Údaje a ukazovatele

 • Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2019/20 - správa sa týka tarifných a skutočných platov učiteľov a riaditeľov škôl v predprimárnych, základných a všeobecných stredných verejných školách v roku 2019/20 v štátoch Erasmus+.
  Porovnávací prehľad skúma úrovne tarifných a skutočných platov učiteľov a potenciál zvyšovania platov počas ich kariéry.
  Údaje boli zozbierané spoločne sieťami Eurydice a OECD/NESLI.
 • The Structure of the European Education Systems 2021/22: Schematic Diagrams - správa zobrazuje schematické informácie o štruktúre vzdelávacích systémov v európskych štátoch od predškolskej po terciárnu úroveň. Obsahuje národné diagramy, príručku na čítanie diagramov a mapu zobrazujúcu hlavné organizačné modely základného a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Informácie sú dostupné pre 39 európskych vzdelávacích systémov pokrývajúcich 37 štátoch zapojených do programu Erasmus+.
 • Compulsory Education in Europe – 2021/22 - táto publikácia poskytuje stručné informácie o trvaní povinného vzdelávania/odbornej prípravy v 39 európskych vzdelávacích systémoch, ktoré zahŕňajú 37 krajín zapojených do programu EÚ Erasmus+ (27 členských štátov, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko). Denné povinné vzdelávanie/odborná príprava sa vzťahuje na obdobie, počas ktorého sa od všetkých študentov vyžaduje, aby absolvovali vzdelávanie/odbornú prípravu na dennej báze.
 • The Organisation of the Academic Year in Europe – 2021/22 - publikácia založená na národných údajoch poskytuje presné informácie o začiatku akademického roka, termínoch semestrov, prázdninách a skúšobných obdobiach. Dôraz sa kladie aj na rozdiely medzi vysokoškolskými a neuniverzitnými študijnými programami. Informácie sú dostupné pre 37 štátov.
 • The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2021/22 - správa založená na národných údajoch poskytuje prehľad o dĺžke školského roka, dátumoch začiatku a konca, načasovaní a dĺžke školských prázdnin a o počte školských dní. Zahŕňa základné aj všeobecné stredoškolské vzdelávanie a kľúčové body sú znázornené prostredníctvom porovnateľných údajov.
 • Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2020/21 - správa analyzuje odporúčaný minimálny počet vyučovacích hodín v dennom povinnom všeobecnom vzdelávaní v 39 európskych vzdelávacích systémoch na rok 2020/21. Identifikuje aj dôsledky pandémie.
 • National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2020/21 - správa predstavuje porovnávací prehľad hlavných čŕt vnútroštátnych systémov študentských poplatkov a finančnej podpory v európskom vysokoškolskom vzdelávaní v akademickom roku 2020/21. Poskytuje čitateľovi informácie o tom, či sú študentom na vysokých školách účtované nejaké poplatky, ktorí študenti sú povinní tieto poplatky uhrádzať a v akej výške. Predstavuje tiež nástroje verejnej finančnej podpory dostupné pre študentov, vrátane grantov a pôžičiek a pre rodiny študentov vo forme daňových úľav pre ich rodičov a rodinných prídavkov.
 • The Structure of the European Education Systems 2020/21: Schematic Diagrams - správa ilustruje schematické informácie o štruktúre bežných vzdelávacích systémoch v európskych štátoch od predškolskej po terciárnu úroveň. Zahŕňa národné schematické diagramy, príručku pre čítanie diagramov a mapu znázorňujúcu hlavné organizačné modely základného a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Informácie sú k dispozícii pre 43 európskych vzdelávacích systémov pokrývajúcich 38 krajín zúčastňujúcich sa na programe Erasmus+.
 • Compulsory Education in Europe 2020/21 - táto publikácia poskytuje stručné informácie o trvaní povinného vzdelávania/odbornej prípravy v 43 európskych vzdelávacích systémoch, ktoré zahŕňajú 38 štátov zapojených do programu EÚ Erasmus+ (27 členských štátov, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Nórsko , Srbsko, Švajčiarsko, Turecko a Spojené kráľovstvo).
  Denná povinná školská dochádzka/odborná príprava sa vzťahuje na obdobie dennej dochádzky na vzdelávanie/prípravu, ktoré sa vyžaduje od všetkých študentov.
 • Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2018/19 - Správa sa týka zákonných platov učiteľov a riaditeľov škôl v predškolských zariadeniach a v základných a stredných školách v rokoch 2018/19 v krajinách programu Erasmus+.
  Porovnávací prehľad skúma zákonné platy začínajúcich učiteľov a vyhliadky na zvyšovanie platov počas ich kariéry vo verejných školách. Zaoberá sa tiež platovými rozdielmi medzi úrovňami vzdelania, ktoré sú zvyčajne spojené s rôznymi kvalifikačnými požiadavkami. V priemere majú učitelia v predškolských zariadeniach tendenciu zarábať menej a učitelia stredných škôl zvyčajne viac, aj keď v niektorých európskych štátoch dostávajú všetci učitelia rovnaké platy.
  Kúpna sila učiteľov zostala v posledných rokoch všeobecne dosť stabilná, ale v niekoľkých štátoch strednej a východnej Európy s relatívne nízkymi úrovňami platov sa podstatne zlepšila. Analýza tiež ponúka prehľad o tom, ako sú riaditelia škôl odmeňovaní a ako sa ich príjmy môžu zvyšovať s veľkosťou školy.
  Správa obsahuje prehľady štátov, ktoré ilustrujú údaje o platoch a príspevkoch učiteľov a riaditeľov škôl pre každý vzdelávací systém. Údaje zozbierali spoločne siete Eurydice a OECD/NESLI.
 • The Organisation of School Time in Europe – Primary and Secondary Education 2020/21 - Správa založená na národných údajoch poskytuje prehľad o dĺžke školského roka, dátumoch jeho začiatku a konca, dobe a dĺžke školských prázdnin a počte školských dní. Zahŕňa základné aj všeobecné stredoškolské vzdelávanie a kľúčové body ilustrujúce porovnateľné údaje.
 • The Organisation of the Academic Year in Europe 2020/21 - Publikácia založená na národných údajoch poskytuje presné informácie o začiatku akademického roka, prázdninách a skúškovom období. Zdôrazňuje tiež rozdiely medzi univerzitnými a neuniverzitnými študijnými programami. Informácie sú k dispozícii pre 37 štátov.
 • Compulsory Education in Europe 2019/2020 - Publikácia poskytuje stručné informácie o trvaní povinného vzdelávania/odbornej prípravy v 43 európskych vzdelávacích systémoch a pokrýva 38 štátov, ktoré sú zapojené do programu Erasmus + (28 členských štátov, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko, Severné Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Nórsko, Srbsko a Turecko).
  Povinné vzdelávanie/odborná príprava sa týka obdobia denného povinného vzdelávania/odbornej prípravy požadovanej u všetkých študentov.
 • The Structure of the European Education Systems 2019/2020 - Správa poskytuje informácie o štruktúre hlavného prúdu vzdelávania v európskych štátoch od predškolského po vysokoškolské vzdelávanie v školskom a akademickom roku 2019/20. Zahŕňa národné schematické diagramy, príručku na čítanie diagramov a mapu ukazujúcu hlavné organizačné modely základného a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Informácie sú k dispozícii pre 43 európskych vzdelávacích systémov pokrývajúcich 38 štátov zapojených do programu Erasmus +.
 • Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2017/18 - Správa analyzuje tarifné platy učiteľov a riaditeľov škôl v predškolských, základných a vo verejných stredných všeobecných školách v 42 európskych vzdelávacích systémoch v roku 2017/18. Uvádza hlavné zmeny tarifných platov za posledné tri roky a porovnáva priemerné súčasné platy učiteľov (vrátane príspevkov a iných dodatočných príplatkov) s HDP na obyvateľa s príjmami ostatných vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov. Správa obsahuje národné prehľady údajov s rozsiahlymi informáciami o platoch, príspevkoch a ďalších dodatočných príplatkoch, ktoré dostávajú učitelia a riaditelia škôl. Údaje zhromaždili siete Eurydice a OECD / NESLI spoločne.
