Tlačové správy
Tlačová správa Výchova k podnikateľstvu v škole v Európe poskytuje aktualizované a detailnejšie informácie o stratégiách, učebných osnovách a výsledkoch vzdelávania a taktiež zahŕňa nové témy, napríklad finančné schémy a vzdelávanie učiteľov. Štúdia sa zameriava na základné vzdelávanie, nižšiu a vyššiu úroveň sekundárneho vzdelávania ako aj na inštitucionálne počiatočné odborné vzdelávanie a prípravu (IVET). Obsahuje informácie z rokov 2014/15 z 33 štátov, ktoré sú členmi siete Eurydice. Okrem toho, národné informácie poskytujú prehľad o výchove k podnikateľstvu v každom štáte.

Tlačová správa Zabezpečovanie kvality vo vzdelávaní sumarizuje výsledky komparatívnej štúdie popisujúcej dva hlavné typy hodnotenia škôl: externé hodnotenie, ktoré robia hodnotitelia priamo nezapojení do školských aktivít a interné hodnotenie, kde je väčšina hodnotiteľov zamestnancami skúmanej školy.

Tlačová správa Deti majú rôzne podmienky v programoch výchovy a starostlivosti v ranom detstve prezentuje hlavné závery štúdie Kľúčové údaje o ranej výchove a starostlivosti detí v Európe, ktorá skúma problémy akým Európske štáty čelia v snahe poskytovať čo najkvalitnejšiu výchovu a starostlivosť deťom v predškolskom veku.

Tlačová správa Modernizácia vysokého školstva v Európe: prístup, udržanie sa a zamestnateľnosť popisuje, aké kroky podnikajú vlády a inštitúcie poskytujúce vysokoškolské vzdelávanie aby rozšírili prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu a zvýšili tak počet študentov, ktorí ukončia úplné vysokoškolské vzdelanie (udržanie sa), a poskytli vodítko pre študentov pri vstupe na trh práce (zamestnateľnosť).

Tlačová správa Telesná výchova a šport v školách v Európe stručne mapuje stav telesnej výchovy a športových aktivít na školách v 30 európskych štátoch.