Správna a Dozorná rada SAAMS na obdobie 2019-2022

Predseda správnej rady:

Prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
e-mail: jozef.ristvej@fbi.uniza.sk


Členovia správnej rady:

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
e-mail: monika.bakosova@stuba.sk

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
e-mail: peter.bielik@uniag.sk

Mgr. Eva Faithová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
e-mail: eva.faithova@fedu.uniba.sk

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 04180 Košice
e-mail: silvia.rucinska@upjs.sk

doc. Mgr.art. Svetlana Waradzinová
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
e-mail: waradzinova@vsmu.sk

doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
e-mail: martina.zelenakova@tuke.sk


Obligatórni členovia správnej rady:

PhDr. Marek Moška
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí
Stromová 1, 813 30 Bratislava
e-mail: marek.moska@minedu.sk

Mgr. Roman Oroszi
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
e-mail: roman.oroszi@mzv.sk

MUDr. Alexander Kurtanský
Rada vysokých škôl Slovenskej republiky
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
e-mail: alexander.kurtansky@fmed.uniba.sk
Dozorná rada SAAIC:

Predsedníčka dozornej rady:

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: katarina.chovancova@umb.sk


Členovia dozornej rady:

Ing. Jana Blštáková, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
e-mail: jana.blstakova@euba.sk

Michaela Moldová Chovancová, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
e-mail: michaela.moldova.chovancova@ku.sk