 • The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe - Správa Eurydice poskytuje prehľad súčasných politických opatrení v Európe, ktoré podporujú výučbu regionálnych alebo menšinových jazykov na školách. Predstavuje niektoré z existujúcich politík a opatrení týkajúcich sa výučby regionálnych alebo menšinových jazykov v rôznych európskych vzdelávacích systémoch. Na záver je uvedený prehľad niektorých projektov a iniciatív financovaných EÚ, ktoré podporujú výučbu regionálnych alebo menšinových jazykov na európskych školách.
 • The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2019/2020 - Správa obsahuje údaje o počte vyučovacích dní, dátume začiatku a konca každého školského roka a termínoch a dĺžke školských prázdnin. V správe sú zahrnuté údaje o primárnom a sekundárnom vzdelávaní, kľúčové body sú ilustrované porovnávacími údajmi. Informácie sú k dispozícii pre 38 krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe EÚ Erasmus + (28 členských štátov, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Severná Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko).
 • The Organisation of the Academic Year in Europe – 2019/20 - Správa popisuje štruktúru akademického roka (začiatok akademického roka, dĺžku semestra, prázdniny a skúškové obdobie) v jednotlivých európskych štátoch. Sú v nej uvedené aj rozdiely v jednotlivých typoch študijných programov (univerzitné a neuniverzitné). Správa zahŕňa údaje o 38 európskych štátoch.
 • Digital Education at School in Europe - Správa objasňuje dve rôzne, ale vzájomne sa doplňujúce perspektívy digitálneho vzdelávania: rozvoj digitálnych zručností relevantných pre študentov a učiteľov na jednej strane a pedagogické využívanie technológií na podporu, zlepšenie a transformáciu vzdelávania a výučby na strane druhej. Poskytuje ukazovatele rozvoja digitálnych zručností študentov prostredníctvom školských osnov a digitálnych zručností špecifických pre učiteľov, hodnotenie digitálnych zručností študentov a využívanie technológie na hodnotenie vo všeobecnosti a nakoniec na strategické prístupy k digitálnemu vzdelávaniu a konkrétne politiky podporujúce školy.
  Zatiaľ čo štyri hlavné kapitoly ponúkajú tvorcom politík, výskumným pracovníkom a školskej komunite porovnateľné informácie o súčasných politikách digitálneho vzdelávania v Európe, v prílohách sa uvádzajú konkrétne informácie o jednotlivých štátoch, o školských osnovách, rámcoch zručností učiteľov, stratégiách na centrálnej úrovni a agentúrach podporujúcich digitálne vzdelávanie v školách.
 • Eurydice Brief: Digital Education at School in Europe - Zhrnutie poskytuje komplexný prehľad hlavných zistení správy Eurydice o digitálnom vzdelávaní v škole v Európe (Digital Education at School in Europe). V prvom rade objasňuje, prečo je digitálne vzdelávanie dôležité, čo máme na mysli a ako zapadá do kontextu európskej politiky. Následne sumarizuje hlavné zistenia správy a predstavuje hlavné politiky a nariadenia orgánov európskych štátov v súvislosti so štyrmi oblasťami výskumu: rozvoj digitálnych zručností študentov prostredníctvom školských osnov a digitálnych zručností špecifických pre učiteľov, hodnotenie digitálnych zručností študentov a využívanie technológie na hodnotenie vo všeobecnosti a nakoniec strategické prístupy k digitálnemu vzdelávaniu a konkrétne politiky podporujúce školy.
 • Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2018/19 - Správa analyzuje odporúčaný minimálny čas výučby v dennom povinnom všeobecnom vzdelávaní v 43 európskych vzdelávacích systémoch za rok 2018/19. Načrtáva, ktoré predmety v základnom vzdelávaní sa najviac podieľajú na vyučovacom čase. Osobitná pozornosť je venovaná čítaniu, písaniu a literatúre, matematike, prírodným vedám a oblasti spoločenskovedných predmetov. Matematika predstavuje druhý najväčší podiel vyučovacieho času. Jej podiel na sekundárnej úrovni klesá v prospech iných predmetov, ako sú prírodné vedy.
  Okrem komparatívnej analýzy obsahuje správa aj národné diagramy, ktoré ilustrujú údaje podľa štátov a predmetov. Údaje k analýze spoločne zozbierali siete Eurydice a OECD NESLI. Eurydice zhromažďuje údaje o vyučovacom čase viac ako dve desaťročia a každoročne aktualizuje tieto zistenia. Dostupné sú na internetovej stránke Eurydice od roku 2010.
 • National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2018/19 - Správa popisuje systém finančnej podpory (vrátane grantov a pôžičiek ako aj daňové úľavy a rodinné príspevky) a poplatky vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe. Popisuje rozsah poplatkov pre študentov, ktorí sú povinní poplatky platiť, a ktorí môžu byť od platenia oslobodení. Komparatívna správa o poplatkoch a finančnej podpore, ktorá je k dispozícii študentom denného štúdia v akademickom roku 2018/19, zahŕňa tiež prehľady jednotlivých štátov popisujúce hlavné prvky národných vzdelávacích systémov. Správa je zameraná na poplatky a systém finančnej podpory vo verejných a súkromných štátom dotovaných vysokoškolských inštitúciách pre prvý (bakalár) a druhý (magister) stupeň vysokoškolského štúdia a nezahŕňa súkromné vysoké školy.
 • Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2016/17 - Komparatívny prehľad zameraný na platy a príplatky pre učiteľov a riaditeľov škôl v Európe v roku 2016/2017 obsahuje prehľady jednotlivých štátov s podrobnými informáciami o tarifnej mzde, platovom postupe a možných príplatkoch. Správa zahŕňa všetky členské štáty EÚ a štáty zastúpené v sieti Eurydice. Údaje uvedené v národných prehľadoch boli zozbierané spoločne sieťami Eurydice a OECD / NESLI.
 • Compulsory Education in Europe – 2018/19 - Správa poskytuje prehľad povinného vzdelávania a odbornej prípravy (denné aj externé štúdium) v Európe. Popisuje situáciu 43 vzdelávacích systémov v 38 štátoch zapojených do programu Erasmus+.
 • The Structure of the European Education Systems 2018/19: Schematic Diagrams - Prehľad diagramov reprezentujúcich štruktúru hlavného prúdu vzdelávania od predškolskej prípravy po vysokoškolské vzdelávanie v akademickom roku 2018/19. Správa obsahuje diagramy popisujúce jednotlivé národné vzdelávacie systémy a mapy znázorňujúce hlavné organizačné modely predprimárneho a povinného vzdelávania. Správa zahŕňa 43 vzdelávacích systémov v štátoch, ktoré sú zapojené do programu Erasmus +.
 • The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2018/19 - Správa obsahuje údaje o počte vyučovacích dní, dátume začiatku a konca každého školského roka a termínoch a dĺžke školských prázdnin. V správe sú zahrnuté údaje o primárnom a sekundárnom vzdelávaní v 38 európskych štátoch zapojených do programu Erasmus+.
 • The Organisation of the Academic Year in Europe – 2018/19 - Správa popisuje štruktúru akademického roka (začiatok akademického roka, dĺžku semestra, prázdniny a skúškové obdobie) v jednotlivých európskych štátoch. V správe sú uvedené aj rozdiely v jednotlivých typoch študijných programov (univerzitné a neuniverzitné). Správa zahŕňa údaje o 38 európskych štátoch.
 • Compulsory Education in Europe – 2017/18 - Správa poskytuje prehľad povinného vzdelávania a odbornej prípravy (denné aj externé štúdium) v Európe. Popisuje situáciu 43 vzdelávacích systémov v 38 krajinách zapojených do programu Erasmus+.
