Publikácie

Validation of non-formal and informal learning in higher education in Europe
Rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti je zvyčajne možné v štruktúrovaných programoch, ktoré poskytujú vzdelávacie inštitúcie a vedú k získaniu osvedčenia alebo kvalifikácie. Je však dôležité neopomínať, že vzdelávanie sa odohráva aj mimo vzdelávacích inštitúcií, napríklad na pracoviskách alebo v rámci mimo-pracovných aktivít jednotlivca.
Správa siete Eurydice skúma či a v akom rozsahu vysokoškolské systémy naprieč Európou uznávajú a validujú výsledky neformálneho a informálneho vzdelávania. Správa vychádza z metodických dokumentov EÚ a cieľov stanovených v Bolonskom procese a skúma uznávanie neformálneho a informálneho vzdelávania ako alternatívneho spôsobu získania vzdelania a spôsobu splnenia požiadaviek vysokoškolského štúdia. Okrem toho sa správa zameriava na druhy vzdelávacích aktivít, ktoré môžu byť uznané a mechanizmy zabezpečenia kvality vo validačnej praxi. Správa zahŕňa 37 vzdelávacích systémov, ktoré sú súčasťou siete Eurydice and obsahuje kvalitatívne údaje za akademický rok 2023/2024.
Learning for sustainability in Europe: Building competences and supporting teachers and schools
V posledných desaťročiach rastie povedomie o významnej úlohe vzdelávania v transformácii spoločnosti smerom k udržateľnosti, rovnosti a sociálnej spravodlivosti. Najnovšia správa siete Eurydice sa sústredí na to, ako sa tieto ciele realizujú v európskych vzdelávacích systémoch. Správa skúma prístupy k vzdelávaniu k udržateľnosti v primárnom a všeobecnom sekundárnom vzdelávaní naprieč 39 európskymi vzdelávacími systémami z hľadiska žiakov I učiteľov. Rovnako skúma aj podporu, ktorej sa tejto oblasti školám dostáva.
Správa analyzuje, ako je vzdelávanie k udržateľnosti zapracované do európskych vzdelávacích obsahov a v akom rozsahu sú kompetencie v oblasti udržateľnosti – definované na základe európskeho rámca GreenComp – obsiahnuté v týchto metodických dokumentoch (Kapitola 1). Ďalej skúma úlohu učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl v podpore témy udržateľnosti, integráciu udržateľnosti do kompetenčného rámca učiteľov v počiatočnej príprave, podporu profesijného rozvoja učiteľov v oblasti udržateľnosti, formovanie vedúcej úlohy škôl k udržateľnosti a podporu učiteľov vo vyučovaní udržateľnosti (Kapitola 2). Správa nakoniec skúma celoškolské prístupy k udržateľnosti, podpore školám a monitoringu vrátane poradenstva, podpore a motivácii, ako aj monitoring integrácie učenia sa udržateľnosti v školských aktivitách (Kapitola 3). Správa vychádza z kvalitatívnych údajov o politikách a podporných opatreniach.
Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe - 2023
Tohtoročné vydanie analyzuje viac než 45 kľúčových štrukturálnych ukazovateľov v oblasti vzdelávacích politík v predprimárnom vzdelávaní a ranej starostlivosti, kľúčových kompetencií, digitálnych kompetencií, skorého odchodu zo školy, profesie učiteľa, rovnosti a vysokého školstva.
Správa siete Eurydice “Structural indicators” predstavuje kľúčový zdroj údajov pre každoročnú publikáciu Monitor vzdelávania a odbornej prípravy, ktorú uverejňuje Európska komisia. Monitor ponúka rozsiahlu analýzu vývinu systémov vzdelávania a odbornej prípravy naprieč EÚ.
Aktualizovaná správa Structural indicators z roku 2023 pokrýva všetky členské štáty EÚ, ako aj Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Island, Lichtenštajnsko, Čiernu Horu, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko.
Správa bola publikovaná ako súbor 7 samostatných správ.
Promoting diversity and inclusion in schools in Europe
Správa skúma súčasné národné politiky a opatrenia na podporu diverzity a inklúzie v školskom vzdelávaní. Zameriava sa na žiakov, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť, že budú v školách znevýhodnení a/alebo diskriminovaní, t.j dievčatá/chlapcov, žiakov z rôzneho migrantského, etnického a náboženského prostredia, žiakov z LGBTIQ+ komunity a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo zdravotným znevýhodnením. Správa kladie dôraz na súčasné cielené politické iniciatívy, ktoré podporujú prístup žiakov ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu hlavného prúdu. Poskytuje porovnávací prehľad politík a opatrení naprieč 39 európskymi vzdelávacími systémami a uvádza príklady najnovších iniciatív.
Mobility Scoreboard: Higher education background report 2022/2023
Štúdium v zahraničí je veľkým impulzom v živote mnohých mladých ľudí. Spoznávanie nových miest a ľudí rozširuje ich obzory, pomáha im oceniť iné kultúry, učiť sa jazyky a získať širšiu, globálnejšiu perspektívu. Pri prekonávaní výziev počas života a štúdia v inom štáte majú študenti možnosť osobnostne a akademicky rásť. Nadnárodná mobilita rozširuje ich sociálne kontakty, formuje zručnosti dôležité pre ich budúcu kariéru a vytvára nové príležitosti.

Napriek pridanej hodnote, ktorú mobilita študentom prináša, a rastúcemu počtu dostupných príležitostí, ceste k voľnému pohybu študentov, výskumníkov a stážistov stále bráni množstvo prekážok. Účelom správy Mobility Scoreboard je monitorovať pokrok dosiahnutý európskymi štátmi pri podpore a odstraňovaní prekážok vo vzdelávacej mobilite.

Správa poskytuje aktualizované informácie o šiestich ukazovateľoch v oblastiach dostupných informácií a poradenstva, cudzojazyčnej príprave, prenosnosti grantov a pôžičiek, podpory znevýhodnených študentov, uznávania výsledkov vzdelávania prostredníctvom Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS) a uznávania kvalifikácie. Ukazovatele sú dostupné aj na webovom sídle Mobility Scoreboard. Správa je založená na kvalitatívnych údajoch zozbieraných sieťou Eurydice o politikách a opatreniach na najvyššej úrovni, najmä v terciárnom vzdelávaní. Referenčným rokom správy je akademický rok 2022/2023. Zahrnutých je všetkých 27 členských štátov EÚ, ako aj Albánsko, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko.
Key data on teaching languages at school in Europe – 2023 edition
Jazyková rozmanitosť je súčasťou európskej DNA. Mozaika európskych jazykov zahŕňa nielen oficiálne štátne jazyky, ale taktiež regionálne či menšinové jazyky, ktorými sa na európskom území hovorí po stáročia, nehovoriac o jazykoch, ktoré priniesli migranti. Podpora jazykovej rozmanitosti a podpora jazykového vzdelávania je konštantnou politickou líniou Európskej únie.

Štúdia Kľúčové údaje o vyučovaní jazykov na školách v Európe z roku 2023 vychádza už po piaty raz. Rovnako ako v prípade predchádzajúcich vydaní, aj toto má v úmysle prispieť k monitorovaniu vývoja opatrení v oblasti výučby (cudzích) jazykov na školách v Európe.

