Časová os

Júl 2016 - Záverečná štúdia v slovenskom jazyku a zhrnutie štúdie v anglickom jazyku sú publikované na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR http://www.minedu.sk/projekt-posilnenie-ulohy-vysokych-skol-v-regionoch/.

Dňa 21. apríla 2016 sa na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR konalo deviate a zároveň posledné projektové stretnutie. Členovia projektového tímu si dohodli deľbu práce na finalizácii záverečnej národnej štúdie s názvom Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch a na záver sa zástupca ministerstva poďakoval všetkým prítomným za spoluprácu na projekte.

Dňa 19. apríla 2016 sa v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnila záverečná konferencia s názvom Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch, ktorej cieľom bolo predstaviť odbornej verejnosti výsledky projektu. Záverečná konferencia tiež vytvorila priestor na diskusiu o príležitostiach a výzvach pre aktívne pôsobenie a sieťovanie univerzít v regionálnom rozvoji s ostatnými aktérmi, zhodnotenie miery zapojenia univerzít do sociálneho, ekonomického, ale aj kultúrneho a environmentálneho rozvoja regiónu a tiež miery pripravenosti univerzít na zužitkovanie svojho inovačného a výskumného potenciálu. Účastníkmi konferencie boli zástupcovia všetkých vysokých škôl a fakúlt na Slovensku, samospráv, zamestnávateľov a tretieho sektora. Štúdiu momentálne odborne posudzuje zahraničný expert zo Stredoeurópskej univerzity a finálna verzia štúdie bude k dispozícii v elektronickej, ako aj tlačenej forme do leta 2016.

Dňa 1. apríla 2016 sa na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konalo ôsme pracovné stretnutie projektového tímu HEREG. Hlavnými témami stretnutia boli príprava záverečnej konferencie a vytvorenie prvej kompletnej verzie národnej štúdie.

Dňa 26. februára 2016 sa na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konalo siedme pracovné stretnutie projektového tímu HEREG. Programom stretnutia bolo uzavretie WP3, prehľad o príprave štúdie vrátane prípadových štúdií (WP4 a WP5) a dohodnutie programu záverečnej konferencie (WP6). Národná konferencia sa bude konať 19. apríla 2016 v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Pozvaní budú zástupcovia všetkých vysokých škôl na Slovensku, samospráv, zamestnávateľov a tretieho sektora.

Dňa 21. januára 2016 sa na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR konalo šieste stretnutie projektu HEREG. Programom stretnutia bolo zhodnotenie výsledkov aktivít WP3 a dohodnutie časového harmonogramu ďalších projektových aktivít WP4, WP5 a WP6. Fokusové skupiny splnili svoj účel, informácie získané priamo od cieľových skupín dopĺňajú dáta získané z dotazníkového prieskumu. 4 plánované prípadové štúdie budú vypracované z výstupov z fokusov a dotazníka a budú obsiahnuté v štúdii. Členovia tímu sa dohodli na osnove štúdie, rozdelili si úlohy a stanovili termíny.

V mesiacoch november - december 2015 sa konali štyri fokusové skupiny zamerané na vysoké školy a tri fokusové skupiny zamerané na samosprávy, zamestnávateľov a tretí sektor. Aktivity prebehli na pôde štyroch vysokých škôl: Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej univerzity v Košiciach a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Posledná, ôsma fokusová skupina sa zrealizuje začiatkom roka 2016 na SPU v Nitre.

V dňoch 9. až 20. novembra 2015 prebehlo druhé kolo dotazníkového prieskumu, do ktorého sa zapojili 2 vysoké školy, takže celkovo sa dotazníkového prieskumu zúčastnilo 16 vysokých škôl na Slovensku. Výsledky prieskumu budú prezentované v štúdii projektu HEREG a na záverečnej konferencii v apríli 2016.

Dňa 6. novembra 2015 sa na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konalo piate pracovné stretnutie projektového tímu HEREG. Cieľom stretnutia bolo prediskutovanie aktivít v rámci WP3 – dotazníkový prieskum a fokusové skupiny. Projektový tím zhodnotil predbežné výsledky dotazníkového prieskumu a rozhodol sa zrealizovať ešte jedno kolo prieskumu. Dohodol sa tiež priebeh fokusových skupín a termíny. Fokusové skupiny sa budú konať v mestách Bratislava, Nitra, Žilina a Košice.

V dňoch 2. až 20. októbra 2015 prebehlo prvé kolo dotazníkového prieskumu, do ktorého sa zapojilo 14 vysokých škôl na Slovensku.

Dňa 18. septembra 2015 sa na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR konalo štvrté stretnutie projektu HEREG. Programom stretnutia bolo prediskutovanie aktivít v rámci WP3 po fáze testovania dotazníka a zapracovanie záverečných pripomienok s cieľom rozoslať dotazník na vysoké školy do konca septembra 2015. Zároveň bol dohodnutý časový harmonogram najbližších projektových aktivít.

Dňa 27. mája 2015 sa na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konalo tretie pracovné stretnutie projektového tímu HEREG. Jeho cieľom bolo operatívne riešiť pracovné úlohy, ktoré vyplývajú z pracovného balíka WP3-Prieskum a fokusové skupiny. Členovia tímu vo výbornej pracovnej atmosfére prediskutovali a podrobne naplánovali obsah elektronického dotazníka, ktorým sa následne pokúsia zmapovať aktivity slovenských vysokých škôl v oblasti regionálneho rozvoja.

Dňa 21. apríla 2015 sa na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR konalo druhé stretnutie projektu HEREG (Increasing the Impact of Higher Education in the Regions / Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch). Predmetom diskusie boli výsledky pracovného balíka WP1- Desk research. WP1 je ukončený, začína práca na WP3-Prieskum a fokusové skupiny.

Dňa 29. januára 2015 sa na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR konalo prvé stretnutie projektu HEREG (Increasing the Impact of Higher Education in the Regions / Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch). Projektový tím prediskutoval celkový pracovný plán projektu a zameral sa na prvý pracovný balík s názvom WP1-Desk research, ktorý bude prebiehať v mesiacoch február-marec 2015.

Začiatkom januára 2015 bola podpísaná zmluva o grante medzi MŠVVaŠ a EACEA. Projekt sa môže začať!

Dňa 25. novembra 2014 EACEA informovala MŠVVaŠ SR o schválení projektu. Podobné projekty KA3 budú prebiehať v 20 krajinách programu Erasmus+.

Dňa 22. júla 2014 zverejnila Výkonná agentúra EACEA v Bruseli uzavretú výzvu pre národné autority v oblasti vysokoškolského vzdelávania „Support to the implementation of EHEA (European Higher Education Area) Reforms.“ Národné autority v krajinách programu mali možnosť k termínu 30.9.2014 podať návrh projektu buď samostatne alebo v spolupráci s Národnou agentúrou programu Erasmus+ vo svojej krajine. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo a podalo návrh projektu v spolupráci so SAAIC- Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.