 • The Structure of the European Education Systems 2017/18: Schematic Diagrams - Prehľad diagramov reprezentujúcich štruktúru hlavného prúdu vzdelávania od predškolskej prípravy po vysokoškolské vzdelávanie v akademickom roku 2017/18. Správa obsahuje diagramy popisujúce jednotlivé národné vzdelávacie systémy a mapy znázorňujúce hlavné organizačné modely predprimárneho a povinného vzdelávania. Správa zahŕňa 43 vzdelávacích systémov v štátoch, ktoré sú zapojené do programu EÚ Erasmus +.
 • National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2017/18 - Správa popisuje systém finančnej podpory (vrátane grantov a pôžičiek ako aj daňové úľavy a rodinné príspevky) a poplatky vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe. Popisuje rozsah poplatkov pre študentov, ktorí sú povinní poplatky platiť, a ktorí môžu byť od platenia oslobodení. Komparatívna správa o poplatkoch a finančnej podpore, ktorá je k dispozícii študentom denného štúdia v akademickom roku 2017/18, zahŕňa tiež prehľady jednotlivých štátov popisujúce hlavné prvky národných vzdelávacích systémov. Správa je zameraná na poplatky a systém finančnej podpory vo verejných a súkromných štátom dotovaných vysokoškolských inštitúciách pre prvý (bakalár) a druhý (magister) stupeň vysokoškolského štúdia a nezahŕňa súkromné vysoké školy.
 • The Organisation of the Academic Year in Europe – 2017/18 - Správa popisuje štruktúru akademického roka (začiatok akademického roka, dĺžku semestra, prázdniny a skúškové obdobie) v jednotlivých európskych štátoch. V správe sú uvedené aj rozdiely v jednotlivých typoch študijných programov (univerzitné a neuniverzitné). Správa zahŕňa údaje o 37 európskych štátoch.
 • The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2017/18 - Správa obsahuje údaje o dĺžke školského roka, dátume začiatku a konca každého školského roka a termínoch a dĺžke školských prázdnin. V správe sú zahrnuté údaje o primárnom a sekundárnom vzdelávaní v 37 európskych štátoch.
 • Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2016/17 - Komparatívna správa popisuje odporúčaný ročný vyučovací čas v povinnom (primárnom a všeobecnom sekundárnom) vzdelávaní v školskom roku 2016/17 v 42 európskych vzdelávacích systémoch. Obsahuje prehľady národných vzdelávacích systémov a mapy ilustrujúce údaje o minimálnom vyučovacom čase podľa jednotlivých štátov a podľa témy.
  Popisuje zmeny, ku ktorým došlo v uplynulom roku vo vzdelávacích politikách, v odporúčanom ročnom vyučovacom čase a jeho rozloženiu medzi jednotlivými predmetmi. Osobitnú pozornosť venuje predmetom čítanie, písanie a literatúra, matematika, prírodné vedy, cudzie jazyky , telesná výchova a zdravie, ktorým sa na európskej úrovni v súčasnosti venuje zvýšený záujem.
  Správa zároveň porovnáva minimálny odporúčaný vyučovací čas stanovený vzdelávacími autoritami pre predmety matematika a prírodné vedy s vyučovacím časom, ktorý uviedli študenti a učitelia v prieskumoch TIMSS a PISA.
 • National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2016/17 - Správa popisuje systém finančnej podpory (vrátane grantov a pôžičiek ako aj daňové úľavy a rodinné príspevky) a poplatky vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe. Popisuje rozsah poplatkov pre študentov, ktorí sú povinní poplatky platiť, a ktorí môžu byť od platenia oslobodení. Komparatívna správa o poplatkoch a finančnej podpore, ktorá je k dispozícii študentom denného štúdia v akademickom roku 2016/17, zahŕňa tiež prehľady jednotlivých štátov popisujúce hlavné prvky národných vzdelávacích systémov. Správa je zameraná na poplatky a systém finančnej podpory vo verejných a súkromných štátom dotovaných vysokoškolských inštitúciách pre prvý (bakalár) a druhý (magister) stupeň vysokoškolského štúdia a nezahŕňa súkromné vysoké školy.
 • Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16 - Komparatívny prehľad zameraný na platy a príplatky pre učiteľov a riaditeľov škôl v Európe v roku 2015/2016 obsahuje prehľady jednotlivých štátov s podrobnými informáciami o tarifnej mzde, platovom postupe a možných príplatkoch. Správa zahŕňa všetky členské štáty EÚ a štáty zastúpené v sieti Eurydice.
 • The Structure of the European Education Systems 2016/17: Schematic Diagrams - Prehľad diagramov reprezentujúcich štruktúru hlavného prúdu vzdelávania od predškolskej prípravy po vysokoškolské vzdelávanie v akademickom roku 2016/17. Správa obsahuje diagramy popisujúce jednotlivé národné vzdelávacie systémy a mapy znázorňujúce hlavné organizačné modely predprimárneho a povinného vzdelávania.
  Správa zahŕňa 43 vzdelávacích systémov v štátoch, ktoré sú zapojené do programu EÚ Erasmus +.
 • Compulsory Education in Europe – 2016/17 - Správa poskytuje prehľad povinného vzdelávania (denné aj externé štúdium) v Európe.
 • The Organisation of the Academic Year in Europe – 2016/17 - Správa popisuje štruktúru akademického roka (začiatok akademického roka, dĺžku semestra, prázdniny a skúškové obdobie) v jednotlivých európskych štátoch. V správe sú uvedené aj rozdiely v jednotlivých typoch študijných programov (univerzitné a neuniverzitné).
 • The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2016/17 - Správa obsahuje údaje o dĺžke školského roka, dátume začiatku a konca každého školského roka a termínoch a dĺžke školských prázdnin. V správe sú zahrnuté údaje o primárnom a sekundárnom vzdelávaní v 37 európskych štátoch.- Správa obsahuje údaje o dĺžke školského roka, dátume začiatku a konca každého školského roka a termínoch a dĺžke školských prázdnin. V správe sú zahrnuté údaje o primárnom a sekundárnom vzdelávaní v 37 európskych štátoch.
 • Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2015/16 - Analýza popisuje odporúčaný ročný vyučovací čas v povinnom vzdelávaní vo vybraných predmetoch (tj. čítanie, písanie a literatúra, matematika, prírodné vedy a cudzie jazyky) v 37 európskych štátoch . Údaje sa týkajú minimálnych požiadaviek pre povinný obsah vzdelávania stanovený príslušnými inštitúciami pre 42 popisovaných vzdelávacích systémov v roku 2015/16.
  Správa poskytuje komparatívny prehľad o minimálnom vyučovacom čase v primárnom a povinnom všeobecnom sekundárnom vzdelávaní. Obsahuje prehľady národných vzdelávacích systémov a mapy ilustrujúcei údaje o minimálnom vyučovacom čase podľa jednotlivých štátov a podľa témy.
 • National Sheets on Education Budgets in Europe – 2015 - Investície do vzdelávania sú prioritnou oblasťou v rámci stratégie Európa 2020. Kvôli nedostatku najnovších informácií o verejných investíciách do vzdelávania v Európe je ťažké túto problematiku sledovať, identifikovať faktory osvetľujúce zmeny investícií do vzdelávania a analyzovať nedávne reformy uskutočnené štátmi v rámci svojho rozpočtu. Preto sieť Eurydice vypracovala prehľad národných rozpočtov vzdelávania v Európe 2015, ktorý poskytuje najnovšie údaje o plánovaných výdavkoch na vzdelávanie v európskych štátoch. Publikácia umožňuje identifikovať zmeny v rozpočtoch na vzdelávanie v rokoch 2014 a 2015. Národné rozpočty na vzdelávanie sú popísané podľa typu výdavkov a úrovne vzdelávania.
 • Compulsory education in Europe – 2015/16 - Správa poskytuje prehľad povinného vzdelávania (denné aj externé štúdium) v Európe.
