Údaje a ukazovatele

The European Higher Education Area in 2024: Bologna Process Implementation Report
Nové vydanie správy o implementácii bolonského procesu je rozdelené do šiestich kapitol. Hodnotí implementáciu politických záväzkov v oblasti európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) naprieč zúčastnenými krajinami.
Prvá kapitola poskytuje údaje týkajúce sa študentov, zamestnancov, inštitúcií a financovania z verejných zdrojov v sektore vysokoškolského vzdelávania v Európe. Druhá kapitola detailne skúma tri kľúčové záväzky krajín EHEA – štruktúru stupňov vzdelania, uznávanie kvalifikácií a zabezpečovanie kvality. Tretia kapitola sa zaoberá základnými hodnotami EHEA: akademickou slobodou, akademickou bezúhonnosťou, verejnou zodpovednosťou za vysokoškolské vzdelávanie and zodpovednosťou vysokých škôl voči verejnosti. Štvrtá kapitola sa zaoberá implementáciou sociálneho rozmeru. Piata kapitol sa sústredí na ciele učenia sa a vyučovania, ktoré boli stanovené v rímskom komuniké z roku 2020. Šiesta kapitol pojednáva o mobilitách a internacionalizácii. Posledná časť hovorí o vysokých školách pomáhajúcich ukrajinskej akademickej komunite v kontexte agresie, ktorú rozpútalo Rusko, a o snahe podporovať študentov a zamestnancov v exile.
The organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education – 2023/2024
Správa poskytuje informácie o začiatku školského roku a jeho dĺžke, ako aj o termínoch a dĺžke školských prázdnin. Správa pokrýva základné a všeobecné sekundárne vzdelávanie a školský kalendár je dostupný vo forme otvorených dát

Informácie sú dostupné za 37 štátov zapojených do programu EÚ Erasmus+ (27 členských štátov, Albánsko, Bosnu and Hercegovinu, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko).
Compulsory education in Europe 2023/2024
Tento informačný prehľad sa sústredí dĺžku povinného vzdelávania/odbornej prípravy v Európe. Zdôrazňuje vek začiatku a ukončenia povinného vzdelávania/odbornej prípravy a rozlišuje pojmy denné a externé povinné vzdelávanie/odborná príprava. Informácie sú dostupné pre 39 európskych vzdelávacích systémov pokrývajúcich 37 krajín zapojených do programu EÚ Erasmus+.
The structure of the European education systems 2023/2024: schematic diagrams
Správa zobrazuje schematické informácie o štruktúre vzdelávacích systémov v európskych štátoch od predškolskej po terciárnu úroveň vzdelávania v školskom roku 2023/2024. Obsahuje národné diagramy, príručku na čítanie diagramov a mapu zobrazujúcu hlavné organizačné modely primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Informácie sú dostupné za 39 európskych vzdelávacích systémov a pokrývajú 37 štátov zapojených do programu Erasmus+.
Teachers' and school heads' salaries and allowances, 2021/2022
Odmeňovanie učiteľov a ich kariérne vyhliadky sú neoddeliteľnou súčasťou politík, ktorých cieľom je prilákať najlepších kandidátov a zabezpečiť, aby v profesii zostali. Sú učitelia v Európe dobre platení? Aké vyhliadky na zvýšenie platov majú pri kariérnom napredovaní? Narástla alebo klesla kúpna sila učiteľov v posledných rokoch? Správa ukazuje zloženie a rozdiely v zárobkoch učiteľov medzi štátmi zapojenými v sieti Eurydice.

Poskytuje informácie o tarifných a skutočných platoch, ako aj príplatkoch, ktoré učiteľom a riaditeľom škôl prislúchajú. Analyzuje tiež akú perspektívu majú učitelia z hľadiska platového postupu počas svojej kariéry.

Národné prehľady a údaje použité v komparatívnej správe sú dostupné vo formáte otvorených údajov. Údaje boli zozbierané spoločne sieťami Eurydice a OECD/NESLI.
The organisation of the academic year in Europe – 2023/2024
Správa Akademický kalendár poskytuje presné informácie o začiatku akademického roku, semestroch, prázdninách a skúškových obdobiach. Zdôrazňuje rozdiely medzi univerzitnými a neuniverzitnými študijnými programami. V publikácii nájdete informácie o akademickom roku v 37 štátoch.
Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2022/2023
Na efektívne učenie sa vplýva množstvo faktorov. Okrem kvality vyučovania a času strávenom vzdelávaním sa po skončení vyučovania zohráva v tomto procese kľúčovú úlohu vyučovací čas. Navýšenie časovej dotácie pre niektorý z predmetov môže zvýšiť záujem žiakov oň a pozitívne tak vplývať na ich výsledky. O to viac, ak navýšenie časovej dotácie predmetu cieli na znevýhodnených žiakov a sprevádzajú ho ďalšie podporné opatrenia.

Táto správa analyzuje odporúčaný minimálny vyučovací čas v dennom povinnom všeobecnom vzdelávaní v 39 vzdelávacích systémoch. Údaje odkazujú na minimálne požiadavky pre povinný obsah vzdelávania, ktorý stanovili kompetentné orgány na rok 2022/2023.

