Správna a Dozorná rada SAAIC

obdobie 2022-2025

Predseda správnej rady:

Prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
e-mail: spravnarada@saaic.sk


Členovia správnej rady:

Mgr. Eva Faithová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 68/73
041 81 Košice

doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 577/2
917 01 Trnava

Ing. Marián Kováč, PhD.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Furdekova 3240/16
851 04 Bratislava

doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra

Mgr. Mária Vasiľová, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
041 80 Košice

doc. Mgr. Art. Marcel Benčík, ArtD.
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava


Obligatórni členovia správnej rady:

RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Ševčenkova 11
850 05 Bratislava

Mgr. Lucia Lehotayová
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí
Stromová 1
813 30 Bratislava

Mgr. Imrich Babic
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava

doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.
Rada vysokých škôl Slovenskej republiky
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava

Ing. Jozef Detko
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Križkova 9
811 04 Bratislava


Dozorná rada SAAMS:

Predseda dozornej rady:

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica


Členovia dozornej rady:

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava

Michaela Moldová Chovancová, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok