COVID
Viac info.
Talianske orgány schválili usmernenia o Duševnej pohode a zdravotnej bezpečnosti v jasliach a predškolských zariadeniach
Viac info.
Nový systém financovania verejných škôl v Českej republike
Viac info.
Predbežné údaje o monitorovaní absolventov potvrdzujú potrebu zmien v terciárnom vzdelávaní v Lotyšsku
Viac info.
Povedie Covid19 k dlho očakávanej revolúcii vo vysokoškolskom vzdelávaní v Albánsku?
Viac info.
Riešenie krízy COVID19 vo vzťahu k vzdelávaniu v rôznych administratívnych jednotkách: Španielsky prípad
Viac info.
Podpora učiteľov základných a stredných škôl zavedených počas pandémie v Bulharsku
Viac info.
Reformy predškolskej prípravy a starostlivosti na Slovensku a vplyv COVID 19 na vzdelávanie v materských školách
Viac info.
Poľská vláda prijala nový program podpory ľudových univerzít na roky 2020 – 2030
Viac info.
Dánske iniciatívy na riešenie nových výziev vysokoškolského vzdelávania po skončení COVID19
Viac info.
Fínsko: Podpora študentov odborného vzdelávania a prípravy so špeciálnymi potrebami počas pandémie
Viac info.
Povinné vzdelávanie v materských školách v Belgicku pre všetky 5-ročné deti
Viac info.
Zoznam publikácií siete Eurydice za rok 2019
Viac info.
Môže byť online vzdelávanie bezpečné?
Viac info.
Zaostrené na: Môže pandémia koronavírusu zlepšiť naše školstvo?
Viac info.
Zaostrené na: Čo nás naučila kríza Covid-19 o online vyučovaní?
Viac info.