Publikácie preložené do slovenského jazyka
Odporúčaný ročný vyučovací čas denného povinného vzdelávania v Európe 2016/17

Publikácia sa zaoberá odporúčaným minimálnym vyučovacím časom v dennom povinnom všeobecnom vzdelávaní v šk. roku 2016/17 v 42 európskych vzdelávacích systémoch. Obsahuje tiež národné grafy znázorňujúce údaje podľa jednotlivých štátov a jednotlivých predmetov. Porovnávací prehľad sa zaoberá zmenami v politike, ktoré sa uskutočnili v priebehu minulého roka a týkajú sa odporúčaného vyučovacieho času pre jednotlivé predmety. Tiež uvádza minimálnu časovú dotáciu vyučovania predmetov, ktoré sú v súčasnosti v centre záujmu na európskej úrovni; čítanie, písanie a literatúra, matematika, prírodné vedy, vyučovanie ďalších jazykov a telesná a zdravotná výchova. Pre matematiku a prírodné vedy porovnáva vyučovací čas podľa vyjadrení učiteľov a študentov v prieskumoch TIMSS a PISA s minimálnym vyučovacím časom určeným školskými inštitúciami.

Výchova k podnikateľstvu v škole v Európe

Táto štúdia poskytuje najaktuálnejšie informácie o stratégiách, učebných osnovách a výsledkoch vzdelávania; pokrýva aj také témy ako sú finančné schémy a vzdelávanie učiteľov. Analýza sa zameriava na primárne vzdelávanie, nižšie a všeobecné vyššie sekundárne vzdelávanie, ako aj inštitucionálne a počiatočné odborné vzdelávanie a prípravu. Informácie platia pre 33 štátov zapojených v sieti Eurydice. Národné informačné listy poskytujú prehľad o výchove k podnikateľstvu v každom štáte. Referenčným rokom je rok 2014/15.


Odporúčaný ročný vyučovací čas počas povinnej školskej dochádzky v Európe 2015/2016

Čítanie, písanie a literatúra, matematika, prírodné vedy a cudzie jazyky patria medzi základné predmety vo všetkých európskych štátoch. Ale časová dotácia pre jednotlivé predmety v školách a vyučovací čas sa odlišuje podľa jednotlivých štátov. Táto správa poskytuje informácie o odporúčanom minimálnom vyučovacom čase základných predmetov vo všeobecnom povinnom vzdelávaní v 37 európskych štátoch zapojených do siete Eurydice. Referenčným rokom je 2015/16. Publikácia poskytuje komparatívny prehľad odlišností medzi primárnym a povinným všeobecným sekundárnym vzdelávaním a identifikuje hlavné zmeny od roku 2010/11. Obsahuje národné diagramy a mapy ilustrujúce údaje o minimálnom vyučovacom čase podľa jednotlivých štátov a predmetov.


Jazyky v sekundárnom vzdelávaní: Prehľad celoštátnych testov v Európe

Hlavným cieľom štúdie je poskytnúť jasnú predstavu o súčasných systémoch celoštátneho testovania jazykov v európskych štátoch. Štúdia poskytuje komparatívny prehľad o národných testoch v Európe, ktoré posudzujú jazykové kompetencie študentov stredných škôl (ISCED 2-3). Popisuje témy, ako je rastúci význam národných testov v cudzích jazykoch, ciele skúšok, testované zručnosti, rovnako ako nástroje, ktoré štáty použili na zabezpečenie konzistentnej a spoľahlivej vyhodnocovacej procedúry a vplyv Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR).

Správa zahŕňa 28 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko, Čiernu Horu a Srbsko. Referenčný rok je 2014/15.


Modernizácia vysokého školstva v Európe: Prístup, udržanie sa a zamestnateľnosť 2014

Správa o Modernizácia vysokého školstva v Európe: prístup, udržanie sa a zamestnateľnosť skúma politiku a prax v Európe, týkajúce sa troch štádií vysokoškolského vzdelávania:
- Prístup, ktorý zahrnuje uvedomenie si dostupnosti vysokoškolského vzdelávania, požiadavky prijatia, a proces prijatia;
- Udržanie sa, vrátane napredovania v rámci študijného programu za podpory, ktorú možno poskytnúť v prípade vyskytnutia sa problémov;
- zamestnateľnosť, vrátane opatrení na podporu prechodu študentov z vysokých škôl na trh práce.