Správa popisuje 51 ukazovateľov pokrývajúcich širokú škálu tém relevantných pre cudzojazyčné politiky na úrovni EÚ a taktiež na národnej úrovni. Údaje spracované sieťou Eurydice dopĺňajú údaje Eurostatu a dáta z dvoch medzinárodných prieskumov, ktoré uskutočnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD): Program pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA) z roku 2018 a medzinárodný prieskum Teaching and Learning 2018 (TALIS).
Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe 2022: Overview of major reforms since 2015
Najnovšie vydanie analyzuje viac ako 20 kľúčových štrukturálnych ukazovateľov vzdelávacích politík v štyroch oblastiach: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, dosahovanie základných zručností, predčasné ukončenie vzdelávania a odbornej prípravy a vysokoškolské vzdelávanie. Zároveň poskytuje krátky prehľad najvýznamnejších reforiem v týchto oblastiach od začiatku školského/akademického roka 2014/15.
Výber ukazovateľov je založený na strategických prioritách načrtnutých v Akčnom pláne digitálneho vzdelávania (Digital Education Action Plan) Európskej komisie na roky 2021 – 2027.
Aktualizácia štrukturálnych ukazovateľov na rok 2022 zahŕňa všetky členské štáty EÚ, ako aj Bosnu a Hercegovinu, Island, Lichtenštajnsko, Čiernu Horu, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko.
Informatics education at school in Europe
Vzdelávanie študentov v oblasti informatiky je nevyhnutným predpokladom, aby každý občan nadobudol základné znalosti potrebné na k tomu, aby sa mohol podieľať, ovplyvňovať a prispievať k rozvoju digitálneho sveta. Digitálna ekonomika, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri obnove Európy po pandémii, si vyžaduje digitálne kompetentných občanov a pracovníkov.
Informatika je v školskom vzdelávaní stále relatívne novou disciplínou, preto sa pomenovanie a zameranie súvisiacich školských predmetov v jednotlivých európskych štátoch líši. Analýza existujúcich kompetencií, rámcových obsahov vzdelávania a súvisiacich vzdelávacích štandardov v školských osnovách v Európe môže prispieť k budovaniu spoločného porozumenia a porovnateľnosti.
Táto správa skúma predmety vyučované počas primárneho a sekundárneho vzdelávania, ktoré zahŕňajú vzdelávacie štandardy súvisiace s informatikou v 37 európskych štátoch (39 vzdelávacích systémov). Zaoberá sa aj kvalifikáciou učiteľov týchto predmetov, vzdelávacími programami a ďalšími podpornými opatreniami.
Teaching and learning in schools in Europe during the COVID-19 pandemic
Školy a žiaci naprieč Európou boli ťažko zasiahnutí opatreniami, ktoré prijali rôzne autority na obmedzenie šírenia pandémie CIVID-19. Zatiaľ čo úplné zatvorenie škôl bolo skôr zriedkavé a malo relatívne krátke trvanie, rýchly prechod na diaľkové alebo kombinované vzdelávanie odhalil veľké rozdiely v úrovni digitalizácie medzi štátmi, ako aj v digitálnych kapacitách škôl, učiteľov a študentov.

