Správna a Dozorná rada na obdobie 2016-2019

Predsedníčka správnej rady:

doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta, Dekanát
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4
e-mail: brestenska@fns.uniba.sk


Členovia správnej rady:

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
e-mail: Anna.Bandlerova@uniag.sk

prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
Strojnícka fakulta , Katedra technológií a materiálov
Technická univerzita v Košiciach,
Letná 9/B, 042 00 Košice
e-mail: janette.brezinova@tuke.sk

doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.
Akadémia umení v Banskej Bystrici
ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: m.olha@aku.sk

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
e-mail: Jozef.Ristvej@fbi.uniza.sk

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy
Popradská 66, 041 32 Košice 1
e-mail: silvia.rucinska@upjs.sk

doc. Mgr.art. Svetlana Waradzinová
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
e-mail: waradzinova@vsmu.sk


Obligatórni členovia správnej rady:

Mgr. Marek Moška
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí
Stromová 1, 813 30 Bratislava
e-mail: marek.moska@minedu.sk

Mgr. art Barbara Mešťanová
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
e-mail: barbara.mestanova@mzv.sk

MUDr. Alexander Kurtanský
Rada vysokých škôl Slovenskej republiky
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
e-mail: alexander.kurtansky@fmed.uniba.sk
Dozorná rada SAAIC:

Predsedníčka dozornej rady:

Ing. Jana Blštáková, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava
e-mail: jana.blstakova@euba.sk


Členovia dozornej rady:

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Tajovského, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: katarina.chovancova@umb.sk

Ing. Marián Kováč, PhD.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave
Furdekova 16, 851 04 Bratislava 5
e-mail: kovacm@vsemvs.sk; Marian.Kovac@vsemvs.sk