 • The Structure of the European Education Systems 2015/16: Schematic Diagrams - Prehľad diagramov reprezentujúcich štruktúru hlavného prúdu vzdelávania od predškolskej prípravy po vysokoškolské vzdelávanie v akademickom roku 2015/16. Správa zahŕňa 42 vzdelávacích systémov v štátoch, ktoré sú zapojené do programu EÚ Erasmus + (28 členských štátov EÚ, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko).
  Pre každý štát je vypracovaný diagram zobrazujúci národný vzdelávací systém organizovaný na piatich úrovniach vzdelávania: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, primárne a sekundárne vzdelávanie, pomaturitné neterciárne vzdelávanie a vysokoškolské vzdelávanie. ).
  Prvá časť správy popisuje hlavné organizačné modely predškolského a povinného vzdelávania, druhá časť poskytuje návod, ako čítať diagramy a tretia časť zobrazuje schémy národných vzdelávacích systémov, vrátane zodpovedajúcich úrovní vzdelania, ako sú definované v Medzinárodnej štandardnej klasifikácii vzdelávania (ISCED 2011).
 • Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets – 2014/15 - Národné informačné prehľady poskytujú stručný popis kľúčových prvkov systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve v Európe. Na príprave správy participovali všetky členské štáty EÚ, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko. Referenčný rok je 2014/15. ).
  Diagramy popisujú hlavné prvky organizácie národných systémov v oblasti predškolského vzdelávania a starostlivosti s krátkym popisom hlavných typov predškolských zariadení v jednotlivých štátoch. Správa rovnako poskytuje informácie o prijímaní do predškolských zariadení, ako je veková hranica pre garanciu umiestnenia v predškolskom zariadení, miera účasti na predškolskom vzdelávaní a poplatky a kvalitatívne informácie ako predpisy týkajúce sa veľkosti skupín, vzdelávacie metodiky a reformy prebiehajúce v oblasti predškolského vzdelávania a starostlivosti. ).
  Správa poskytuje podporné a doplňujúce informácie k správe Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2015, ktorú vypracovala sieť Eurydice.
 • National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2015/16 - Správa popisuje poplatky a systémy finančnej podpory (vrátane grantov a pôžičiek ako aj daňové úľavy a rodinné príspevky) vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe. Popisuje Rozsah poplatkov pre študentov, a to konkrétne ktorí študenti sú povinní poplatky platiť, a ktorí môžu byť od platenia oslobodení. Komparatívna správa o poplatkoch a finančnej podpore, ktorá je k dispozícii študentom denného štúdia v roku 2015/16, zahŕňa tiež prehľady jednotlivých štátov popisujúce hlavné prvky národných vzdelávacích systémov. Správa je zameraná na poplatky a systémy finančnej podpory vo verejných a súkromných štátom dotovaných vysokoškolských inštitúciách pre prvý (bakalár) a druhý (magister) stupeň vysokoškolského štúdia a nezahŕňa súkromné vysoké školy.
 • Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2014/15 - Komparatívny prehľad zameraný na platy a príplatky pre učiteľov a riaditeľov škôl v Európe v roku 2014/2015. Obsahuje tiež prehľady jednotlivých štátov s podrobnými informáciami o tarifnej mzde, platovom postupe a možných príplatkoch. Správa zahŕňa všetky členské štáty EÚ a štáty zastúpené v sieti Eurydice.
 • The Organisation of the Academic Year in Higher Education, 2015/16 - Správa popisuje štruktúru akademického roka (začiatok akademického roka, dĺžku semestra, prázdniny a skúškové obdobie) v jednotlivých európskych štátoch. V správe sú uvedené aj rozdiely v závislosti od typoch študijných programov(univerzitné a neuniverzitné).
 • Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education: 2015/16 school year - Správa obsahuje údaje o dĺžke školského roka, dátume začiatku a konca každého školského roka a termínoch a dĺžke školských prázdnin. V správe sú zahrnuté údaje o primárnom a sekundárnom vzdelávaní v 36 európskych štátoch.