ÚDAJE A UKAZOVATELE
 • Compulsory Education in Europe – 2017/18 - Správa poskytuje prehľad povinného vzdelávania a odbornej prípravy (denné aj externé štúdium) v Európe. Popisuje situáciu 43 vzdelávacích systémov v 38 krajinách zapojených do programu Erasmus+.

 • The Structure of the European Education Systems 2017/18: Schematic Diagrams - Prehľad diagramov reprezentujúcich štruktúru hlavného prúdu vzdelávania od predškolskej prípravy po vysokoškolské vzdelávanie v akademickom roku 2017/18. Správa obsahuje diagramy popisujúce jednotlivé národné vzdelávacie systémy a mapy znázorňujúce hlavné organizačné modely predprimárneho a povinného vzdelávania. Správa zahŕňa 43 vzdelávacích systémov v štátoch, ktoré sú zapojené do programu EÚ Erasmus +.

 • National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2017/18 - Správa popisuje systém finančnej podpory (vrátane grantov a pôžičiek ako aj daňové úľavy a rodinné príspevky) a poplatky vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe. Popisuje rozsah poplatkov pre študentov, ktorí sú povinní poplatky platiť, a ktorí môžu byť od platenia oslobodení. Komparatívna správa o poplatkoch a finančnej podpore, ktorá je k dispozícii študentom denného štúdia v akademickom roku 2017/18, zahŕňa tiež prehľady jednotlivých štátov popisujúce hlavné prvky národných vzdelávacích systémov. Správa je zameraná na poplatky a systém finančnej podpory vo verejných a súkromných štátom dotovaných vysokoškolských inštitúciách pre prvý (bakalár) a druhý (magister) stupeň vysokoškolského štúdia a nezahŕňa súkromné vysoké školy.

 • The Organisation of the Academic Year in Europe – 2017/18 - Správa popisuje štruktúru akademického roka (začiatok akademického roka, dĺžku semestra, prázdniny a skúškové obdobie) v jednotlivých európskych štátoch. V správe sú uvedené aj rozdiely v jednotlivých typoch študijných programov (univerzitné a neuniverzitné). Správa zahŕňa údaje o 37 európskych štátoch.

 • The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2017/18 - Správa obsahuje údaje o dĺžke školského roka, dátume začiatku a konca každého školského roka a termínoch a dĺžke školských prázdnin. V správe sú zahrnuté údaje o primárnom a sekundárnom vzdelávaní v 37 európskych štátoch.

 • Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2016/17 - Komparatívna správa popisuje odporúčaný ročný vyučovací čas v povinnom (primárnom a všeobecnom sekundárnom) vzdelávaní v školskom roku 2016/17 v 42 európskych vzdelávacích systémoch. Obsahuje prehľady národných vzdelávacích systémov a mapy ilustrujúce údaje o minimálnom vyučovacom čase podľa jednotlivých štátov a podľa témy.
  Popisuje zmeny, ku ktorým došlo v uplynulom roku vo vzdelávacích politikách, v odporúčanom ročnom vyučovacom čase a jeho rozloženiu medzi jednotlivými predmetmi. Osobitnú pozornosť venuje predmetom čítanie, písanie a literatúra, matematika, prírodné vedy, cudzie jazyky , telesná výchova a zdravie, ktorým sa na európskej úrovni v súčasnosti venuje zvýšený záujem.
  Správa zároveň porovnáva minimálny odporúčaný vyučovací čas stanovený vzdelávacími autoritami pre predmety matematika a prírodné vedy s vyučovacím časom, ktorý uviedli študenti a učitelia v prieskumoch TIMSS a PISA.

 • National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2016/17 - Správa popisuje systém finančnej podpory (vrátane grantov a pôžičiek ako aj daňové úľavy a rodinné príspevky) a poplatky vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe. Popisuje rozsah poplatkov pre študentov, ktorí sú povinní poplatky platiť, a ktorí môžu byť od platenia oslobodení. Komparatívna správa o poplatkoch a finančnej podpore, ktorá je k dispozícii študentom denného štúdia v akademickom roku 2016/17, zahŕňa tiež prehľady jednotlivých štátov popisujúce hlavné prvky národných vzdelávacích systémov. Správa je zameraná na poplatky a systém finančnej podpory vo verejných a súkromných štátom dotovaných vysokoškolských inštitúciách pre prvý (bakalár) a druhý (magister) stupeň vysokoškolského štúdia a nezahŕňa súkromné vysoké školy.

 • Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16 - Komparatívny prehľad zameraný na platy a príplatky pre učiteľov a riaditeľov škôl v Európe v roku 2015/2016 obsahuje prehľady jednotlivých štátov s podrobnými informáciami o tarifnej mzde, platovom postupe a možných príplatkoch. Správa zahŕňa všetky členské štáty EÚ a štáty zastúpené v sieti Eurydice.

 • - The Structure of the European Education Systems 2016/17: Schematic Diagrams - Prehľad diagramov reprezentujúcich štruktúru hlavného prúdu vzdelávania od predškolskej prípravy po vysokoškolské vzdelávanie v akademickom roku 2016/17. Správa obsahuje diagramy popisujúce jednotlivé národné vzdelávacie systémy a mapy znázorňujúce hlavné organizačné modely predprimárneho a povinného vzdelávania.
  Správa zahŕňa 43 vzdelávacích systémov v štátoch, ktoré sú zapojené do programu EÚ Erasmus +.

 • Compulsory Education in Europe – 2016/17 - Správa poskytuje prehľad povinného vzdelávania (denné aj externé štúdium) v Európe.

 • The Organisation of the Academic Year in Europe – 2016/17 - Správa popisuje štruktúru akademického roka (začiatok akademického roka, dĺžku semestra, prázdniny a skúškové obdobie) v jednotlivých európskych štátoch. V správe sú uvedené aj rozdiely v jednotlivých typoch študijných programov (univerzitné a neuniverzitné).

 • The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2016/17 - Správa obsahuje údaje o dĺžke školského roka, dátume začiatku a konca každého školského roka a termínoch a dĺžke školských prázdnin. V správe sú zahrnuté údaje o primárnom a sekundárnom vzdelávaní v 37 európskych štátoch.- Správa obsahuje údaje o dĺžke školského roka, dátume začiatku a konca každého školského roka a termínoch a dĺžke školských prázdnin. V správe sú zahrnuté údaje o primárnom a sekundárnom vzdelávaní v 37 európskych štátoch.

 • Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2015/16 - Analýza popisuje odporúčaný ročný vyučovací čas v povinnom vzdelávaní vo vybraných predmetoch (tj. čítanie, písanie a literatúra, matematika, prírodné vedy a cudzie jazyky) v 37 európskych štátoch . Údaje sa týkajú minimálnych požiadaviek pre povinný obsah vzdelávania stanovený príslušnými inštitúciami pre 42 popisovaných vzdelávacích systémov v roku 2015/16.
  Správa poskytuje komparatívny prehľad o minimálnom vyučovacom čase v primárnom a povinnom všeobecnom sekundárnom vzdelávaní. Obsahuje prehľady národných vzdelávacích systémov a mapy ilustrujúcei údaje o minimálnom vyučovacom čase podľa jednotlivých štátov a podľa témy.

 • National Sheets on Education Budgets in Europe – 2015 - Investície do vzdelávania sú prioritnou oblasťou v rámci stratégie Európa 2020. Kvôli nedostatku najnovších informácií o verejných investíciách do vzdelávania v Európe je ťažké túto problematiku sledovať, identifikovať faktory osvetľujúce zmeny investícií do vzdelávania a analyzovať nedávne reformy uskutočnené štátmi v rámci svojho rozpočtu. Preto sieť Eurydice vypracovala prehľad národných rozpočtov vzdelávania v Európe 2015, ktorý poskytuje najnovšie údaje o plánovaných výdavkoch na vzdelávanie v európskych štátoch. Publikácia umožňuje identifikovať zmeny v rozpočtoch na vzdelávanie v rokoch 2014 a 2015. Národné rozpočty na vzdelávanie sú popísané podľa typu výdavkov a úrovne vzdelávania.