Analýza ukazuje, že vo všeobecnosti v rámci všetkých vzdelávacích úrovní pripadá najvyšší podiel vyučovacieho času na vzdelávaciu oblasť „jazyk a komunikácia“. Tá dominuje najmä v primárnom vzdelávaní. Vo väčšine štátov sa táto oblasť zameriava na čítanie, písanie a literatúru (25 % celkového vyučovacieho času). Druhý najvyšší podiel vyučovacieho času potom prislúcha matematike. Na sekundárnej úrovni vzdelávania sa časová dotácia pre čítanie, písanie a literatúru znižuje v prospech ostatných predmetov, ako sú prírodné vedy a cudzie jazyky. Tieto údaje zozbierala sieť Eurydice spoločne so sieťou OECD NESLI.
Country sheets: Teachers' and school heads' salaries and allowances, 2021/2022
Odmeňovanie učiteľov a ich kariérne vyhliadky sú neoddeliteľnou súčasťou politík, ktoré chcú prilákať najlepších uchádzačov o zamestnanie učiteľa a zaistiť, že vo svojej profesii zotrvajú. Sú európski učitelia dobre platení? Aké majú počas svojej kariéry vyhliadky na zvýšenie platu? Na tieto otázky odpovedajú prehľady zverejnené sieťou Eurydice, ktoré pokrývajú úrovne od predprimárneho až po všeobecné vyššie sekundárne vzdelávanie.

Ukazujú zloženie a rozdiely v platoch učiteľov v štátoch zapojených do siete Eurydice. Obsahujú aj bližšie informácie o ďalších príplatkoch a doplnkových platbách, ktoré učitelia a riaditelia škôl dostávajú.

Údaje zozbierala sieť Eurydice spoločne s OECD/NESLI.

Vydanie týchto prehľadov predchádza správe Teachers' and school heads' salaries and allowances, 2021/2022 (Platy a príplatky učiteľov a riaditeľov škôl, 2021/2022), ktorá bude vydaná v októbri 2023. Táto komparatívna štúdia skúma tarifné platy začínajúcich učiteľov a ich vývoj od roku 2014/2015, ako aj vyhliadky na zvýšenie platu počas ich kariéry. Hovorí aj o požiadavkách na pozíciu riaditeľa školy, platoch a kariérnom postupe v tejto profesii.

Na jeseň vyjde úplne nová interaktívna webová publikácia. Zozbierané údaje o platoch učiteľov a riaditeľov škôl budú zobrazené novým interaktívnym formátom. Tento nástroj umožní krížové vyhľadávanie podľa témy alebo podľa štátu a exportovanie údaje v rôznych formátoch.
National Student Fees and Support Systems in European Higher Education 2022/2023
Po prvýkrát Vám prinášame správu Eurydice v novom interaktívnom vídaní! Dynamický online formát umožňuje jednoduchšiu navigáciu a prehľad v množstve údajov. Digitálne mapy a grafy vás prevedú porovnávacou analýzou a národnými informáciami v komplexnom súbore tém.

Študijné poplatky a opatrenia finančnej podpory sú dôležitými nástrojmi na podporu prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu. Konkrétne opatrenia a prax sa v európskych štátoch výrazne líšia.

Správa prináša informácie o tom, ktorí študenti a v akej výške platia poplatky a ktorí študenti majú nárok na podporu počas vysokoškolského vzdelávania. Uvádzajú sa rozdiely medzi domácimi a zahraničnými študentmi, ako aj rozdiely medzi študentmi denného a externého štúdia. Súčasťou sú aj informácie o grantoch a pôžičkách – vrátane kritérií na udelenie finančnej podpory a informácie o minimálnych, maximálnych a najbežnejších sumách poplatkov aj podpory. Zároveň sa dozviete, ktoré systémy ponúkajú nepriamu finančnú podporu, ako sú daňové bonusy a rodinné prídavky.

