EÚ-Austrália a Nový Zéland
Ciele
Cieľom spoločne podpísanej deklarácie je rozvíjať spoluprácu medzi krajinami EÚ a Austráliou v oblasti komunikácie, informácií, kultúre a vzdelávaní, vrátane akademických a mládežníckych výmen, ktoré zahrnujú aj vzájomné uznávanie vzdelania a kvalifikácií.

Aktivity
Pilotná projektová spolupráca je v oblasti vysokoškolského vzdelávania má vytvoriť rámec medzi študentskou mobilitou na postgraduálnej úrovni (Masters level) vytvorením konzorcií medzi vysokoškolskými inštitúciami EÚ a austrálskymi vysokými školami. Konzorcium má vytvoriť spoločný študijný program a umožniť študentské mobility. Konzorcium musia tvoriť minimálne 3 vysokoškolské inštitúcie z 3 krajín EÚ a minimálne 3 austrálskych vysokých škôl (prednosť majú rôzne štáty Austrálie).


EÚ - Nový Zéland
Ciele
Cieľom je vytvoriť rámec pre študentskú mobilitu na magisterskej úrovni.

Aktivity
Spoločné študijné programy vytvorené konzorciom skladajúcim sa minimálne z 3 vysokoškolských inštitúcií z 3 krajín EÚ a minimálne z 2 novozélandských vzdelávacích inštitúcií zabezpečujúcich terciárne vzdelávanie