O nás

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu je založená v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb. dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb.

Poslaním Asociácie je podporovať a koordinovať vzdelávacie a iné programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií.

Asociácia zabezpečuje prípravu a realizáciu vzdelávacích a vedecko-výskumných programov a aktivít, najmä programu Erasmus+ v Slovenskej republike.

Asociácia spolupracuje s organizáciami podobného zamerania v Slovenskej republike a v zahraničí, najmä v krajinách Európskej únie. Na plnenie cieľov a zabezpečenie financovania činnosti podpisuje Asociácia zmluvy o spolupráci s riadiacimi orgánmi a inštitúciami v SR a EÚ, ako aj inými organizáciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania.

Asociácia vo svojej činnosti najmä:

  • vytvára informačný systém o realizovaných programoch a projektoch a o iných medzinárodných aktivitách, ktorý kooperuje s centrálnymi informačnými systémami Európskej komisie (ďalej len „EK“),
  • zabezpečuje informačné a konzultačné služby o medzinárodných vzdelávacích a vedecko-výskumných programoch,
  • organizuje národné a medzinárodné semináre a konferencie,
  • propaguje slovenské školstvo v zahraničí a publikuje informačné materiály,
  • realizuje projekty v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.