Interaktívne publikácie

Nový online nástroj k údajom o platoch a príplatkoch učiteľov a riaditeľov škôl
Odmeňovanie a kariérne vyhliadky učiteľov sú neoddeliteľnou súčasťou politík, ktoré majú za cieľ prilákať do profesie učiteľa najlepších absolventov vysokých škôl a zabezpečiť, že v profesii zotrvajú najlepší učitelia.
Nový interaktívny formát umožňuje vyhľadávať národné informácie a porovnania podľa tém a exportovať údaje v rôznych formátoch. Sprístupňuje informácie o učiteľoch a riaditeľoch škôl zoradené do 26 ukazovateľov trendov, tarifných a skutočných platov, ako aj príplatkov. Nástroj tiež poskytuje tiež kontextuálne informácie, ako napríklad to, ktoré orgány rozhodujú o platoch a aké sú požiadavky na výkon funkcie učiteľa alebo riaditeľa školy.
Online prostredie ponúka dynamické zobrazenie údajov, umožňuje presné vyhľadávanie údajov a exportovanie v rôznych formátoch. Obsahuje interaktívne mapy a grafy, ktoré zobrazujú národné informácie a porovnania v mnohých oblastiach spojených s platmi a príplatkami učiteľov a riaditeľov škôl, kvalifikačnými požiadavkami, kariérnym postupom a trendmi v odmeňovaní.
Nová vizualizácia zhromažďuje všetky informácie zozbierané sieťami Eurydice a OECD/NESLI. Údaje v nej budú aktualizované každý rok.
National Student Fees and Support Systems in European Higher Education 2022/2023
Po prvýkrát Vám prinášame správu Eurydice v novom interaktívnom vídaní! Dynamický online formát umožňuje jednoduchšiu navigáciu a prehľad v množstve údajov. Digitálne mapy a grafy vás prevedú porovnávacou analýzou a národnými informáciami v komplexnom súbore tém.
Študijné poplatky a opatrenia finančnej podpory sú dôležitými nástrojmi na podporu prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu. Konkrétne opatrenia a prax sa v európskych štátoch výrazne líšia.
Správa prináša informácie o tom, ktorí študenti a v akej výške platia poplatky a ktorí študenti majú nárok na podporu počas vysokoškolského vzdelávania. Uvádzajú sa rozdiely medzi domácimi a zahraničnými študentmi, ako aj rozdiely medzi študentmi denného a externého štúdia. Súčasťou sú aj informácie o grantoch a pôžičkách – vrátane kritérií na udelenie finančnej podpory a informácie o minimálnych, maximálnych a najbežnejších sumách poplatkov aj podpory. Zároveň sa dozviete, ktoré systémy ponúkajú nepriamu finančnú podporu, ako sú daňové bonusy a rodinné prídavky.
Správa zahŕňa 39 vzdelávacích systémov. Okrem 27 členských štátov EÚ obsahuje aj údaje za Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čiernu Horu, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko.
Mobility Scoreboard: Scoreboard Indicators in Higher Education
Key issues for monitoring progress in promoting learning mobility

Mobility Scoreboard poskytuje rámec na monitorovanie pokroku dosiahnutého európskymi štátmi pri podpore a odstraňovaní prekážok vzdelávacej mobility.
Prinášame Vám interaktívne zobrazenie šiestich ukazovateľoch pre oblasť vysokoškolského vzdelávania:
  • dostupné informácie a poradenstvo,
  • cudzojazyčná príprava,
  • prenosnosť grantov a pôžičiek,
  • podpora znevýhodnených študentov,
  • uznávanie výsledkov vzdelávania prostredníctvom Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS) a
  • uznávanie kvalifikácie.
Archív publikácií


Archív interaktívnych publikácií