Správa zahŕňa 39 vzdelávacích systémov. Okrem 27 členských štátov EÚ obsahuje aj údaje za Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čiernu Horu, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko.
The organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education – 2022/2023
Správa poskytuje údaje o začiatku školského roka a jeho dĺžke, ako aj o načasovaní a dĺžke školských prázdnin. Zahŕňa základné a stredné všeobecné vzdelávanie.
Informácie sú dostupné pre 37 štátov zapojených do programu EÚ Erasmus+ (27 členských štátov, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko).
Compulsory education in Europe 2022/2023
Tento informačný prehľad sa sústredí trvanie povinného vzdelávania/odbornej prípravy v Európe. Zdôrazňuje vek začiatku a ukončenia povinného vzdelávania/odbornej prípravy a rozlišuje pojmy denné a externé povinné vzdelávanie/odborná príprava. Informácie sú dostupné pre 39 európskych vzdelávacích systémov pokrývajúcich 37 krajín zapojených do programu EÚ Erasmus+.
The structure of the European education systems 2022/2023: schematic diagrams
Správa zobrazuje schematické informácie o štruktúre vzdelávacích systémov v európskych štátoch od predškolskej po terciárnu úroveň. Obsahuje národné diagramy, príručku na čítanie diagramov a mapu zobrazujúcu hlavné organizačné modely primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Informácie sú dostupné pre 39 európskych vzdelávacích systémov pokrývajúcich 37 štátov zapojených do programu Erasmus+.
Teachers' and School Heads' salaries and allowances, 2020/2021
Odmeňovanie učiteľov a ich kariérne vyhliadky sú neoddeliteľnou súčasťou politík, ktorých cieľom je prilákať najlepších kandidátov a zabezpečiť, aby v profesii zostali. Sú učitelia v Európe dobre platení? Aké vyhliadky na zvýšenie platov majú pri kariérnom napredovaní? Narástla alebo klesla kúpna sila učiteľov v posledných rokoch? Správa ukazuje zloženie a rozdiely v zárobkoch učiteľov medzi štátmi zapojenými v sieti Eurydice.
Poskytuje informácie o tarifných a skutočných platoch, ako aj príplatkoch, ktoré učiteľom a riaditeľom škôl prislúchajú. Analyzuje tiež akú perspektívu majú učitelia z hľadiska platového postupu počas svojej kariéry.
Národné prehľady a údaje použité v komparatívnej správe sú dostupné vo formáte otvorených údajov.
Údaje boli zozbierané spoločne sieťami Eurydice a OECD/NESLI.