Táto správa poskytuje krátky pohľad na vplyv pandémie COVID-19 na organizáciu školského vzdelávania a skúma kľúčové politické reakcie implementované európskymi vzdelávacími systémami na riešenie vznikajúcich problémov vo výučbe a učení. Výsledky okrem iného zdôrazňujú, že je dôležité ponúknuť študentom dodatočné doučovanie v malých skupinách alebo diferencované vyučovanie na pomoc tým, ktorí majú ťažkosti v dôsledku dištančného vzdelávania. Analýza zároveň ukazuje, ako náhly prechod na dištančné vzdelávanie na mnohých miestach poslúžil ako dôležitý impulz k urýchleniu digitalizácie škôl.
Supporting refugee learners from Ukraine in schools in Europe
Ruská invázia na Ukrajinu prinútila mnohých ľudí opustiť svoje domovy a hľadať ochranu v susedných európskych krajinách, medzi nimi aj veľkú časť detí a mladých ľudí. Školy v prijímajúcich krajinách majú teraz povinnosť poskytovať mladým žiakom kvalitné vzdelanie a podporu. Zatiaľ čo európske krajiny už prijali mnoho opatrení na riešenie vzdelávacích potrieb utečencov, rovnakú pozornosť je potrebné venovať aj ich psychosociálnym potrebám.
Táto krátka správa Eurydice sa zameriava na niektoré politiky a opatrenia vyvinuté najvyššími vzdelávacími orgánmi v celej Európe, ktorých cieľom je pomôcť školám pri integrácii ukrajinských žiakov. To zahŕňa nedávne politiky a opatrenia špecificky zamerané na ukrajinských študentov a politiky a opatrenia zamerané na všetkých novoprichádzajúcich študentov, ktoré boli zavedené pred súčasným konfliktom. Správa nadväzuje na zistenia správy z roku 2019 ‘Integrating students from migrant backgrounds into schools in Europe: National policies and measures’. Poskytuje aktuálne informácie získané prostredníctvom prieskumu v krajinách, ktoré sú súčasťou siete Eurydice (okrem Maďarska a Srbska). Referenčným rokom je školský rok 2021/2022.
Supporting refugee learners from Ukraine in higher education in Europe
Ruská invázia na Ukrajinu vážne ohrozila životy miliónov ľudí, z ktorých mnohí boli nútení opustiť svoj domov a hľadať ochranu v susedných európskych krajinách. Hostiteľské krajiny sú teraz vyzývané k tomu, aby na túto situáciu reagovali poskytnutím rôznych podporných opatrení utečencom z Ukrajiny a zabezpečili ich rýchlu a úspešnú integráciu do novej spoločnosti. Vysokoškolské vzdelávanie je v tejto reakcii kritickým sektorom, keďže vojna mala veľký vplyv na vysokoškolských zamestnancov a študentov z Ukrajiny.
Táto krátka správa sa zameriava na kľúčové politiky a opatrenia, ktoré vypracovali najvyššie vzdelávacie orgány v celej Európe s cieľom pomôcť vysokoškolským inštitúciám pri integrácii utečencov z Ukrajiny. Patria sem nedávne politiky a opatrenia zamerané špecificky na ukrajinských utečencov, ako aj na neukrajinských študentov, ktorí študovali na ukrajinskej VŠ v čase ruskej invázie. Správa čiastočne stavia na zisteniach predchádzajúcich správ Eurydice o vysokoškolskom vzdelávaní, ako je napríklad ‘Bologna Process Implementation Report (2020)’ a „Integrating asylum seekers and refugees into Higher Education in Europe: National policies and measures (2019)“. Poskytuje aktuálne informácie získané prostredníctvom prieskumu v krajinách, ktoré sú súčasťou siete Eurydice (okrem Maďarska a Srbska). Referenčným rokom je školský rok 2021/2022.
Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools
V našich rýchlo sa meniacich a technológiami riadených spoločnostiach je vzdelávanie v oblasti matematiky a prírodných vied kľúčové pre zabezpečenie toho, aby deti a mladí ľudia mali potrebné zručnosti, vedomosti a myslenie na to, aby z nich boli zodpovední a aktívni občania. Napriek dôrazu na matematickú gramotnosť a prírodovednú gramotnosť v Európskom vzdelávacom priestore zostáva podiel žiakov, ktorí nedosahujú úroveň základného prospechu, značne nad dohodnutým maximom 15 %.
Táto správa skúma, čo robia školské orgány v celej Európe na posilnenie motivácie študentov, zvýšenie prospechu a pomoc tým, ktorí zaostávajú v matematike a prírodných vedách. Zhromažďuje kvalitatívne údaje Eurydice o národných politikách a legislatíve v 39 európskych vzdelávacích systémoch a kvantitatívne údaje z niekoľkých prieskumov hodnotenia študentov. Výsledky zdôrazňujú dôležitosť alokovania dostatočného času na výučbu, poskytovania včasnej podpory pri učení, zabezpečenia špecializovanej prípravy učiteľov a systematického monitorovania výsledkov študentov. Uvádzame množstvo príkladov toho, ako môžu učebné osnovy matematiky a prírodných vied podporiť reflexiu a vzťah k životu študentov.
Towards Equity and Inclusion in Higher Education in Europe
Táto správa Eurydice sa zameriava na tému rovnosti a inklúzie vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe. Analyzuje súčasnú úroveň zosúladenia európskych systémov vysokoškolského vzdelávania s desiatimi Zásadami a usmerneniami, na ktorých sa dohodli všetky krajiny EHEA ako plánu na dosiahnutie záväzku zlepšiť sociálny rozmer. Pozostáva z desiatich kapitol, z ktorých každá sa venuje jednému princípu. Každá kapitola začína podrobným výkladom príslušnej zásady a jej sprievodných smerníc. Nasleduje stručné vysvetlenie toho, ako konkrétne princípy a usmernenia súvisia so spravodlivosťou metodologické výzvy, ktoré sa riešia a výber ukazovateľov. Nakoniec sú zozbierané údaje prezentované väčšinou prostredníctvom máp. Ukazovateľ hodnotiacej tabuľky na konci každej kapitoly sumarizuje výkonnosť európskych krajín na základe rozsahu implementácie jednotlivých smerníc. To dáva čitateľovi jasný vizuálny obraz o tom, do akej miery sa v súčasnosti v európskych systémoch venuje pozornosť rovnosti a inklúzii vo vysokoškolskom vzdelávaní. Napokon záverečná kapitola rekapituluje hlavné zistenia správy. Hlavným zdrojom správy sú informácie o nariadeniach a politikách na najvyššej úrovni zozbierané národnými jednotkami Eurydice, ktoré zastupujú 38 vzdelávacích systémov v 36 európskych krajinách, pričom referenčným rokom je akademický rok 2020/2021.
Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2021: Overview of major reforms since 2015
Tohtoročné vydanie analyzuje viac ako 20 kľúčových štrukturálnych ukazovateľov vzdelávacích politík v štyroch oblastiach: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, dosahovanie základných zručností, predčasné ukončenie vzdelávania a odbornej prípravy a vysokoškolské vzdelávanie. Okrem toho poskytuje krátky prehľad hlavných reforiem od začiatku školského/akademického roka 2014/15 v týchto oblastiach politiky. Časť informácií, ktorá sa týka štátov Európskej únie, sa dostala aj do Monitora vzdelávania a odbornej prípravy 2021.
Aktualizácia štrukturálnych ukazovateľov na rok 2021 zahŕňa všetky členské štáty EÚ, ako aj Bosnu a Hercegovinu, Island, Lichtenštajnsko, Čiernu Horu, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko.
Aktualizovaná verzia štrukturálnych ukazovateľov zahŕňa všetky štáty Európskej únie ako aj Bosnu a Hercegovinu, Island, Lichtenštajnsko, Čiernu Horu, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko.
Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications
Správa Eurydice je zameraná vzdelávanie a odbornú prípravu dospelých v Európe. Skúma súčasné prístupy k podpore celoživotného vzdelávania s osobitným dôrazom na politiky a opatrenia na podporu dospelých s nízkou úrovňou zručností a kvalifikácie v prístupe k vzdelávacím príležitostiam. Počnúc radom kvantitatívnych ukazovateľov týkajúcich sa vzdelávania a odbornej prípravy dospelých (kapitola 1), správa skúma národné opatrenia na koordináciu politík a opatrení vzdelávania dospelých (kapitola 2). Ďalej poskytuje cezhraničný prehľad verejne dotovaných programov, ktorých cieľom je poskytnúť dospelým príležitosti na zvýšenie zručností a kvalifikácie (kapitola 3). Správa sa zaoberá aj otázkou finančnej podpory, pričom osobitnú pozornosť venuje finančným stimulom pre skupiny s nízkou úrovňou kvalifikácie (kapitola 4). Prístupy k dosiahnutiu flexibilných spôsobov vzdelávania predstavujú ďalšiu oblasť skúmania (kapitola 5). Nasleduje analýza opatrení na uznávanie a validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania (kapitola 6). Správa sa napokon zaoberá rozsahom, v akom opatrenia na zvyšovanie povedomia, osvetové činnosti (kapitola 7) a poradenské služby (kapitola 8) podporujú poskytovanie dostupného vzdelávania. Hlavným zdrojom správy sú informácie o politike zhromaždené od národných jednotiek Eurydice, ktoré predstavujú 42 systémov vzdelávania a odbornej prípravy v 37 európskych štátoch. Tieto údaje boli doplnené o kvalitatívne a kvantitatívne údaje poskytnuté inými organizáciami vrátane Cedefopu, Eurostatu a OECD.
Teachers in Europe. Careers, Development and Well-Being
Učitelia zohrávajú zásadnú úlohu v procese učenia sa a pri vytváraní plodnej skúsenosti pre všetkých študentov. Pandémia, rýchly prechod z prezenčného vzdelávania na dištančné vzdelávanie ešte viac zdôraznili ich zásadný prínos pre našu spoločnosť. Ak sa na jednej strane rola učiteľov vyvíja s novými požiadavkami a očakávaniami spolu s novými zodpovednosťami, na druhej strane toto povolanie už niekoľko rokov prechádza profesijnou krízou. Národní a európski tvorcovia politík vyvíjajú riešenia na zmiernenie vplyvu nedostatku a udržanie vysokej kvality učebných štandardov. Správa je zameraná na učiteľov nižšieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 2) a prispieva k diskusii tým, že poskytuje dôkazy o politike a praxi. Spája údaje Eurydice o národnej legislatíve s údajmi o postupoch a vnímaní učiteľov z medzinárodného prieskumu OECD o výučbe a učení sa (TALIS). Tieto dva zdroje údajov spolu objasňujú vplyv národných politík na správanie učiteľov. Správa tiež poskytuje základ pre reformy založené na dôkazoch. Zahŕňa všetkých 27 členských štátov EÚ, ako aj Spojené kráľovstvo, Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čiernu Horu, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko.
Eurydice Brief - Equity in school education in Europe
Stručný súhrn kladie dôraz na niektoré hlavné závery štúdie Eurydice Rovnosť v európskom školskom vzdelávaní: štruktúry, politiky a výkonnosť žiakov. Opisuje niekoľko vzdelávacích štruktúr a politík, ktoré ovplyvňujú rovnosť v školskom vzdelávaní a porovnáva ich s výkonnosťou študentov v medzinárodných prieskumoch hodnotenia študentov. Kľúčové zistenia poukazujú na niekoľko politík, ktoré sú spojené s vyššou úrovňou rovnosti. Tieto politiky zahŕňajú zvýšené verejné výdavky najmä v základnom vzdelávaní, zaraďovanie žiakov do rôznych vzdelávacích programov alebo prúdov vyššieho stupňa, obmedzenie diferenciácie v politike pri výbere školy a prijímaní ako aj znižovanie opakovaní ročníka. Dokument poukazuje aj na veľké rozdiely medzi štátmi v tom, ako sa tieto a iné politiky implementujú a do akej miery sa osvedčili pri znižovaní nerovnosti vo vzdelávaní.
Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe - 2020: Overview of major reforms since 2015
Táto správa obsahuje viac ako 35 aktualizovaných štrukturálnych ukazovateľov o politikách vzdelávania na školský/akademický rok 2019/20 v šiestich oblastiach: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (VSRD), dosahovanie základných zručností, predčasné ukončenie vzdelávania a odbornej prípravy (ELET), vysokoškolské vzdelávanie, zamestnateľnosť absolventov a mobilita vzdelávania. Okrem toho poskytuje krátky prehľad hlavných reforiem od začiatku školského/akademického roka 2014/15 v uvedených oblastiach politiky. Časť informácií v tejto správe, ktorá sa týka členských štátov EÚ, bola zverejnená v Monitore vzdelávania a odbornej prípravy 2020.
Aktualizácia štrukturálnych ukazovateľov na rok 2020 zahŕňa všetky členské štáty EÚ, ako aj Spojené kráľovstvo, Bosnu a Hercegovinu, Island, Lichtenštajnsko, Čiernu Horu, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko.
The European Higher Education Area in 2020 Bologna Process Implementation Report
Nové vydanie Správy o implementácii bolonského procesu ukazuje celý pokrok dosiahnutý za dve desaťročia v oblasti mobility, zabezpečovania a uznávania kvality vzdelávania. Bezprecedentné úspechy sa dosiahli vo vývoji konvergentných štruktúr titulov v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (EHEA) a štáty sa k nemu počas posledných dvadsiatich rokov naďalej pripájajú. Celkový počet študentov dosiahol viac ako 38 miliónov. Správa tiež poukazuje na prácu, ktorú potrebujeme v budúcnosti vykovať v niektorých oblastiach ako sú sociálne dimenzie a začlenenie nedostatočne zastúpených skupín, keďže myšlienka, že vysokoškolské vzdelávanie by malo odrážať rozmanitosť populácií, nie je ani zďaleka dosiahnutá.
Equity in school education in Europe: Structures, policies and student performance
Správa poskytuje prehľad štruktúr a politík vzdelávania, ktoré ovplyvňujú rovnosť v školskom vzdelávaní. Prepája tieto funkcie na úrovni systému s výkonom študentov v medzinárodných prieskumoch hodnotenia študentov (PISA, PIRLS a TIMSS). Pokiaľ ide o 42 európskych vzdelávacích systémov, správa identifikuje, ktoré politiky a štruktúry súvisia s vyššou úrovňou rovnosti vo výkonnosti študentov. Správa skúma tieto vlastnosti vzdelávacieho systému: účasť na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve, financovanie škôl, diferenciácia a typy škôl, výber školy, politiku prijímania na školu, opakovanie ročníkov, autonómiu škôl, podporu znevýhodnených škôl, podpora študentov so slabším prospechom, možnosť vzdelávať sa a iné.

Archív publikácií


Archív publikácií


Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report 2018/19
Správa siete Eurydice “Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report 2018/19” podporuje hodnotiacu správu Európskej komisie o mobilitách, nadväzujúcou na odporúčanie Rady Európskej únie z roku 2011 “Mládež v pohybe“, ktorým sa propaguje vzdelávacia mobilita mladých ľudí. Účelom hodnotiacej správy “Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report 2018/19” je poskytnúť rámec na monitorovanie pokroku, ktorý dosiahli európske štáty pri presadzovaní a odstraňovaní prekážok vzdelávacej mobility. Zahŕňa vysokoškolské vzdelávanie, ako aj ukazovatele počiatočného odborného vzdelávania, ktoré vypracoval Cedefop.

Druhé vydanie správy Eurydice, publikovanej tri roky po jej prvom vydaní, poskytuje aktualizované základné informácie o šiestich zložených ukazovateľoch týkajúcich sa informácií a poradenstva, prípravy cudzích jazykov, prenosnosti grantov a pôžičiek, účasti znevýhodnených študentov, uznávania výsledkov vzdelávania a automatické uznávanie kvalifikácií. Informácie za rok 2018/19 poskytli národné jednotky Eurydice a týkajú sa 28 členských štátov EÚ, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Švajčiarska, Islandu, Lichtenštajnska, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Srbska a Turecka.

