Interaktívne publikácie

Interaktívne online prostredie ponúka dynamické zobrazenie údajov, ich presné vyhľadávanie a exportovanie v rôznych formátoch. Obsahuje interaktívne mapy a grafy, ktoré zobrazujú národné informácie a porovnania podľa tém. Publikácie si môžete prezrieť v anglickom jazyku alebo využiť integrovaný prekladač.

Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe
Publikácia sprístupňuje informácie o učiteľoch a riaditeľoch škôl zoradené do 26 ukazovateľov tarifných a skutočných platov, ako aj príplatkov a trendov. Nástroj tiež poskytuje kontextuálne informácie o tom, ktoré orgány rozhodujú o platoch a aké sú požiadavky na výkon funkcie učiteľa alebo riaditeľa školy, či informácie o kariérnom postupe učiteľov.
National Student Fees and Support Systems in European Higher Education 2022/2023
Správa prináša informácie o poplatkoch a podpore študentov počas vysokoškolského vzdelávania. Uvádza rozdiely medzi domácimi a zahraničnými študentmi, ako aj rozdiely medzi študentmi denného a externého štúdia. Obsahuje informácie o grantoch a pôžičkách a o minimálnych, maximálnych a najbežnejších sumách poplatkov aj podpory. Dozviete sa aj to, ktoré systémy ponúkajú nepriamu finančnú podporu, ako sú daňové bonusy a rodinné prídavky.
Mobility Scoreboard: Scoreboard Indicators in Higher Education
Key issues for monitoring progress in promoting learning mobility

Mobility Scoreboard poskytuje rámec na monitorovanie pokroku dosiahnutého európskymi štátmi pri podpore a odstraňovaní prekážok vzdelávacej mobility. Interaktívny nástroj zobrazuje údaje v šiestich ukazovateľoch pre oblasť vysokoškolského vzdelávania:
  • dostupné informácie a poradenstvo,
  • cudzojazyčná príprava,
  • prenosnosť grantov a pôžičiek,
  • podpora znevýhodnených študentov,
  • uznávanie výsledkov vzdelávania prostredníctvom Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS) a
  • uznávanie kvalifikácie.