Zobraz archív starších záznamov


The organisation of the academic year in Europe 2022/2023
Akademický kalendár obsahuje národné údaje o štruktúre akademického roka (začiatok akademického roka, termíny semestrov, prázdniny a skúškové obdobia). Dôraz sa kladie aj na rozdiely medzi vysokoškolskými a neuniverzitnými študijnými programami. Informácie sú dostupné pre 37 štátov.
Country sheets: Teachers' and School heads' salaries and allowances, 2020/2021
Odmeňovanie učiteľov a ich kariérne vyhliadky sú neoddeliteľnou súčasťou politík, ktorých cieľom je prilákať najlepších kandidátov a zabezpečiť, aby zostali v profesii. Sú učitelia v Európe dobre platení? Aké vyhliadky na zvýšenie platov majú, keď napredujú v kariére? Získali alebo stratili učitelia v posledných rokoch kúpnu silu? Tabuľky krajín Eurydice odpovedajú na tieto otázky a pokrývajú úrovne od predprimárneho vzdelávania až po všeobecné vyššie sekundárne vzdelávanie.
Údaje skutočne ukazujú zloženie a rozdiely v zárobkoch učiteľov medzi krajinami siete Eurydice. Súčasťou sú aj podrobné informácie o príplatkoch, ktoré dostávajú učitelia a riaditelia škôl.
Údaje boli zozbierané spoločne sieťami Eurydice a OECD/NESLI.
Zverejnenie údajov jednotlivých štátov v prehľadových tabuľkách vo forme otvorených dát sa uskutočňuje po prvý raz a predchádza zverejneniu správy Teachers' and School heads' salaries and allowances, 2020/2021, ktorá bude zverejnená v októbri 2022. Ako obvykle, náš každoročný porovnávací prehľad preskúma zákonné platy začínajúcich učiteľov a vyhliadky na zvyšovanie platov počas ich kariéry. Zaoberá sa aj rozdielmi v platoch medzi jednotlivými úrovňami vzdelania, ktoré sú zvyčajne spojené s rôznymi kvalifikačnými požiadavkami.
The Structure of the European Education Systems 2021/22: Schematic Diagrams
Správa zobrazuje schematické informácie o štruktúre vzdelávacích systémov v európskych štátoch od predškolskej po terciárnu úroveň. Obsahuje národné diagramy, príručku na čítanie diagramov a mapu zobrazujúcu hlavné organizačné modely základného a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Informácie sú dostupné pre 39 európskych vzdelávacích systémov pokrývajúcich 37 štátoch zapojených do programu Erasmus+
Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2019/20
Správa sa týka tarifných a skutočných platov učiteľov a riaditeľov škôl v predprimárnych, základných a všeobecných stredných verejných školách v roku 2019/20 v štátoch Erasmus+.
Porovnávací prehľad skúma úrovne tarifných a skutočných platov učiteľov a potenciál zvyšovania platov počas ich kariéry.
Údaje boli zozbierané spoločne sieťami Eurydice a OECD/NESLI
Compulsory Education in Europe – 2021/22
Táto publikácia poskytuje stručné informácie o trvaní povinného vzdelávania/odbornej prípravy v 39 európskych vzdelávacích systémoch, ktoré zahŕňajú 37 krajín zapojených do programu EÚ Erasmus+ (27 členských štátov, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko).Denné povinné vzdelávanie/odborná príprava sa vzťahuje na obdobie, počas ktorého sa od všetkých študentov vyžaduje, aby absolvovali vzdelávanie/odbornú prípravu na dennej báze.
The Structure of the European Education Systems 2021/22: Schematic Diagrams
Správa ilustruje schematické informácie o štruktúre bežných vzdelávacích systémoch v európskych štátoch od predškolskej po terciárnu úroveň. Zahŕňa národné schematické diagramy, príručku pre čítanie diagramov a mapu znázorňujúcu hlavné organizačné modely základného a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Informácie sú k dispozícii pre 43 európskych vzdelávacích systémov pokrývajúcich 38 krajín zúčastňujúcich sa na programe Erasmus+
The Organisation of the Academic Year in Europe – 2021/22
Publikácia založená na národných údajoch poskytuje presné informácie o začiatku akademického roka, termínoch semestrov, prázdninách a skúšobných obdobiach. Dôraz sa kladie aj na rozdiely medzi vysokoškolskými a neuniverzitnými študijnými programami. Informácie sú dostupné pre 37 štátov
The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2021/22
Správa založená na národných údajoch poskytuje prehľad o dĺžke školského roka, dátumoch začiatku a konca, načasovaní a dĺžke školských prázdnin a o počte školských dní. Zahŕňa základné aj všeobecné stredoškolské vzdelávanie a kľúčové body sú znázornené prostredníctvom porovnateľných údajov
Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2020/21
Správa analyzuje odporúčaný minimálny počet vyučovacích hodín v dennom povinnom všeobecnom vzdelávaní v 39 európskych vzdelávacích systémoch na rok 2020/21. Identifikuje aj dôsledky pandémie.
National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2020/21
Správa predstavuje porovnávací prehľad hlavných čŕt vnútroštátnych systémov študentských poplatkov a finančnej podpory v európskom vysokoškolskom vzdelávaní v akademickom roku 2020/21. Poskytuje čitateľovi informácie o tom, či sú študentom na vysokých školách účtované nejaké poplatky, ktorí študenti sú povinní tieto poplatky uhrádzať a v akej výške. Predstavuje tiež nástroje verejnej finančnej podpory dostupné pre študentov, vrátane grantov a pôžičiek a pre rodiny študentov vo forme daňových úľav pre ich rodičov a rodinných prídavkov
Compulsory Education in Europe 2020/21
Táto publikácia poskytuje stručné informácie o trvaní povinného vzdelávania/odbornej prípravy v 43 európskych vzdelávacích systémoch, ktoré zahŕňajú 38 štátov zapojených do programu EÚ Erasmus+ (27 členských štátov, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Nórsko , Srbsko, Švajčiarsko, Turecko a Spojené kráľovstvo).