Všetky ukazovatele hodnotiacej správy o mobilitách sú uverejnené na online platforme s dynamickými mapami, ktoré umožňujú užívateľovi na prvý pohľad pochopiť politické prostredie pre vzdelávaciu mobilitu v Európe.
Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2019
Správa obsahuje viac ako 35 aktualizovaných štrukturálnych ukazovateľov politík v oblasti vzdelávania pre školský/akademický rok 2018/19 v šiestich oblastiach politiky: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, dosiahnutie základných zručností, predčasné ukončenie vzdelávania a odbornej prípravy, vysokoškolské vzdelávanie, zamestnateľnosť absolventov a vzdelávacia mobilita. Okrem toho poskytuje krátky prehľad hlavných reforiem v uvedených oblastiach politiky od začiatku školského/akademického roka 2014/15. Časť informácií v správe, ktoré sa týkajú členských štátov EÚ, bola uverejnená v Monitore vzdelávania a odbornej prípravy 2019.

Aktualizácia štrukturálnych ukazovateľov v roku 2019 sa týka všetkých členských štátov EÚ, ako aj Bosny a Hercegoviny, Islandu, Lichtenštajnska, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Srbska a Turecka.
Eurydice Brief: Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe
Publikovaný stručný prehľad zdôrazňuje niektoré z hlavných zistení druhého vydania správy Eurydice „Kľúčové údaje o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve v Európe“ (Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe). Po krátkom predstavení kontextu európskej politiky v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve tento opis hlavných politických opatrení na zabezpečenie prístupu špecifikuje, ktoré štáty zaručujú umiestnenie vo vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve v Európe a od ktorého veku. Stručný prehľad uvádza, kde sú služby vo vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve dostupné bezplatne a v ktorých štátoch rodičia platia najvyššie poplatky. Skúma sa aj dostupnosť a nariadenia týkajúce sa poskytovania služieb opatrovania detí v domácnosti. S cieľom poskytnúť prehľad o kvalite vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve obsahuje tento súhrn informácie o verejnej správe, kvalifikačných požiadavkách zamestnancov a obsahu vzdelávania. Pozornosť sa venuje aj rôznym spôsobom ako štáty monitorujú kvalitu vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ako aj opatreniam, ktoré umožňujú hladký prechod na základné vzdelávanie.
Key data on Early Childhood Education and Care in Europe
Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (fáza predškolského vzdelávania) sa čoraz viac uznáva ako základ pre celoživotné vzdelávanie a rozvoj. Toto druhé vydanie Kľúčových údajov o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve v Európe mapuje pokrok dosiahnutý v kľúčových oblastiach kvality stanovených v odporúčaní Rady Európy o vysoko kvalitných systémoch vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

Prvá časť publikácie poskytuje decíznej sfére, výskumníkom a rodičom porovnateľné informácie o súčasných politikách v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve v Európe. Druhá časť poskytuje prehľad kľúčových znakov národných systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, vrátane schém ich štruktúry.
Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures
Správa popisuje akými spôsobmi najvyššie riadiace orgány v Európskych štátoch podporujú integráciu žiakov-migrantov do škôl. Mapuje širokú škálu národných politík a opatrení zameraných na novo prichádzajúcich žiakov-migrantov do škôl. Zahŕňa tiež hlbšiu analýzu niektorých kľúčový politík, ktoré umožňujú školám prijímať žiakov z rôznorodého jazykového a kultúrneho prostredia a zohľadniť holistické a emocionálne potreby žiakov s cieľom podporiť ich vzdelávanie a rozvoj. Správa sa zameriava na predpisy a odporúčania týkajúce sa primárneho vzdelávania, nižšieho a vyššieho všeobecného stredného vzdelávania, ako aj odborného vzdelávania a prípravy.

Prvá časť správy, ktorú tvorí komparatívna analýza, pokrýva všetky štáty a popisuje existujúce politiky a opatrenia, ktoré ovplyvňujú spôsob, akým sú novo prichádzajúci žiaci – migranti umiestení do škôl. Druhú časť správy tvorí analýza 10 vybraných vzdelávacích systémov. Informácie pokrývajú 42 vzdelávacích systémov vrátane 28 členských štátov EÚ, ako aj Bosny a Hercegoviny, Švajčiarska, Islandu, Lichtenštajnska, Čiernej Hory, Nórska, Srbska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko a Turecka.
Eurydice Brief: Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures
Prehľad prezentuje hlavné zistenia správy Integrácia žiakov – migrantov do škôl v Európe: národné politiky a opatrenia, ktorú v januári 2019 vydala sieť Eurydice. Informácie o národných politikách a opatreniach zameraných na novo prichádzajúcich žiakov-migrantov do škôl dopĺňajú zistenia odbornej literatúry a štatistické analýzy založené na údajoch Eurostatu, IEA PRILS 2016 a ICCS 2016.
Integrating asylum seekers and refugees into higher education in Europe: National policies and measures
V reakcii na utečeneckú krízu spracovala informačná sieť Eurydice štúdiu Integrácia žiadateľov o azyl a utečencov do vysokoškolského vzdelávania v Európe: národné politiky a opatrenia, ktorej cieľom je posúdiť, do akej miery sú vzdelávacie systémy schopné reagovať na potreby žiadateľov o azyl a utečencov vo vysokoškolskom vzdelávaní.
Správa je rozdelená na dve časti: prvá prezentuje výber ukazovateľov migračných tokov, ktoré dotvárajú kontext správy a na ich základe ponúka druhá časť prehľad politík, stratégií a opatrení na integráciu žiadateľov o azyl a utečencov do vysokoškolského vzdelávania. Hoci vo väčšine krajín neexistuje žiadny špecifický politický prístup, v niekoľkých vzdelávacích systémoch možno nájsť osvedčené postupy v oblastiach, ako je uznávanie kvalifikácií bez dokumentácie, podpora jazykového vzdelávania, finančná podpora a služby osobného poradenstva.
Home Education Policies in Europe: Primary and Lower Secondary Education
Táto krátka správa poskytuje prehľad o vnútroštátnych politikách týkajúcich sa vzdelávania doma v 38 európskych štátoch. Správa je rozdelená na dve časti: porovnávací prehľad a národné opisy. Vzdelávanie doma na žiadosť rodičov je možné vo väčšine vzdelávacích systémov i keď v mnohých prípadoch musia rodičia požiadať o povolenie príslušné orgány. Rovnako je v polovici štátov stanovená príslušná kvalifikácia alebo minimálna úroveň vzdelania pre osobu, ktorá vzdelávanie doma zabezpečuje. Takmer všade je monitorovaný pokrok študentov a v mnohých prípadoch sa realizuje preskúšanie.
The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report
Implementačná správa z Bolonského procesu predstavuje podrobný obraz rozvoja európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) od Jerevanského komuniké v roku 2015. Nadväzuje na predchádzajúce správy o implementácii bolonského procesu (2012 a 2015).

Správa skúma najmä vývoj kľúčových oblastí politiky, ktoré stanovili ministri vysokých škôl v Jerevanskom komuniké z roku 2015. Situáciu analyzuje prostredníctvom siedmich tematických kapitol: štáty európskeho vysokoškolského priestoru; učenie a výučba; tituly a kvalifikácia; zabezpečovanie kvality; prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu pre rôznorodú študentskú populáciu; relevancia výsledkov a zamestnateľnosť; internacionalizácia a mobilita.

Správa popisuje aj najnovšie priority bolonského procesu: vzdelávanie a výučba, sociálne začlenenie a zamestnateľnosť.
Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support
Porovnávací prehľad národných politík analyzuje rôzne aspekty učiteľskej profesie. Správa je zameraná na základné a všeobecné stredoškolské vzdelávanie. Medzi hlavné témy, ktorými sa štúdia zaoberá patrí: hlavné výzvy a plánovanie ponuky a dopytu učiteľov, vstup do učiteľskej profesie a mobilita učiteľov, ďalšie odborné vzdelávanie a podpora, kariérny rozvoj a hodnotenie učiteľov.
Eurydice Brief: Citizenship Education at School in Europe – 2017
Stručný prehľad Občianska výchova v Európe – 2017 popisuje rozdiely medzi nariadeniami a odporúčaniami týkajúcich sa implementácie občianskej výchovy do vzdelávania v jednotlivých európskych štátoch. Prehľad sa venuje nasledujúcim témam:

 • Čo je občianska výchova?
 • Organizácia obsahu vzdelávania,
 • Výučba občianstva v triede i mimo nej,
 • Hodnotenie,
 • Vzdelávanie učiteľov a riaditeľov škôl.
Citizenship Education at School in Europe – 2017
Správa Občianska výchova v školách v Európe – 2017 je zameraná na existujúce nariadenia a odporúčania týkajúce sa výučby občianskej výchovy vo verejných školách v primárnom a vo všeobecnom a odpornom sekundárnom vzdelávaní.

