EÚ-USA / ATLANTIS
Akcia pre trans-atlantickú spoluprácu a akademické siete pre tréning a integrované štúdiá

Na základe rámcovej dohody medzi Európskou úniou a USA na roky 2006 - 2013 , vyhlásila Európska komisia spolu s FIPSE (Fund for the Improvement of the Postsecondary education) novú výzvu na predkladanie projektov v oblasti vysokoškolského školstva a odbornej prípravy zamerané na spoluprácu medzi inštitúciami Európskej únie a USA.

AKÉ AKTIVITY PROGRAM PODPORUJE?

1. Konzorciá projektov pre vytvorenie trans-atlantických spoločných študijných programov
Aktivita podporuje konzorciá vysokoškolských inštitúcií EÚ a USA zamerané na vytvorenie dvojitých/spoločných študijných programov tzv. „Trans –atlantické diplomy“.

Konzorciá môžu žiadať o tri typy finančnej podpory:
  • paušálne administratívne náklady
  • trans-atlantické mobilitné granty do USA a do EÚ pre študentov
  • tran-atlantické mobilitné granty pre fakultu (vysokú školu).

Celková suma finančnej podpory pre EÚ inštitúcie v rámci konzorcia na obdobie 4 rokov nesmie presiahnuť maximálnu čiastku 408 000 EUR.

2. Excelentné mobilitné projekty
Táto aktivita finančne podporuje projekty zamerané na tvorbu medzinárodných študijných programov, ktoré zahrnujú krátkodobé trans-atlantické študijné pobyty, ktoré nemusia byť ukončené získaním spoločných/dvojitých diplomov. Konzorciá, ktoré požiadajú o túto formu finančnej podpory musia preukázať doterajšiu trans-atlantickú spoluprácu a výmenu, vrátane spolupráce v rámci dohody medzi EÚ a USA. Finančná podpora zahrnuje mobilitné granty pre študentov a zamestnancov vysokej školy a paušálne finančné príspevky pre inštitúcie konzorcia. Celková suma finančnej podpory pre EÚ inštitúcie v rámci 4-ročného projektu nesmie presiahnuť maximum 180 000 EUR.

3. Opatrenia zamerané na vzdelávaciu politiku
Táto aktivita podporuje multilaterálne EÚ – USA projekty zamerané na politiku rozvoja spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania a odbornej prípravy.

V rámci 2-ročného projektu môžu EÚ inštitúcie žiadať o finančný príspevok do výšky 75% z celkových nákladov projektu. Maximálna výška finančnej podpory je 50 000 EUR.

KTO SÚ OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA?
Žiadosť o udelenie grantu v rámci tejto výzvy môžu podať inštitúcie vysokoškolského a odborného vzdelávania a prípravy. Pokiaľ ide o aktivitu orientovanú na politiku v tejto oblasti, výzva sa vzťahuje aj na ďalšie organizácie, ako sú akreditačné agentúry, vzdelávacie agentúry alebo organizácie, súkromné spoločnosti a skupiny pôsobiace v priemysle, obchode, mimovládne organizácie, výskumné ústavy a odborné organizácie, Oprávnení uchádzači musia mať sídlo v jednej z krajín Európskej únie.

AKÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY SÚ K DISPOZÍCII?

K dispozícii je rozpočet vo výške 5 miliónov EUR. Najvyšší podiel týchto finančných prostriedkov je určený na Aktivitu 1 – Trans-atlantické spoločné študijné odbory. Pre americké inštitúcie budú zabezpečené prostriedky v rovnakom rozsahu zo strany USA – na základe priebežného ročného schválenia Kongresom.

Európska komisia zabezpečí priamo prostriedky na realizáciu aktivít európskych inštitúcií, Ministerstvo školstva USA zabezpečí aktivity amerických partnerov. V roku 2007 sa predpokladá schválenie 6-8 projektov v rámci aktivity Trans-atlantické spoločné študijné programy, 3-5 Excelentných mobilitných projektov a 3-5 projektov v rámci Opatrení pre vzdelávaciu politiku.

AKÁ JE PROCEDÚRA PREDKLADANIA PROJEKTOV ?

Koordinujúce inštitúcie v EÚ a USA musia predložiť spoločný návrh na projekt na Európsku komisiu (DGEAC), ako aj na Ministerstvo školstva USA elektronicky na adresu: EACEA-EU-US@ec.europa.eu

a doporučenou poštou v 1 origináli a v 2 kópiách na poštovú adresu:

Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Unit P4 Erasmus Mundus
Avenue du Bourget, n°1 – BOUR 00/38
1140 Brussels
Belgium.

Podrobnejšie informácie, ako aj celú výzvu, príručku, prihlášku a ďalšie potrebné dokumenty je možné nájsť na stránke Európskej komisie