 • Compulsory education in Europe – 2015/16 - Správa poskytuje prehľad povinného vzdelávania (denné aj externé štúdium) v Európe.

 • The Structure of the European Education Systems 2015/16: Schematic Diagrams - Prehľad diagramov reprezentujúcich štruktúru hlavného prúdu vzdelávania od predškolskej prípravy po vysokoškolské vzdelávanie v akademickom roku 2015/16. Správa zahŕňa 42 vzdelávacích systémov v štátoch, ktoré sú zapojené do programu EÚ Erasmus + (28 členských štátov EÚ, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko).

  Pre každý štát je vypracovaný diagram zobrazujúci národný vzdelávací systém organizovaný na piatich úrovniach vzdelávania: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, primárne a sekundárne vzdelávanie, pomaturitné neterciárne vzdelávanie a vysokoškolské vzdelávanie. ).

  Prvá časť správy popisuje hlavné organizačné modely predškolského a povinného vzdelávania, druhá časť poskytuje návod, ako čítať diagramy a tretia časť zobrazuje schémy národných vzdelávacích systémov, vrátane zodpovedajúcich úrovní vzdelania, ako sú definované v Medzinárodnej štandardnej klasifikácii vzdelávania (ISCED 2011).

 • Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets – 2014/15 - Národné informačné prehľady poskytujú stručný popis kľúčových prvkov systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve v Európe. Na príprave správy participovali všetky členské štáty EÚ, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko. Referenčný rok je 2014/15. ).

  Diagramy popisujú hlavné prvky organizácie národných systémov v oblasti predškolského vzdelávania a starostlivosti s krátkym popisom hlavných typov predškolských zariadení v jednotlivých štátoch. Správa rovnako poskytuje informácie o prijímaní do predškolských zariadení, ako je veková hranica pre garanciu umiestnenia v predškolskom zariadení, miera účasti na predškolskom vzdelávaní a poplatky a kvalitatívne informácie ako predpisy týkajúce sa veľkosti skupín, vzdelávacie metodiky a reformy prebiehajúce v oblasti predškolského vzdelávania a starostlivosti. ).

  Správa poskytuje podporné a doplňujúce informácie k správe Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2015, ktorú vypracovala sieť Eurydice.

  National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2015/16 - Správa popisuje poplatky a systémy finančnej podpory (vrátane grantov a pôžičiek ako aj daňové úľavy a rodinné príspevky) vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe. Popisuje Rozsah poplatkov pre študentov, a to konkrétne ktorí študenti sú povinní poplatky platiť, a ktorí môžu byť od platenia oslobodení. Komparatívna správa o poplatkoch a finančnej podpore, ktorá je k dispozícii študentom denného štúdia v roku 2015/16, zahŕňa tiež prehľady jednotlivých štátov popisujúce hlavné prvky národných vzdelávacích systémov. Správa je zameraná na poplatky a systémy finančnej podpory vo verejných a súkromných štátom dotovaných vysokoškolských inštitúciách pre prvý (bakalár) a druhý (magister) stupeň vysokoškolského štúdia a nezahŕňa súkromné vysoké školy.

 • Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2014/15 - Komparatívny prehľad zameraný na platy a príplatky pre učiteľov a riaditeľov škôl v Európe v roku 2014/2015. Obsahuje tiež prehľady jednotlivých štátov s podrobnými informáciami o tarifnej mzde, platovom postupe a možných príplatkoch. Správa zahŕňa všetky členské štáty EÚ a štáty zastúpené v sieti Eurydice.

 • The Organisation of the Academic Year in Higher Education, 2015/16 - Správa popisuje štruktúru akademického roka (začiatok akademického roka, dĺžku semestra, prázdniny a skúškové obdobie) v jednotlivých európskych štátoch. V správe sú uvedené aj rozdiely v závislosti od typoch študijných programov(univerzitné a neuniverzitné).

  Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education: 2015/16 school year - Správa obsahuje údaje o dĺžke školského roka, dátume začiatku a konca každého školského roka a termínoch a dĺžke školských prázdnin. V správe sú zahrnuté údaje o primárnom a sekundárnom vzdelávaní v 36 európskych štátoch.