Denná povinná školská dochádzka/odborná príprava sa vzťahuje na obdobie dennej dochádzky na vzdelávanie/prípravu, ktoré sa vyžaduje od všetkých študentov
Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2018/19
Správa sa týka zákonných platov učiteľov a riaditeľov škôl v predškolských zariadeniach a v základných a stredných školách v rokoch 2018/19 v krajinách programu Erasmus+.
Porovnávací prehľad skúma zákonné platy začínajúcich učiteľov a vyhliadky na zvyšovanie platov počas ich kariéry vo verejných školách. Zaoberá sa tiež platovými rozdielmi medzi úrovňami vzdelania, ktoré sú zvyčajne spojené s rôznymi kvalifikačnými požiadavkami. V priemere majú učitelia v predškolských zariadeniach tendenciu zarábať menej a učitelia stredných škôl zvyčajne viac, aj keď v niektorých európskych štátoch dostávajú všetci učitelia rovnaké platy.
Kúpna sila učiteľov zostala v posledných rokoch všeobecne dosť stabilná, ale v niekoľkých štátoch strednej a východnej Európy s relatívne nízkymi úrovňami platov sa podstatne zlepšila. Analýza tiež ponúka prehľad o tom, ako sú riaditelia škôl odmeňovaní a ako sa ich príjmy môžu zvyšovať s veľkosťou školy.
Správa obsahuje prehľady štátov, ktoré ilustrujú údaje o platoch a príspevkoch učiteľov a riaditeľov škôl pre každý vzdelávací systém. Údaje zozbierali spoločne siete Eurydice a OECD/NESLI
The Organisation of School Time in Europe – Primary and General Secondary Education 2020/21
Správa založená na národných údajoch poskytuje prehľad o dĺžke školského roka, dátumoch jeho začiatku a konca, dobe a dĺžke školských prázdnin a počte školských dní. Zahŕňa základné aj všeobecné stredoškolské vzdelávanie a kľúčové body ilustrujúce porovnateľné údaje
Compulsory Education in Europe 2019/2020
Publikácia poskytuje stručné informácie o trvaní povinného vzdelávania/odbornej prípravy v 43 európskych vzdelávacích systémoch a pokrýva 38 štátov, ktoré sú zapojené do programu Erasmus + (28 členských štátov, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko, Severné Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Nórsko, Srbsko a Turecko).
Povinné vzdelávanie/odborná príprava sa týka obdobia denného povinného vzdelávania/odbornej prípravy požadovanej u všetkých študentov
The Structure of the European Education Systems 2019/2020
Správa poskytuje informácie o štruktúre hlavného prúdu vzdelávania v európskych štátoch od predškolského po vysokoškolské vzdelávanie v školskom a akademickom roku 2019/20. Zahŕňa národné schematické diagramy, príručku na čítanie diagramov a mapu ukazujúcu hlavné organizačné modely základného a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Informácie sú k dispozícii pre 43 európskych vzdelávacích systémov pokrývajúcich 38 štátov zapojených do programu Erasmus +
Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2017/18
Správa analyzuje tarifné platy učiteľov a riaditeľov škôl v predškolských, základných a vo verejných stredných všeobecných školách v 42 európskych vzdelávacích systémoch v roku 2017/18. Uvádza hlavné zmeny tarifných platov za posledné tri roky a porovnáva priemerné súčasné platy učiteľov (vrátane príspevkov a iných dodatočných príplatkov) s HDP na obyvateľa s príjmami ostatných vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov. Správa obsahuje národné prehľady údajov s rozsiahlymi informáciami o platoch, príspevkoch a ďalších dodatočných príplatkoch, ktoré dostávajú učitelia a riaditelia škôl. Údaje zhromaždili siete Eurydice a OECD / NESLI spoločne
The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe
Správa Eurydice poskytuje prehľad súčasných politických opatrení v Európe, ktoré podporujú výučbu regionálnych alebo menšinových jazykov na školách. Predstavuje niektoré z existujúcich politík a opatrení týkajúcich sa výučby regionálnych alebo menšinových jazykov v rôznych európskych vzdelávacích systémoch. Na záver je uvedený prehľad niektorých projektov a iniciatív financovaných EÚ, ktoré podporujú výučbu regionálnych alebo menšinových jazykov na európskych školách
The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2019/2020
Správa obsahuje údaje o počte vyučovacích dní, dátume začiatku a konca každého školského roka a termínoch a dĺžke školských prázdnin. V správe sú zahrnuté údaje o primárnom a sekundárnom vzdelávaní, kľúčové body sú ilustrované porovnávacími údajmi. Informácie sú k dispozícii pre 38 krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe EÚ Erasmus + (28 členských štátov, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Severná Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko)
The Organisation of the Academic Year in Europe – 2019/20
Správa popisuje štruktúru akademického roka (začiatok akademického roka, dĺžku semestra, prázdniny a skúškové obdobie) v jednotlivých európskych štátoch. Sú v nej uvedené aj rozdiely v jednotlivých typoch študijných programov (univerzitné a neuniverzitné). Správa zahŕňa údaje o 38 európskych štátoch
Digital Education at School in Europe
Správa objasňuje dve rôzne, ale vzájomne sa doplňujúce perspektívy digitálneho vzdelávania: rozvoj digitálnych zručností relevantných pre študentov a učiteľov na jednej strane a pedagogické využívanie technológií na podporu, zlepšenie a transformáciu vzdelávania a výučby na strane druhej. Poskytuje ukazovatele rozvoja digitálnych zručností študentov prostredníctvom školských osnov a digitálnych zručností špecifických pre učiteľov, hodnotenie digitálnych zručností študentov a využívanie technológie na hodnotenie vo všeobecnosti a nakoniec na strategické prístupy k digitálnemu vzdelávaniu a konkrétne politiky podporujúce školy.