Správa je rozdelená do štyroch kapitol:
1. Organizácia obsahu vzdelávania a učebných osnov,
2. Výučba, učenie a aktívna účasť,
3. Hodnotenie študentov a hodnotenie škôl,
4. Vzdelávanie učiteľov, profesionálny rozvoj a podpora.

Každá kapitola je doplnená o prípadovú štúdiu o najnovších politických iniciatívach. Správa je založená predovšetkým na kvalitatívnych údajoch a zahŕňa 42 vzdelávacích systémov.
Eurydice Brief: Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017
Stručný prehľad mapuje správu Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v Európe: Akademickí zamestnanci - 2017, ktorá sa zaoberala pracovnými podmienkami a kariérou vysokoškolských zamestnancov v meniacom sa prostredí vysokoškolského vzdelávania v Európe. Zhrnutie popisuje niektoré z hlavných zistení v oblastiach:

 • Podobnosti a rozdiely v definovaní kategórii akademických zamestnancov,
 • Rozvoj politiky ľudských zdrojov,
 • Kľúčové charakteristiky akademických zamestnancov,
 • Výučba,
 • Hodnotenie kvality.

V závere prehľad zdôrazňuje tri kľúčové záujmy pri tvorbe politík: "vytváranie rovnakých podmienok pre akademickú kariéru", "vyváženie inštitucionálnej autonómie a vládneho dohľadu" a "zlepšenie zhromažďovania informácií o akademických zamestnancoch".
Eurydice Brief: Key Data on Teaching Languages at School in Europe
Stručný prehľad, ktorý vychádza zo správy Kľúčové údaje o vyučovaní jazykov v školách v Európe popisuje stav vzdelávacích politík týkajúcich sa kľúčových aspektov výučby cudzích jazykov na základných a stredných školách.
Prehľad popisuje 5 kľúčových tém na úrovni národných i európskej politiky:

1. dôležitosť učenia sa dvoch cudzích jazykov od útleho veku;
2. rozsah vyučovaných cudzích jazykov;
3. CLIL (Content and Language Integrated Learning - obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie) ako prístup vo výučbe;
4. očakávané úrovne dosiahnutých výsledkov v cudzích jazykoch;
5. podporné jazykové opatrenia na uľahčenie integrácie novoprijatých študentov migrantov.
Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017
Správa Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v Európe: akademickí zamestnanci - 2017 skúma aktuálnu situáciu akademických zamestnancov v rámci meniaceho sa akademického priestoru. Zameriava sa na kvalifikačné požiadavky na akademických zamestnancov, proces prijímania zamestnancov, pracovné podmienky, vplyv externého zabezpečenia kvality a národné stratégie pre internacionalizáciu. Správa obsahuje aj národné diagramy s kľúčovými charakteristikami jednotlivých kategórií akademických zamestnancov.

Správa je založená hlavne na kvalitatívnych údajoch zhromaždených sieťou Eurydice, ktoré pokrývajú systémy vysokoškolského vzdelávania v 35 krajinách. Zber údajov bol zameraný na zamestnancov vysokých škôl, ktorí sú primárne zodpovední za výučbu a/alebo výskum. Použité boli aj kvantitatívne údaje z Eurostatu a Európskeho registra terciárneho vzdelávania (ETER), ako aj informácie získané z prieskumov vypracovaných pre túto správu akademickými odbormi a agentúrami zabezpečujúcimi kvalitu.
Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition
Správa Kľúčové údaje o vyučovaní jazykov v školách v Európe 2017 popisuje vzdelávacie politiky týkajúce sa výučby a štúdia jazykov v 42 európskych vzdelávacích systémoch. Odpovedá na otázky:
 • ktoré cudzie jazyky sa vyučujú,
 • koľko rokov je venovaných štúdiu cudzích jazykov,
 • aká je očakávaná úroveň, ktorú študenti dosiahnu do konca povinného vzdelávania,
 • aká jazyková podpora je poskytovaná novo prichádzajúcim študentom-migrantom a mnoho ďalších tém.


Jednotlivé ukazovatele sú usporiadané do piatich kapitol: obsah vzdelávania, organizácia, účasť, učitelia a vyučovacie procesy.

Primárne je správa zameraná na výučbu cudzích jazykov, avšak zahrnuté sú aj informácie o regionálnych, menšinových a klasických jazykoch v učebných osnovách.

V správe boli použité údaje, ktoré poskytli sieť Eurydice, Eurostat a medzinárodné prieskumy PISA a TALIS OECD. Údaje zozbierané sieťou Eurydice sa týkajú všetkých štátov Európskej únie, ako aj Bosny a Hercegoviny, Švajčiarska, Islandu, Lichtenštajnska, Čiernej Hory, Bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Nórska, Srbska a Turecka.
Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report
Hodnotiaca správa bola vytvorená za účelom poskytnutia rámca pre monitorovanie pokroku dosiahnutého európskymi štátmi v poskytovaní podpory a odstraňovania bariér v oblasti študijnej mobility. Správa popisujúca mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdelávania je rozdelená do piatich tematických kapitol:
 • Informácie a poradenstvo,
 • Jazyková príprava,
 • Prenos grantov a pôžičiek,
 • Podpora študentov s nízkym socioekonomickým statusom,
 • Uznávanie výsledkov vzdelávania a odbornej kvalifikácie.
Online platforma umožňuje používateľom prostredníctvom dynamických máp porozumieť politickému prostrediu pre študijnú mobilitu v Európe.
Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education
Disponovanie spoľahlivými údajmi je nevyhnutné pre efektívnu tvorbu politiky v oblasti vzdelávania. V praxi sa mechanizmy používané na podporu tvorby politiky v oblasti vzdelávania založenej na dôkazoch medzi krajinami významne líšia.

Táto správa opisuje mechanizmy a postupy, ktoré podporujú tvorbu politiky v oblasti vzdelávania v Európe založenej na dôkazoch. Poskytuje prvotné mapovanie komplexnej oblasti. Porovnáva inštitúcie a postupy v tvorbe politiky založenej na dôkazoch ako aj dostupnosť a sprostredkovanie dôkazov. Správa tiež predkladá podrobné informácie s konkrétnymi príkladmi použitia dôkazov pri formulácii politiky pre jednotlivé krajiny.

Informácie boli poskytnuté Národnými útvarmi Eurydice a pokrývajú všetkých 28 členských krajín EU ako aj Bosnu a Hercegovinu, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čiernu Horu, bývalú Juhoslovanskú Republiku Macedónsko, Nórsko, Srbsko, a Turecko.
Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2016
Správa sleduje viac ako 30 ukazovateľov popisujúcich štruktúru vzdelávacích systémov európskych štátov. Obsahuje diagramy, definície , poznámky špecifické pre jednotlivé štáty a krátku analýzu vývoja nedávnych kľúčových politických reforiem v piatich oblastiach: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, získavanie základných zručností, predčasný odchod zo vzdelávania a odbornej prípravy, vysokoškolské vzdelávanie a uplatnenie absolventov na trhu práce.

Správa prináša doplňujúce informácie o ukazovateľoch popisujúcich štruktúru vzdelávacích systémov európskych štátov k správe Education and Training Monitor 2016, ktorú každoročne vydáva Európska komisia. Sleduje pokrok, ktorý členské štáty EÚ dosiahli pri plnení cieľov stanovených v stratégiách Európa 2020 a Vzdelávanie a odborná príprava 2020.
Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education – Overview of education policy developments in Europe following the Paris Declaration of 17 March 2015
V reakcii na násilný extrémizmus a teroristické útoky a v snahe zdôrazniť odhodlanie Európy podporiť základné hodnoty slobody, demokracie, rovnosti, rešpektovanie právneho štátu, ľudských práv a dôstojnosti Európska únia, ministri školstva a komisár Navracsics prijali v marci 2015 Parížsku deklaráciu. Deklarácia je zameraná na podporu občianstva a spoločné hodnoty slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania.

Správa poskytuje krátky prehľad posledného vývoja vzdelávacej politiky v európskych štátoch v súvislosti s cieľmi Parížskej deklarácie. Správa zahŕňa 28 členských štátov EÚ, ktoré sú signatármi deklarácie ako aj ostatných členov siete Eurydice.
Entrepreneurship Education at School in Europe - 2016 Edition
Táto komparatívna analýza nadväzujúca na správu o výchove k podnikateľstvu z roku 2012 zachytáva najnovší vývoj výchovy k podnikateľstvu v Európe. Správa poskytuje aktualizované a detailnejšie informácie o stratégiách, učebných osnovách a študijných výsledkoch a zároveň zahŕňa aj nové témy, ako sú programy financovania a vzdelávanie učiteľov.

