Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu je v súlade so zákonom c. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona c. 300/1990 Zb. dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorej cieľom je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a iných inštitúcií, najmä s krajinami Európskeho spoločenstva v rámci vzdelávacích a iných programov.

Členmi Asociácie sa môzu stať právnické a fyzické osoby, ktoré súhlasia s jej stanovami a aktívne podporujú jej poslanie a ciele.


Asociácia vo svojej činnosti najmä:
  • vytvára informačný systém o realizovaných programoch a o iných medzinárodných aktivitách,
  • zabezpečuje informačné a konzultačné služby o medzinárodných vzdelávacích a iných programoch,
  • organizuje národné a medzinárodné semináre a konferencie,
  • propaguje slovenské školstvo v zahraničí a vydáva informačné materiály.


Stanovy SAAIC