Zatiaľ čo štyri hlavné kapitoly ponúkajú tvorcom politík, výskumným pracovníkom a školskej komunite porovnateľné informácie o súčasných politikách digitálneho vzdelávania v Európe, v prílohách sa uvádzajú konkrétne informácie o jednotlivých štátoch, o školských osnovách, rámcoch zručností učiteľov, stratégiách na centrálnej úrovni a agentúrach podporujúcich digitálne vzdelávanie v školách
Eurydice Brief: Digital Education at School in Europe
Zhrnutie poskytuje komplexný prehľad hlavných zistení správy Eurydice o digitálnom vzdelávaní v škole v Európe (Digital Education at School in Europe). V prvom rade objasňuje, prečo je digitálne vzdelávanie dôležité, čo máme na mysli a ako zapadá do kontextu európskej politiky. Následne sumarizuje hlavné zistenia správy a predstavuje hlavné politiky a nariadenia orgánov európskych štátov v súvislosti so štyrmi oblasťami výskumu: rozvoj digitálnych zručností študentov prostredníctvom školských osnov a digitálnych zručností špecifických pre učiteľov, hodnotenie digitálnych zručností študentov a využívanie technológie na hodnotenie vo všeobecnosti a nakoniec strategické prístupy k digitálnemu vzdelávaniu a konkrétne politiky podporujúce školy
Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2018/19
Správa analyzuje odporúčaný minimálny čas výučby v dennom povinnom všeobecnom vzdelávaní v 43 európskych vzdelávacích systémoch za rok 2018/19. Načrtáva, ktoré predmety v základnom vzdelávaní sa najviac podieľajú na vyučovacom čase. Osobitná pozornosť je venovaná čítaniu, písaniu a literatúre, matematike, prírodným vedám a oblasti spoločenskovedných predmetov. Matematika predstavuje druhý najväčší podiel vyučovacieho času. Jej podiel na sekundárnej úrovni klesá v prospech iných predmetov, ako sú prírodné vedy.
Okrem komparatívnej analýzy obsahuje správa aj národné diagramy, ktoré ilustrujú údaje podľa štátov a predmetov. Údaje k analýze spoločne zozbierali siete Eurydice a OECD NESLI. Eurydice zhromažďuje údaje o vyučovacom čase viac ako dve desaťročia a každoročne aktualizuje tieto zistenia. Dostupné sú na internetovej stránke Eurydice od roku 2010
National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2018/19
Správa popisuje systém finančnej podpory (vrátane grantov a pôžičiek ako aj daňové úľavy a rodinné príspevky) a poplatky vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe. Popisuje rozsah poplatkov pre študentov, ktorí sú povinní poplatky platiť, a ktorí môžu byť od platenia oslobodení. Komparatívna správa o poplatkoch a finančnej podpore, ktorá je k dispozícii študentom denného štúdia v akademickom roku 2018/19, zahŕňa tiež prehľady jednotlivých štátov popisujúce hlavné prvky národných vzdelávacích systémov. Správa je zameraná na poplatky a systém finančnej podpory vo verejných a súkromných štátom dotovaných vysokoškolských inštitúciách pre prvý (bakalár) a druhý (magister) stupeň vysokoškolského štúdia a nezahŕňa súkromné vysoké školy
Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2016/17
Komparatívny prehľad zameraný na platy a príplatky pre učiteľov a riaditeľov škôl v Európe v roku 2016/2017 obsahuje prehľady jednotlivých štátov s podrobnými informáciami o tarifnej mzde, platovom postupe a možných príplatkoch. Správa zahŕňa všetky členské štáty EÚ a štáty zastúpené v sieti Eurydice. Údaje uvedené v národných prehľadoch boli zozbierané spoločne sieťami Eurydice a OECD / NESLI
Compulsory Education in Europe – 2018/19
Správa poskytuje prehľad povinného vzdelávania a odbornej prípravy (denné aj externé štúdium) v Európe. Popisuje situáciu 43 vzdelávacích systémov v 38 štátoch zapojených do programu Erasmus+.
The Structure of the European Education Systems 2018/19: Schematic Diagrams
Prehľad diagramov reprezentujúcich štruktúru hlavného prúdu vzdelávania od predškolskej prípravy po vysokoškolské vzdelávanie v akademickom roku 2018/19. Správa obsahuje diagramy popisujúce jednotlivé národné vzdelávacie systémy a mapy znázorňujúce hlavné organizačné modely predprimárneho a povinného vzdelávania. Správa zahŕňa 43 vzdelávacích systémov v štátoch, ktoré sú zapojené do programu Erasmus +
The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2018/19
Správa obsahuje údaje o počte vyučovacích dní, dátume začiatku a konca každého školského roka a termínoch a dĺžke školských prázdnin. V správe sú zahrnuté údaje o primárnom a sekundárnom vzdelávaní v 38 európskych štátoch zapojených do programu Erasmus+
The Organisation of the Academic Year in Europe – 2018/19
Správa popisuje štruktúru akademického roka (začiatok akademického roka, dĺžku semestra, prázdniny a skúškové obdobie) v jednotlivých európskych štátoch. V správe sú uvedené aj rozdiely v jednotlivých typoch študijných programov (univerzitné a neuniverzitné). Správa zahŕňa údaje o 38 európskych štátoch
Compulsory Education in Europe – 2017/18
Správa poskytuje prehľad povinného vzdelávania a odbornej prípravy (denné aj externé štúdium) v Európe. Popisuje situáciu 43 vzdelávacích systémov v 38 krajinách zapojených do programu Erasmus+
The Structure of the European Education Systems 2017/18: Schematic Diagrams
