„SIHE“ – Support for Implementation of Reform Tools in Slovak Higher Education/Podpora reformných opatrení v slovenskom vysokoškolskom vzdelávaní.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so SAAIC pripravilo a podalo návrh projektu v rámci uzavretej výzvy programu Erasmus+, Kľúčovej akcie 3, „Support to the Implementation of EHEA (European Higher Education Area) Reforms.“ Cieľom výzvy bolo posilniť implementáciu reforiem vysokoškolského vzdelávania v krajinách Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA.

Slovenský návrh projektu bol schválený a ministerstvo na realizáciu tohto projektu získalo grant na základe zmluvy č. 2016-1398/001-001 z 05. 07. 2016, uzatvorenej medzi ním a Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru EK. Projekt bude prebiehať v období od 15. júna 2016 do 14. júna 2018 pod názvom „SIHE“ – Support for Implementation of Reform Tools in Slovak Higher Education/Podpora reformných opatrení v slovenskom vysokoškolskom vzdelávaní.

Cieľom projektu je vytvoriť platformu pre jednotlivé fakulty vysokých škôl na Slovensku na diskusiu s relevantnými národnými a zahraničnými expertmi, ktorej výsledky budú komunikované národným tvorcom politík.

Hlavné tematické oblasti aktivít:
1. Zabezpečovanie kvality
2. Správna aplikácia európskeho systému prenosu kreditov a jeho prepojenie so vzdelávacími výstupmi
3. Vzdelávanie zamerané na študenta

Očakávané výsledky:
1. Analýza súčasnej situácie v každej z troch tematických oblastí
2. Tri národné tréningové semináre
3. Výstupy zo seminárov
4. Záverečné odporúčania Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, slovenským vysokým školám a iným relevantným inštitúciám.

Projektový tím je zostavený zo zástupcov MŠVVaSR a SAAIC – Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a národní experti pre reformy v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.