EÚ-Kanada
TRANS-ATLANTICKÉ VÝMENY PARTNERSTIEV

Na základe obnovenej dohody medzi Európskou úniou a Kanadou , vyhlásila Európska komisia novú výzvu na predkladanie projektov v oblasti vysokoškolského školstva, odbornej prípravy a mládeže zamerané na spoluprácu medzi inštitúciami Európskej únie a Kanady.

KOHO PODPORUJE PROGRAM?

Aktivita programu:
EÚ – Kanada/ Spoločné štúdium a /alebo tréningový program - táto aktivita podporuje konzorciá vysokých škôl a inštitúcií odborného vzdelávania EÚ a Kanady s cieľom propagovať a rozvíjať spoločné študijné programy a/alebo tréningové programy a posilniť tak študentskú/fakultnú mobilitu.

AKÉ JE KONZORCIUM PROJEKTU?
Konzorciá projektov v rámci horeuvedeného programu zahrnujú trans-atlantickú mobilitu študentov v rámci spoločných študijných programov, podporených vzájomným uznávaním kreditov, spoločným jazykom a spoločnej kultúrnej prípravy, ako aj zabezpečenie potrebných služieb a možností.

Konzorcium sa musí orientovať viac na študentov ako na výskumnú spoluprácu medzi partnermi. Hlavné zameranie je na medzikontinentálnej spolupráci, nie na európskej , resp. kanadskej spolupráci.

AKÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY SÚ K DISPOZÍCII?
Európska komisia priamo zabezpečí finančné prostriedky pre európskych partnerov, pre kanadských partnerov ich zabezpečí HRSDC (Human Resources and Social Development Canada). V roku 2007 sa predpokladá schválenie približne 7 projektov – Spoločných študijných programov , pre európske inštitúcie je to asi 0,966 miliónov EUR.

KTORÉ INŠTITÚCIE SÚ VHODNÉ NA ZÍSKANIE GRANTU?
Minimálne konzorcium musia tvoriť 4 vysokoškolské inštitúcie alebo inštitúcie odbornej prípravy (minimálne dve európske a dve kanadské), alebo obe, podľa zamerania projektu, minimálne z dvoch členských krajín EÚ a minimálne z dvoch provincií/teritórií Kanady. Pre potreby tejto akcie sa chápe:

„vysokoškolská inštitúcia“ ako inštitúcia, ktorá podľa národnej legislatívy ponúka kvalifikáciu alebo diplomy na vysokoškolskej úrovni, akokoľvek sa táto inštitúcia nazýva;

„inštitúcia odbornej prípravy“ je akákoľvek štátna, verejná alebo súkromná inštitúcia, ktorá nezávisle od svojho formálneho zamerania, v súlade s národnou legislatívou a postupmi poskytuje odborné vzdelávanie alebo prípravu, ďalšie odborné vzdelávanie alebo rekvalifikácie, ktoré prispievajú k nadobudnutiu kvalifikácie uznanej príslušnými národnými autoritami;

„študenti“ sú všetky osoby, ktoré absolvujú študijné alebo tréningové kurzy alebo programy, ktoré zabezpečuje vysokoškolská inštitúcia alebo inštitúcia odbornej prípravy v zmysle horeuvedených definícií, a ktoré sú uznané alebo finančne podporované národnými autoritami.

Cieľovou skupinou mobilitných grantov sú študenti, pracovníci vybraní „Trans- atlantickými partnerstvami“, ktoré budú tiež granty prideľovať.

AKÁ JE PROCEDÚRA PREDKLADANIA PROJEKTOV ?
Koordinujúce inštitúcie v EÚ a Kanade musia predložiť spoločný návrh na projekt na Európsku komisiu (DGEAC), ako aj na kanadskú autoritu (HRSDC) elektronicky na adresu: EACEA-EU-CANADA@ec.europa.eu

a doporučenou poštou v 1 origináli a v 2 kópiách na poštovú adresu:

Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Unit P4 Erasmus Mundus
Avenue du Bourget, N;+ 1 – BOUR 00/38
1140 Brussels
Belgium.

Podrobnejšie informácie, ako aj celú výzvu, príručku, prihlášku a ďalšie potrebné dokumenty je možné nájsť na stránke Európskej komisie ako aj EACEA