Správa sa zameriava na primárne vzdelávanie, nižšie a vyššie stredné vzdelávanie, ako aj počiatočné odborné vzdelávanie a prípravu. Správa je tematicky rozdelená do piatich kapitol: Definície a kontext výchovy k podnikateľstvu; Stratégie a finančné schémy; Učebné osnovy; Vzdelávanie a podpora učiteľov a Stav výchovy k podnikateľstvu v štyroch kľúčových oblastiach. V závere správa obsahuje národné prehľady stručne popisujúce výchovy k podnikateľstvu v jednotlivých štátoch.
Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2015
Správa obsahuje viac ako 30 ukazovateľov, ktoré monitorujú vývoj politiky jednotlivých štátov v piatich oblastiach: vzdelávanie a starostlivosť v ranom veku, dosahované výsledky v základných zručnostiach, vysokoškolské vzdelávanie, zamestnanosť absolventov a vzdelávacia mobilita. Na príprave správy participovali všetky členské štáty EÚ, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko. Referenčný rok je 2014/15.

Správa dopĺňa informácie zverejnené v správe Education and Training Monitor 2015, ktorá prezentuje vývoj systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe a je každoročne vydávaná Európskou komisiou.


Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15
Správa poskytuje komparatívny prehľad o národných testoch v Európe, ktoré posudzujú jazykové kompetencie študentov stredných škôl (ISCED 2-3). Analýza obsahuje aspekty, ako je rastúci význam národných testov v cudzích jazykoch, ciele skúšok, testované zručnosti, rovnako ako nástroje, ktoré štáty použili na zabezpečenie konzistentnej a spoľahlivej vyhodnocovacej procedúry a vplyv Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na národné testy.

Správa zahŕňa 28 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko, Čiernu Horu a Srbsko. Referenčný rok je 2014/15.


The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies
Správa analyzuje vzťah medzi koncepciami regulujúcimi učiteľské povolanie v Európe a postojmi, praktikami a vnímaním učiteľov. Analýza pokrýva aspekty ako počiatočné vzdelávanie učiteľov, ďalší profesionálny rozvoj, medzinárodná mobilita, demografické ukazovatele, pracovné podmienky a príťažlivosť profesie. Zameriava sa na takmer na dva milióny učiteľov nižšieho stredného vzdelávania zamestnaných v 28 členských štátoch EÚ a na Islande, v Lichtenštajnsku, Čiernej Hore, Bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, v Nórsku, Srbsku a Turecku. Správu vypracovalo Eurydice v spolupráci s Eurostatom / UOE a boli použité údaje z analýzy TALIS 2013. Referenčný rok je 2013/2014.


Eurydice Brief: Early Leaving from Education and Training
Prehľad mapujúci predčasné odchod zo vzdelávania a odbornej prípravy ukazuje, že členské štáty sa spoločne blížia k cieľom EÚ - do roku 2020 bude podiel osôb (vo veku 18-24 rokov), ktoré predčasne odišli zo vzdelávania a odbornej prípravy menší ako 10%. Napriek tomu ostáva problematika predčasného odchodu zo vzdelávania a odbornej prípravy v mnohých štátoch EU vážnym problémom. Aj keď mnohé štáty zaviedli opatrenia proti predčasnému odchodu zo vzdelávania, len málo z nich vytvorilo špecifickú stratégiu, zaviedlo prevenciu alebo intervenčné a kompenzačné opatrenia. Správa rovnako skúma úlohu kariérneho poradenstva a medziodborovej spolupráce.


The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report
Správa poskytuje prehľad o implementácii bolonského procesu v 47 štátoch Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA). Poskytuje komplexné kvalitatívne a kvantitatívne informácie o všetkých hlavných aspektoch vysokoškolských reforiem, ktorých cieľom je vytvoriť dobre fungujúci priestor vysokoškolského vzdelávania. Správu vypracovalo Eurydice v spolupráci s Eurostatom a Eurostudent na konferenciu ministrov v Jerevane (14-15 mája 2015) pod dohľadom bolonskej Follow-Up Group (BFUG). V správe sa konštatuje, že za najväčšie prekážky pri mobilite študentov sú považované financovanie a jazykové znalosti. V priemere len 7 z 10 študentov dokončí program vysokoškolského vzdelávania a v polovici európskych štátov je podiel absolventov od 30 do 50%. Nové priority sa zameriavajú na zvyšovanie medzinárodnej mobility, používanie digitálnych technológií v procese učenia a zlepšovanie zručností požadovaných zo strany zamestnávateľov.
Eurydice Brief - Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability
Prehľad popisujúci systémy vysokoškolského vzdelávania v 34 európskych štátoch vychádza z hlavných zistení správy Modernizácia vysokého školstva v Európe: prístup, udržanie sa a zamestnateľnosť. Z analýzy národných politík a inštitucionálnej praxe v Európe vyplýva, že:
 • Len málo štátov vyvinulo politickú iniciatívu, stratégie alebo opatrenie pre zlepšenie prístupu skupín ľudí nezastúpených v systéme vysokoškolského vzdelávania.
 • Mali by sa zlepšiť systémy monitorovania sociálnych charakteristík študentov a údaje spojené s konkrétnymi politickými zámermi – napríklad zlepšenie prístupu a zníženie predčasného odchodu znevýhodnených skupín zo systému vysokoškolského vzdelávania.
 • Agenda spojená so zvýšením účasti nie je doposiaľ monitorovaná vládou a vysokoškolskými inštitúciami ako ucelený koncepčný prístup zahŕňajúci prístup udržanie sa a zamestnateľnosť.

Adult Education and Training in Europe
Správa o vzdelávaní a odbornej príprave dospelých sa zameriava na opatrenia zabezpečujúce, aby aj najzraniteľnejšie skupiny dospelých, najmä tí s nedostatočnou kvalifikáciou, mali primeraný prístup k celoživotnému vzdelávaniu. Správa obsahuje štatistické údaje o odbornej príprave a vzdelávaní dospelých, popis vnútroštátnych politických záväzkov k vzdelávaniu dospelých, hlavné typy programov dotovaných z verejných zdrojov, flexibilitu výučby a formy postupu, iniciatívy aktívnej pomoci a poradenské služby ako aj cielenú finančnú podporu. Údaje obsiahnuté v správe boli zozbierané prostredníctvom siete Eurydice, ako aj z výskumných projektov a štatistických údajov z medzinárodných výskumov.
Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe
Téma zlepšenia kvality vzdelávania a odbornej prípravy je permanentným záujmom politických diskusií o vzdelávaní na národnej ako aj európskej úrovni. Je to jeden zo štyroch hlavných cieľov vzdelávacích systémov v strategickom rámci európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (ET 2020).
Správa Zabezpečovanie kvality vo vzdelávaní: politika a prístup v hodnotení škôl v Európe analyzuje štruktúru a organizáciu hodnotenia škôl v povinnom primárnom a sekundárnom vzdelávaní. Správa popisuje dva najtypickejšie spôsoby hodnotenia školy:
 • externé hodnotenie vykonávané hodnotiteľmi, ktorí nie sú zamestnancami v danej škole a
 • interné hodnotenie realizované najmä zamestnancami školy.
Správa obsahuje aj stručný popis situácie v jednotlivých štátoch a komparatívny prehľad spôsobu hodnotenia škôl v Európe.
Tackling early leaving from education and training in Europe: Strategies, policies and measures
Správa, ktorú Eurydice vypracovalo spoločne s Cedefopom, sa zaoberá témou predčasného odchodu zo vzdelávania a odbornej prípravy - vážneho problému v mnohých štátov EÚ. Správa mapuje úsilie jednotlivých členských štátov, ako aj snahy Európskej komisie v tejto oblasti sledovať vývoj v navrhovaní a implementácii stratégií, politík a opatrení na boj proti predčasnému odchodu zo vzdelávania.
Kľúčové oblasti popísané v správe sú: zber údajov, politiky a stratégie proti predčasnému odchodu zo vzdelávania, úlohy výchovného a kariérneho poradenstva, riadenie a medzi-sektorová spolupráca a predčasné ukončenie vzdelávania v odbornom vzdelávaní a príprave. Na príprave správy participovali všetky členské štáty EÚ, vrátane Islandu, Nórska, Švajčiarska a Turecka.
Eurydice Policy Brief Early Childhood Education and Care 2014
Toto zhrnutie stručne vysvetľuje hlavný obsah správy Kľúčové údaje o ranej výchove a starostlivosti o deti v Európe 2014, ktorú Eurydice vydalo spoločne s Eurostatom v júni 2014. Prezentuje rôzne riešenia pre vzdelávanie a starostlivosť o deti, ktoré nedovŕšili vek povinnej školskej dochádzky vo všetkých európskych štátoch. Toto stručné zhrnutie existujúcich politík popisuje hlavné problémy v oblasti zlepšenia prístupu k predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti a zvýšenia kvality predškolských zariadení. Zároveň poukazuje na to, ako sú tieto výzvy akceptované politikmi v Európe.

Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe 2014
Správa Kľúčové údaje o predškolskom vzdelávaní a starostlivosti v Európe, ktorú vypracovalo Euyrdice spoločne s Eurostatom popisuje 61 kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov a predstavuje komparatívnu analýzu predškolského vzdelávania a starostlivosti v 32 európskych štátoch (37 vzdelávacích systémov). Štúdia poukazuje na problémy, ktorým čelia európske štáty v súvislosti s poskytovaním kvalitných služieb predškolského vzdelávania a starostlivosti pre 32 miliónov detí v Európe. Jedná sa predovšetkým o témy ako je prístup k predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti, organizácia a riadenie, zabezpečovanie kvality, dostupnosť, kvalifikácia a vzdelávanie zamestnancov, vedúci zamestnanci, zapojenie rodičov a opatrenia na podporu znevýhodnených detí. Informácie o politikách a opatreniach v oblasti predškolského vzdelávania a starostlivosti poskytli národné kancelárie Eurydice, zatiaľ čo Eurostat sa podieľal na príprave a tvorbe štatistických ukazovateľov. Referenčným rokom pre všetky informácie je rok 2012/13.
Správa ukazuje, že poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti je v mnohých štátoch ovplyvnené nedostatkom finančných prostriedkov, kvalifikovaných pracovníkov a absenciu metodických materiálov pre učiteľov a ostatných zamestnancov. Je znepokojujúce že, každé štvrté dieťa v Európe vo veku do šiestich rokov je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením a potrebuje špeciálnu podporu pre svoje vzdelávacie potreby.
Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability
Podporovanie rozvoja masového vysokého školstva zohráva významnú úlohu v politických programoch na národnej ako aj európskej úrovni. Je to preto, že vysoké školstvo v Európe by malo byť projektované tak, aby promptne reagovalo a prispôsobovalo sa potrebám našej stále stúpajúcej znalostnej ekonomiky a spoločnosti. Takisto na rozšírenie znalostnej bázy a podpory pokroku, sa od čoraz väčšieho počtu európskych občanov vyžaduje mať vysokoškolský titul.
Správa o Modernizácia vysokého školstva v Európe: prístup, udržanie sa a zamestnateľnosť skúma politiku a prax v Európe, týkajúce sa troch štádií vysokoškolského vzdelávania:
 • Prístup, ktorý zahrnuje uvedomenie si dostupnosti vysokoškolského vzdelávania, požiadavky prijatia, a proces prijatia;
 • Udržanie sa, vrátane napredovania v rámci študijného programu za podpory, ktorú možno poskytnúť v prípade vyskytnutia problémov;
 • zamestnateľnosť, vrátane opatrení na podporu prechodu študentov z vysokých škôl na trh práce.
Správa popisuje, aké kroky podnikajú vlády a inštitúcie poskytujúce vysokoškolské vzdelávanie aby rozšírili prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu a zvýšili tak počet študentov, ktorí ukončia úplné vysokoškolské vzdelanie (udržanie sa), a poskytli vodítko pre študentov pri vstupe na trh práce (zamestnateľnosť).
Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding
Správa Financovanie škôl v Európe: Mechanizmy, metódy a kritériá vo verejnom financovaní poskytuje rámec pre pochopenie štruktúry systému financovania základného a vyššieho stredného vzdelávania. Poskytuje prehľad riadiacich orgánov na jednotlivých úrovniach a popisuje metódy a kritériá použité na stanovenie výšky prostriedkov na financovanie školského vzdelávania. Správa pokrýva 27 z 28 členských štátov EÚ, ako aj Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko. Úroveň riadiacich orgánov podieľajúcich sa na transfere a poskytovaní finančných prostriedkov školám je neoddeliteľne spätá s politickým a správnym usporiadaním v jednotlivých štátoch.
Obsah správy je tematicky rozdelený do troch kapitol popisujúcich:
1.
Towards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe
Štúdia prezentuje súbor návrhov foriem informačných služieb a poradenstva v oblasti zvyšovania povedomia mladých ľudí o podmienkach štúdia na vysokých školách v zahraničí a nadobudnutia skúseností v rámci študentskej mobility. Priamo nadväzuje na odporúčania Rady o podpore vzdelávacej mobility mladých ľudí, ktoré boli prijaté Radou Európskej únie v roku 2011. Prostredníctvom týchto odporúčaní sa členské štáty zaväzujú k podpore študentskej mobility a úsilia Európskej komisie na vytvorenie metodického rámca na monitorovanie pokroku v presadzovaní a odstraňovaní prekážok študentskej mobility.
Tento dokument je rozdelený podľa kľúčových tematických oblastí, na ktoré sa vzťahujú odporúčania Rady. Prezentované informácie zahŕňajú témy ako poradenstvo pre jazykovú prípravu, prenosnosť finančnej podpory a uznávanie a prenosnosť finančnej podpory pre znevýhodnených študentov.
Education and Training in Europe 2020. Responses from the EU Member States
Správa prezentuje komparatívnu analýzu reakcií európskych štátov na priority stratégie Európa 2020 v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Zameriava sa na prebiehajúce národné reformy v niekoľkých tematických oblastiach, ktoré majú priamy význam pre stratégiu Európa 2020: predčasné ukončenie školskej dochádzky, vysokoškolské vzdelávanie, zamestnanosť mládeže, odborné vzdelávanie a príprava a celoživotné vzdelávanie.
Správa hodnotí politické opatrenia prijaté od roku 2011, rok po začatí stratégie Európa 2020, rovnako ako všetky prebiehajúce opatrenia v pokročilej fáze prípravy na realizáciu. Táto správa je založená na dvoch hlavných zdrojoch informácií: Eurypedii (Európska encyklopédia o národných vzdelávacích systémoch), kapitola 14 "Prebiehajúce reformy a politický vývoj " a národných programoch reforiem 2013, ktoré predložili jednotlivé členské štáty Európskej komisii.
Key Data on Teachers and School Leaders
Správa s názvom Kľúčové údaje o učiteľoch a riaditeľoch škôl kombinuje štatistické údaje a kvalitatívne informácie vťahujúce sa na 32 krajín (členské štáty EÚ, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko). Obsahuje súhrn najnovších informácií o učiteľoch a riaditeľoch škôl počnúc predškolskou výchovou a končiac post-sekundárnym vzdelávaním. Zozbierané údaje pokrývajú šesť tematických oblastí:
 • počiatočné vzdelávanie učiteľov a podpora pre začínajúcich učiteľov,
 • nábor zamestnancov, zamestnávatelia a kontrakty,
 • sústavný profesijný rozvoj a mobilita,
 • pracovné podmienky a platy,
 • úroveň autonómie a zodpovednosti učiteľov a vedenia škôl.
V správe sa spájajú údaje a informácie poskytnuté sieťou Eurydice, Eurostatom a dôkazy z medzinárodných prieskumov vrátane prieskumu OECD o vyučovaní a vzdelávaní (TALIS 2008), programu pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA 2009) a prieskumu trendov v medzinárodnom štúdiu matematiky a vedy (TIMSS 2011, International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Medzinárodná asociácia pre hodnotenie výsledkov vo vzdelávaní).
Funding of Education in Europe 2000-2012: The Impact of the Economic Crisis
Správa sa zameriava na trendy výdavkov vo vzdelávaní za obdobie rokov 2000-2012 a skúma vplyv, aký mala finančná a hospodárska kríza na rozpočty na vzdelávanie v Európe v priebehu posledných rokov (2010-2012). Analýza pokrýva vývoj v oblasti financovania vzdelávania od predškolského po terciárnu úroveň a poskytuje prehľad hlavných trendov v oblasti vzdelávania dospelých v 31 európskych krajinách. Úplná správa sa zameriava na:
 • hospodárske súvislosti,
 • vývoj v oblasti verejných výdavkov a štátneho rozpočtu na vzdelávanie,
 • trendy týkajúce sa financovania ľudských zdrojov (platy a príplatky),
 • štátne rozpočty na vzdelávaciu infraštruktúru a systémy podpory,
 • najnovšie trendy vo financovaní a zmeny vnútroštátnych politík na finančnú podporu žiakov a študentov.

Physical Education and Sport at School in Europe
Komparatívna štúdia Telesná výchova a šport na školách v Európe mapuje stav telesnej výchovy a športových aktivít na školách v 30 európskych štátoch. Správa zahŕňa primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a poskytuje informácie o týchto tematických oblastiach:
 • národné stratégie a iné existujúce iniciatívy,
 • stav telesnej výchovy v rámcových vzdelávacích programoch a iné riadiace dokumenty,
 • odporúčaný ročný vyučovací čas,
 • hodnotenie žiakov,
 • vzdelávanie učiteľov ,
 • mimoškolské aktivity a plánované reformy na vnútroštátnej úrovni.
Táto správa je výsledkom dôkladnej analýzy údajov poskytovaných národnými kanceláriami Eurydice a môže byť považovaná za prvý pokus Európskej komisie na identifikáciu kľúčových problémov v oblasti telesnej výchovy a športu na školách v jednotlivých európskych štátoch.
Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy
Pojem “kľúčové kompetencie” nadobudol v Európe v posledných rokoch nový význam, a to nielen v oblasti vzdelávania ale aj na politickej úrovni. Kľúčové kompetencie sú považované za základné zručnosti a postoje, ktoré umožnia mladým Európanom presadiť sa nie len v dnešnej ekonomike a modernej spoločnosti, ale aj v osobnom živote. Sú definované na európskej úrovni a zahŕňajú nasledovné zručnosti:
 • schopnosť ľahko a rýchlo komunikovať v materinskom jazyku;
 • schopnosť hovoriť cudzími jazykmi;
 • matematické kompetencie a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky;
 • IT zručnosti;
 • sociálne a občianske kompetencie;
 • zmysel pre iniciatívnosť a podnikavosť;
 • schopnosť naučiť sa učiť;
 • kultúrne povedomie a vyjadrovanie.
Európske štáty dosiahli významný pokrok pri začleňovaní kľúčových kompetencií do národných učebných osnov a ďalších riadiacich dokumentov. Prezentovaná štúdia sa zaoberá a upozorňuje na niektoré z hlavných úspechov a výziev, ktorým kľúčové kompetencie čelia v európskych školách. Je zameraná na povinné a všeobecné vyššie stredné vzdelanie v 31 európskych štátoch (členské štáty EÚ, Chorvátsko, Island, Nórsko a Turecko) v roku 2011/2012.
Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012
Správa Kľúčové údaje o výučbe jazykov na školách v Európe 2012 ponúka kompletný obraz o systéme vyučovania jazykov v 32 európskych krajinách. Správa kombinuje štatistické údaje spolu s kvalitatívnymi informáciami popisujúcimi obsah a organizáciu vo vyučovaní cudzích jazykov, účasť študentov na jednotlivých stupňoch vzdelávania, rovnako ako počiatočné a kontinuálne vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov v Európe.
Kľúčové údaje o výučbe jazykov na školách v Európe 2012 je spoločná publikácia siete Eurydice a Eurostatu, na tvorbe ktorej sa podieľali v úzkej spolupráci spolu s Európskou komisiou. Poskytuje komplexné dôkazy na podporu tvorby politiky a skvalitnenie a zefektívnenie štúdia jazykov. Podpora štúdia jazykov je jedným z hlavných cieľov stratégie Komisie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (ET 2020) a takisto je nevyhnutná na podporu cezhraničnej mobility občanov EÚ, ktorá je jedným z cieľov stratégie pre zamestnanosť a rast – Európa 2020.
Správa potvrdzuje, že angličtina je zďaleka najviac vyučovaným cudzím jazykom v takmer všetkých európskych krajinách, pričom francúzština, španielčina, nemčina a ruština za ňou nasledujú s veľkým odstupom. V správe sa zdôrazňuje, že dnes sa počas povinnej školskej dochádzky čoraz väčší počet žiakov učí dva jazyky, a to minimálne jeden rok. Angličtina je najviac vyučovaným cudzím jazykom takmer vo všetkých 32 krajinách zahrnutých v prieskume. Zatiaľ čo vek študentov, ktorí sa začínajú učiť cudzie jazyky, vo všeobecnosti poklesol, počet vyučovacích hodín, ktorý sa im venuje, sa výrazne nezvýšil.
V správe je obsiahnutých 61 indikátorov pochádzajúcich z viacerých zdrojov: Eurydice, Eurostat, European Survey on Language Competences (ESLC), a medzinárodný prieskum OECD Pisa 2009. Údaje poskytnuté zo zdrojov Eurydice pokrývajú všetky členské štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, Chorvátsko, Turecko a vzťahujú sa na referenčný rok 2010/2011. Sústreďujú sa predovšetkým na porozumenie politík a odporúčaní platných v Európe, ktoré majú vplyv na vyučovanie cudzích jazykov. Indikátory kľúčových údajov sú odvodené z prieskumu ESLC 2011 a popisujú 15 európskych vzdelávacích systémov. Údaje Eurostatu pokrývajú rovnaké krajiny, ako údaje poskytnuté Eurydice, avšak referenčný rok je 2009/2010.
Citizenship Education in Europe
Podpora občianstva k aktívnej účasti na spoločenskom a politickom živote, obzvlášť u mladých ľudí, sa stala narastajúcou politickou prioritou na národnej ale aj európskej úrovni. Štúdia Výchova k občianstvu v Európe ukazuje, že všetky európske krajiny predstavili centrálne opatrenia k podpore participácie študentov v orgánoch školskej samosprávy. Štúdia si kladie za cieľ zmapovať, ako sa v európskych krajinách vyvíjali politiky a opatrenia súvisiace s výchovou k občianstvu. Odkazuje predovšetkým na tie aspekty vzdelávania, ktoré pripravujú študentov k aktívnemu občianstvu zabezpečujúc nevyhnutné znalosti, zručnosti a postoje prispievajúce k rozvoju a prosperite súčasnej spoločnosti. Informácie sa neobmedzujú len výučbu a štúdium v triedach ale taktiež praktické skúsenosti nadobudnuté v školskom vzdelávaní a komunitných aktivitách.
The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report
Správa o implementácii Bolonského procesu je výsledkom spoločného úsilia Eurostatu, Eurostudent a Eurydice pod dohľadom Bologna Follow-Up Group. Popisuje stav implementácie Bolonského procesu v roku 2012 z rozličnej perspektívy využívajúc údaje zozbierané v roku 2011. Okrem štatistických údajov sú v správe zastúpené aj kontextové a kvalitatívne informácie.
Entrepreneurship Education at School in Europe: National Strategies, Curricula and Learning Outcomes
Štúdia pozostáva z dvoch častí: komparatívneho prehľadu a popisu jednotlivých národných systémov. Komparatívny prehľad, zahrňujúci členské štáty EU, plus Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko, ukázal, že väčšina európskych štátov sa výchovou k podnikateľstvu zaoberá prostredníctvom národných stratégií a iniciatív. Na úrovni primárneho vzdelávania uvádzajú výchovu k podnikateľstvu dve tretiny európskych štátov explicitne v centrálnych riadiacich dokumentoch, zatiaľ čo v sekundárnom vzdelávaní prakticky všetky štáty integrovali podnikateľstvo do kurikúl, buď ako súčasť všeobecných cieľov celého kurikula alebo v rámci jednotlivých predmetov alebo ako kombináciu týchto prístupov.

Mnoho európskych štátov definuje špecifické vzdelávacie výsledky, ktoré výchova k podnikateľstvu prináša, zahŕňajúce podnikateľské postoje, vedomosti a zručnosti. Štúdia rovnako prezentuje štáty poskytujúce metodickú podporu učiteľom prostredníctvom metodík a učebných materiálov ako aj obraz o prebiehajúcich reformách a iniciatívach.
Key Data on Education in Europe 2012
Key Data on Education in Europe 2012 je dôležitou publikáciou Eurydice, ktorá sa sústreďuje na hlavné oblasti rozvoja európskych vzdelávacích systémov za posledné desaťročie. Správa obsahuje štatistické údaje s kvalitatívnymi informáciami na opis organizácie, manažmentu a významu 37 európskych vzdelávacích systémov od predprimárneho po vysokoškolské vzdelávanie. V publikácii je zahrnutých 95 indikátorov reagujúcich na nasledujúce témy: Demografický kontext, vzdelávacia štruktúra, participácia, zdroje, učitelia a riadiaci pracovníci, vzdelávací proces a kvalifikačná úroveň a prechod do zamestnania.

V porovnaní s predchádzajúcim vydaním bola publikácia Key data on Education 2012 vylepšená začlenením dlhších časových radov, zjednodušujúc tak identifikáciu špecifických aspektov vplývajúcich na rozvoj vzdelávacích systémov a analýzu súčasnej situácie v porovnaní s minulosťou.

Key Data on Education 2012 je spoločná publikácia, ktorá bola vytvorená v spolupráci s Eurostatom na základe informácií zozbieraných národnými kanceláriami siete Eurydice, Eurostatom a v medzinárodnom prieskume PISA 2009.