Prehľad diagramov reprezentujúcich štruktúru hlavného prúdu vzdelávania od predškolskej prípravy po vysokoškolské vzdelávanie v akademickom roku 2017/18. Správa obsahuje diagramy popisujúce jednotlivé národné vzdelávacie systémy a mapy znázorňujúce hlavné organizačné modely predprimárneho a povinného vzdelávania. Správa zahŕňa 43 vzdelávacích systémov v štátoch, ktoré sú zapojené do programu EÚ Erasmus +.
National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2017/18
Správa popisuje systém finančnej podpory (vrátane grantov a pôžičiek ako aj daňové úľavy a rodinné príspevky) a poplatky vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe. Popisuje rozsah poplatkov pre študentov, ktorí sú povinní poplatky platiť, a ktorí môžu byť od platenia oslobodení. Komparatívna správa o poplatkoch a finančnej podpore, ktorá je k dispozícii študentom denného štúdia v akademickom roku 2017/18, zahŕňa tiež prehľady jednotlivých štátov popisujúce hlavné prvky národných vzdelávacích systémov. Správa je zameraná na poplatky a systém finančnej podpory vo verejných a súkromných štátom dotovaných vysokoškolských inštitúciách pre prvý (bakalár) a druhý (magister) stupeň vysokoškolského štúdia a nezahŕňa súkromné vysoké školy.
The Organisation of the Academic Year in Europe – 2017/18
Správa popisuje štruktúru akademického roka (začiatok akademického roka, dĺžku semestra, prázdniny a skúškové obdobie) v jednotlivých európskych štátoch. V správe sú uvedené aj rozdiely v jednotlivých typoch študijných programov (univerzitné a neuniverzitné). Správa zahŕňa údaje o 37 európskych štátoch
The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2017/18
Správa obsahuje údaje o dĺžke školského roka, dátume začiatku a konca každého školského roka a termínoch a dĺžke školských prázdnin. V správe sú zahrnuté údaje o primárnom a sekundárnom vzdelávaní v 37 európskych štátoch
Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2016/17
Komparatívna správa popisuje odporúčaný ročný vyučovací čas v povinnom (primárnom a všeobecnom sekundárnom) vzdelávaní v školskom roku 2016/17 v 42 európskych vzdelávacích systémoch. Obsahuje prehľady národných vzdelávacích systémov a mapy ilustrujúce údaje o minimálnom vyučovacom čase podľa jednotlivých štátov a podľa témy.
Popisuje zmeny, ku ktorým došlo v uplynulom roku vo vzdelávacích politikách, v odporúčanom ročnom vyučovacom čase a jeho rozloženiu medzi jednotlivými predmetmi. Osobitnú pozornosť venuje predmetom čítanie, písanie a literatúra, matematika, prírodné vedy, cudzie jazyky , telesná výchova a zdravie, ktorým sa na európskej úrovni v súčasnosti venuje zvýšený záujem.
Správa zároveň porovnáva minimálny odporúčaný vyučovací čas stanovený vzdelávacími autoritami pre predmety matematika a prírodné vedy s vyučovacím časom, ktorý uviedli študenti a učitelia v prieskumoch TIMSS a PISA
National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2016/17
Správa popisuje systém finančnej podpory (vrátane grantov a pôžičiek ako aj daňové úľavy a rodinné príspevky) a poplatky vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe. Popisuje rozsah poplatkov pre študentov, ktorí sú povinní poplatky platiť, a ktorí môžu byť od platenia oslobodení. Komparatívna správa o poplatkoch a finančnej podpore, ktorá je k dispozícii študentom denného štúdia v akademickom roku 2016/17, zahŕňa tiež prehľady jednotlivých štátov popisujúce hlavné prvky národných vzdelávacích systémov. Správa je zameraná na poplatky a systém finančnej podpory vo verejných a súkromných štátom dotovaných vysokoškolských inštitúciách pre prvý (bakalár) a druhý (magister) stupeň vysokoškolského štúdia a nezahŕňa súkromné vysoké školy
Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16
Komparatívny prehľad zameraný na platy a príplatky pre učiteľov a riaditeľov škôl v Európe v roku 2015/2016 obsahuje prehľady jednotlivých štátov s podrobnými informáciami o tarifnej mzde, platovom postupe a možných príplatkoch. Správa zahŕňa všetky členské štáty EÚ a štáty zastúpené v sieti Eurydice
The Structure of the European Education Systems 2016/17: Schematic Diagrams
Prehľad diagramov reprezentujúcich štruktúru hlavného prúdu vzdelávania od predškolskej prípravy po vysokoškolské vzdelávanie v akademickom roku 2016/17. Správa obsahuje diagramy popisujúce jednotlivé národné vzdelávacie systémy a mapy znázorňujúce hlavné organizačné modely predprimárneho a povinného vzdelávania.
Správa zahŕňa 43 vzdelávacích systémov v štátoch, ktoré sú zapojené do programu EÚ Erasmus +
Compulsory Education in Europe – 2016/17
Správa poskytuje prehľad povinného vzdelávania (denné aj externé štúdium) v Európe
The Organisation of the Academic Year in Europe – 2016/17
Správa popisuje štruktúru akademického roka (začiatok akademického roka, dĺžku semestra, prázdniny a skúškové obdobie) v jednotlivých európskych štátoch. V správe sú uvedené aj rozdiely v jednotlivých typoch študijných programov (univerzitné a neuniverzitné).
The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2016/17
Správa obsahuje údaje o dĺžke školského roka, dátume začiatku a konca každého školského roka a termínoch a dĺžke školských prázdnin. V správe sú zahrnuté údaje o primárnom a sekundárnom vzdelávaní v 37 európskych štátoch.- Správa obsahuje údaje o dĺžke školského roka, dátume začiatku a konca každého školského roka a termínoch a dĺžke školských prázdnin. V správe sú zahrnuté údaje o primárnom a sekundárnom vzdelávaní v 37 európskych štátoch.
Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2015/16
Analýza popisuje odporúčaný ročný vyučovací čas v povinnom vzdelávaní vo vybraných predmetoch (tj. čítanie, písanie a literatúra, matematika, prírodné vedy a cudzie jazyky) v 37 európskych štátoch . Údaje sa týkajú minimálnych požiadaviek pre povinný obsah vzdelávania stanovený príslušnými inštitúciami pre 42 popisovaných vzdelávacích systémov v roku 2015/16.
Správa poskytuje komparatívny prehľad o minimálnom vyučovacom čase v primárnom a povinnom všeobecnom sekundárnom vzdelávaní. Obsahuje prehľady národných vzdelávacích systémov a mapy ilustrujúcei údaje o minimálnom vyučovacom čase podľa jednotlivých štátov a podľa témy
National Sheets on Education Budgets in Europe – 2015
Investície do vzdelávania sú prioritnou oblasťou v rámci stratégie Európa 2020. Kvôli nedostatku najnovších informácií o verejných investíciách do vzdelávania v Európe je ťažké túto problematiku sledovať, identifikovať faktory osvetľujúce zmeny investícií do vzdelávania a analyzovať nedávne reformy uskutočnené štátmi v rámci svojho rozpočtu. Preto sieť Eurydice vypracovala prehľad národných rozpočtov vzdelávania v Európe 2015, ktorý poskytuje najnovšie údaje o plánovaných výdavkoch na vzdelávanie v európskych štátoch. Publikácia umožňuje identifikovať zmeny v rozpočtoch na vzdelávanie v rokoch 2014 a 2015. Národné rozpočty na vzdelávanie sú popísané podľa typu výdavkov a úrovne vzdelávania.
Compulsory education in Europe – 2015/16
Správa poskytuje prehľad povinného vzdelávania (denné aj externé štúdium) v Európe
The Structure of the European Education Systems 2015/16: Schematic Diagrams
Prehľad diagramov reprezentujúcich štruktúru hlavného prúdu vzdelávania od predškolskej prípravy po vysokoškolské vzdelávanie v akademickom roku 2015/16. Správa zahŕňa 42 vzdelávacích systémov v štátoch, ktoré sú zapojené do programu EÚ Erasmus + (28 členských štátov EÚ, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko).
Pre každý štát je vypracovaný diagram zobrazujúci národný vzdelávací systém organizovaný na piatich úrovniach vzdelávania: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, primárne a sekundárne vzdelávanie, pomaturitné neterciárne vzdelávanie a vysokoškolské vzdelávanie. ).
Prvá časť správy popisuje hlavné organizačné modely predškolského a povinného vzdelávania, druhá časť poskytuje návod, ako čítať diagramy a tretia časť zobrazuje schémy národných vzdelávacích systémov, vrátane zodpovedajúcich úrovní vzdelania, ako sú definované v Medzinárodnej štandardnej klasifikácii vzdelávania (ISCED 2011)
Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets – 2014/15
Národné informačné prehľady poskytujú stručný popis kľúčových prvkov systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve v Európe. Na príprave správy participovali všetky členské štáty EÚ, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko. Referenčný rok je 2014/15. ).
Diagramy popisujú hlavné prvky organizácie národných systémov v oblasti predškolského vzdelávania a starostlivosti s krátkym popisom hlavných typov predškolských zariadení v jednotlivých štátoch. Správa rovnako poskytuje informácie o prijímaní do predškolských zariadení, ako je veková hranica pre garanciu umiestnenia v predškolskom zariadení, miera účasti na predškolskom vzdelávaní a poplatky a kvalitatívne informácie ako predpisy týkajúce sa veľkosti skupín, vzdelávacie metodiky a reformy prebiehajúce v oblasti predškolského vzdelávania a starostlivosti. ).
Správa poskytuje podporné a doplňujúce informácie k správe Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2015, ktorú vypracovala sieť Eurydice
National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2015/16
Správa popisuje poplatky a systémy finančnej podpory (vrátane grantov a pôžičiek ako aj daňové úľavy a rodinné príspevky) vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe. Popisuje Rozsah poplatkov pre študentov, a to konkrétne ktorí študenti sú povinní poplatky platiť, a ktorí môžu byť od platenia oslobodení. Komparatívna správa o poplatkoch a finančnej podpore, ktorá je k dispozícii študentom denného štúdia v roku 2015/16, zahŕňa tiež prehľady jednotlivých štátov popisujúce hlavné prvky národných vzdelávacích systémov. Správa je zameraná na poplatky a systémy finančnej podpory vo verejných a súkromných štátom dotovaných vysokoškolských inštitúciách pre prvý (bakalár) a druhý (magister) stupeň vysokoškolského štúdia a nezahŕňa súkromné vysoké školy
Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2014/15
Komparatívny prehľad zameraný na platy a príplatky pre učiteľov a riaditeľov škôl v Európe v roku 2014/2015. Obsahuje tiež prehľady jednotlivých štátov s podrobnými informáciami o tarifnej mzde, platovom postupe a možných príplatkoch. Správa zahŕňa všetky členské štáty EÚ a štáty zastúpené v sieti Eurydice
The Organisation of the Academic Year in Europe, 2015/16
Správa popisuje štruktúru akademického roka (začiatok akademického roka, dĺžku semestra, prázdniny a skúškové obdobie) v jednotlivých európskych štátoch. V správe sú uvedené aj rozdiely v závislosti od typoch študijných programov(univerzitné a neuniverzitné)
Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education: 2015/16 school year
Správa obsahuje údaje o dĺžke školského roka, dátume začiatku a konca každého školského roka a termínoch a dĺžke školských prázdnin. V správe sú zahrnuté údaje o primárnom a sekundárnom vzdelávaní v 36 európskych štátoch