Nasledované programy a projekty boli ukončené a stránky už nie sú aktualizované.
 • Program celoživotného vzdelávania - program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý bol zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

 • Tempus - bol úspešným pokračovaním programu Tempus I, II a III, ktorý od roku 1990 podporuje reformu a modernizáciu vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách. Jeho cieľom je tiež zbližovanie systémov vysokoškolského vzdelávania partnerských krajín a EÚ prostredníctvom inštitucionálnej spolupráce.

 • Erasmus Mundus - bol zameraný na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania medzi krajinami Európskej únie a „tretími krajinami“, t.j. krajinami mimo EÚ, EFTA a kandidátskymi krajinami. Program vychádza z "lisabonskej stratégie": vytvoriť v Európskej únii najdynamickejšiu ekonomiku na svete a premeniť európsky vzdelávací priestor na centrum excelencie a kvality.

 • Iné európske programy a aktivity

 • NetWBL - tematická sieť 29 národných agentúr zameraná na posilnenie prepojenia výučby s praxou (work based learning) v odbornom vzdelávaní a príprave a vysokoškolskom vzdelávaní. V rámci siete sa v júni 2015 konala v Bratislave regionálna konferencia s názvom Work-based Learning in the Central European Region.

 • INTERUV - projekt v rámci programu Erasmus Mundus zameraný na propagáciu a podporu spoločných študijných programov európskych univerzít s partnermi zo Západného Balkánu, východnej Európy, Strednej Ázie a Stredozemia. Počas jeho realizácie sa uskutoční prieskum o spoločných študijných programoch, výsledky budú prezentované na troch európskych konferenciách.

 • Tím expertov pre ECVET - Projekt zameraný na vytvorenie národného tímu expertov pre ECVET (Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave) a poskytnutie informácií o ECVET širokej odbornej verejnosti a podpory slovenským odborným školám pri spoznávaní ECVET a možností jeho implementácie v systéme odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku.

 • NAFORFILL – Národné fórum ako nástoj zlepšenia stratégie celoživotného vzdelávania: zámerom projektu je s odstupom desiatich rokov opäť otvoriť diskusiu k stratégii celoživotného vzdelávania a kariérového poradenstva a vytvoriť národné fórum k tejto problematike.

 • QALLL – Quality Assurance in Lifelong Learning: Tematická sieť Národných agentúr Programu celoživotného vzdelávania zameraná na zlepšenie kvality a efektivity vzdelávania a prípravy prostredníctvom poukázania na projekty dobrej praxe a prípravu odporúčaní v tejto oblasti.

 • News Skills for New Jobs – Tematická sieť Národných agentúr Programu celoživotného vzdelávania zameraná na predvídanie budúcich zručností a ich zosúladenie trhu práce.

 • Bolonský proces - Projekt zameraný na vytvorenie národného tímu bolonských expertov a poskytnutie podpory slovenským vysokým školám pri aplikácií cieľov bolonského procesu.

 • EMAP projekt – je projekt v rámci programu Erasmus Mundus zameraný na podporu vysokoškolských inštitúcií pri predkladaní projektov zameraných na spoločné študijné programy v rámci Aktivity 1.

 • ECCE Mundus – projekt, v rámci ktorého sa budú organizovať v roku 2012 tréningové a kontaktné semináre pre univerzity strednej Európy (Slovensko, Maďarsko a Rakúsko) v spolupráci s univerzitami z oblasti Západného Balkánu, Strednej Ázie, Ruska a Ukrajiny.

 • HEREG - (Increasing the Impact of Higher Education in the Regions / Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch) - projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci programu Erasmus+, Kľúčovej akcie 3. Cieľom projektu je zmapovať, akú úlohu zohrávajú slovenské vysoké školy v regiónoch. Očakáva sa, že výsledky budú využité pri tvorbe národnej legislatívy a zároveň ich Slovensko ponúkne iným krajinám zapojeným do programu Erasmus+ ako príklad dobrej praxe. Podobné projekty KA3 prebiehajú v 20 krajinách programu Erasmus+ a ich spoločným cieľom je posilniť implementáciu reforiem vysokoškolského vzdelávania v krajinách Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA.