Aké sú ciele programu?
Program Tempus IV (2007-2013) je úspešným pokračovaním programu Tempus I, II a III, ktorý od roku 1990 podporuje reformu a modernizáciu vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách. Jeho cieľom je tiež zbližovanie systémov vysokoškolského vzdelávania partnerských krajín a EÚ prostredníctvom inštitucionálnej spolupráce.

V prvej fáze programu Tempus bolo Československo a neskôr Slovensko priamym prijímateľom pomoci v rámci programu PHARE. Od roku 2004 ako riadna členská krajina EÚ prispieva k pomoci partnerským krajinám východnej Európy, západného Balkánu, strednej Ázie a Stredozemia.


Ktoré krajiny sú zapojené do programu?
Programu sa môžu zúčastniť členské krajiny Európskej únie:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxemburg, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia.

Partnerské krajiny sú rozdelené do 4 regiónov:
  • Západný Balkán – Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Srbsko;
  • Východný susedný región – Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Rusko, Ukrajina;
  • Južný susedný región – Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Sýria a Tunisko;
  • Stredná Ázia - Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan.

Inštitúcie a organizácie z krajín Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Turecko, Chorvátsko a Macedónsko sa môžu do projektov zapojiť na báze samofinancovania a nemôžu projekty koordinovať.


Aké inštitúcie sa môžu zapojiť do programu?
Program Tempus poskytuje podporu najmä konzorciám vysokoškolských inštitúcií, ich združení a sietí, súčasťou partnerstiev však môžu byť aj neakademickí partneri ako sú mimovládne organizácie, podniky, obchodné komory, zamestnávateľské zväzy, verejná správa, výskumné inštitúcie a pod.


Aké aktivity program podporuje?
V programe Tempus partnerské krajiny každoročne definujú svoje vnútroštátne a regionálne priority. Návrhy tzv. vnútroštátnych projektov musia zodpovedať vnútroštátnym prioritám konkrétnej partnerskej krajiny a tzv. viacnárodné projekty musia byť vypracované v súlade s prioritami spoločnými pre partnerské krajiny v konkrétnom regióne. Zoznam aktuálnych priorít je zverejnený v každoročnej výzve na podávanie návrhov projektov na stránke Výkonnej agentúry EACEA.

Program Tempus umožňuje dva typy projektov:

Spoločné projekty
Spoločné projekty sú inštitucionálnou spoluprácou zameranou na výmenu poznatkov a skúseností medzi univerzitami z EÚ a partnerských krajín. Výsledkom môže byť kurikulárna reforma, reforma riadenia vysokých škôl alebo lepšie prepojenie vysokoškolského vzdelávania so spoločnosťou. Na rozdiel od druhého typu projektov sú spoločné projekty zamerané na zlepšenie samotných inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Štrukturálne opatrenia
Štrukturálne opatrenia sa zameriavajú na zlepšenie celých systémov vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách. Projekty môžu riešiť právne predpisy, organizáciu, koordináciu, akreditáciu, hodnotenie a politiku vysokoškolského vzdelávania. Ich cieľom je podpora štrukturálnych reforiem a strategického rozvoja v otázkach riadenia vysokých škôl alebo prepojenia vysokoškolského vzdelávania so spoločnosťou. V týchto projektoch musia byť zapojené ako partneri ministerstvá zodpovedné za vysokoškolské vzdelávanie v partnerských krajinách.

Projekty Tempus nie sú mobilitnými projektmi. Krátkodobá mobilita študentov, akademických pracovníkov a vedenia vysokej školy môže byť súčasťou projektov, iba ak prispieva k dosiahnutiu cieľov projektu. Program Tempus sa však realizuje v koordinácii s programom Erasmus Mundus, ktorý poskytuje štipendiá študentom tretích krajín, aby sa mohli zúčastňovať programov magisterského štúdia a doktorandských programov v rámci EÚ.


Ako je program riadený a financovaný?
Program Tempus je riadený Európskou komisiou. Za realizáciu programu je zodpovedná Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) v Bruseli. Žiadatelia o grant majú možnosť obrátiť sa aj na tzv. Národný kontaktný bod Tempus v jednotlivých členských krajinách EÚ, v partnerských krajinách sú založené tzv. Národné kancelárie Tempus. Ich úlohou je poskytovať informácie a konzultácie záujemcom o program.

Financovanie programu je zabezpečené z ekonomickej a finančnej pomoci EÚ partnerským krajinám:
  • Nástroj predvstupovej pomoci (IPA) – pre krajiny západného Balkánu;
  • Nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) - pre krajiny južného a východného susedného regiónu;
  • Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI) – pre krajiny strednej Ázie.

Finančná podpora sa poskytuje maximálne do výšky 90%. Minimálny grant je 500.000 EUR a maximálny grant je 1.500.000 EUR. Projekty musia byť plánované na obdobie 24 alebo 36 mesiacov.

Oprávnenými nákladmi sú personálne náklady, cestovné a pobytové náklady, technické vybavenie, tlač a publikácie, iné náklady priamo súvisiace s realizáciou projektu a nepriame náklady. Platné finančné pravidlá sú zverejnené v každoročnej výzve na podávanie návrhov projektov na stránke Výkonnej agentúry EACEA.