Správa popisuje, aké kroky podnikajú vlády a inštitúcie poskytujúce vysokoškolské vzdelávanie aby rozšírili prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu a zvýšili tak počet študentov, ktorí ukončia úplné vysokoškolské vzdelanie (udržanie sa), a poskytli vodítko pre študentov pri vstupe na trh práce (zamestnateľnosť).
Profesia učiteľa v Európe: Prax, poznatky, a politiky

Táto správa Eurydice analyzuje vzťah medzi politikami, ktoré usmerňujú profesiu učiteľa v Európe a prístupom, praxou a postrehmi učiteľov. Analýza zahrňuje aspekty ako počiatočná príprava učiteľov, sústavný odborný rozvoj, transnárodná mobilita, ako aj demografické údaje o učiteľoch, pracovných podmienkach a atraktívnosti profesie. Správa je zameraná na takmer dva milióny učiteľov pôsobiacich na úrovni nižšieho stredného vzdelávania, ktorí sú zamestnaní v 28 členských štátoch EÚ, na Islande, Lichtenštajnsku, Čiernej Hore, bývalej juhoslovanskej republiky Macedónska, Nórsku, Srbsku a Turecku. Zakladá sa na údajoch Eurydice a Eurostatu/UOE, ako aj na sekundárnej analýze TALIS 2013, kombináciou kvalitatívnych a kvantitatívnych dôkazov. Referenčný rok je 2013/14


Kľúčové údaje o ranej výchove a starostlivosti detí v Európe 2014

Správa Kľúčové údaje o ranej výchove a starostlivosti detí v Európe skúma faktory, ktoré tvoria vysokokvalitnú ranú výchovu a starostlivosť o deti prostredníctvom medzinárodne porovnateľných ukazovateľov. Spája štatistické údaje a informácie na úrovni systému pri opise štruktúry, organizácie a financovania ranej výchovy a starostlivosti o deti v Európe. Zahrnuje množstvo špecifických otázok dôležitých pre tvorcov politiky, ako je prístup k ECEC, riadenie, zabezpečenie kvality, dostupnosť, profesionalizácia zamestnancov, vedenie a opatrenia na podporu znevýhodnených detí. Táto brožúra zhŕňa kľúčové zistenia správy.

Táto správa zahrnuje 32 európskych štátov (37 vzdelávacích systémov), zahrnutých do siete Eurydice v rámci Programu celoživotného vzdelávania (2007-2013), okrem Holandska.


Platy a príplatky učiteľov a riaditeľov škôl v Európe 2013/14

Tento prehľad porovnáva rôzne úrovne riadenia zodpovedné za stanovenie učiteľských a riaditeľských tarifných platov v základných a všeobecnovzdelávacích stredných školách v Európe. Minimálne a maximálne tarifné platy sú prezentované v nominálnych hodnotách a porovnávané s HDP na obyvateľa v každom štáte. Profesijná kariéra učiteľa je tiež vyjadrená prostredníctvom údajov o platovom postupe a rokov odbornej praxi. Analyzované sú trendy vo vývoji výšky platov v období od roku 2009 do 2014. A nakoniec sa uvádzajú rôzne druhy existujúcich príplatkov pre učiteľov a úrovne rozhodovania zapojené do prideľovania týchto platieb.

Financovanie škôl v Európe: Mechanizmy, metódy a kritériá vo verejnom financovaní

Správa Financovanie škôl v Európe: Mechanizmy, metódy a kritériá vo verejnom financovaní poskytuje rámec pre pochopenie štruktúry systému financovania základného a vyššieho stredného vzdelávania. Poskytuje prehľad riadiacich orgánov na jednotlivých úrovniach a popisuje metódy a kritériá použité na stanovenie výšky prostriedkov na financovanie školského vzdelávania. Správa pokrýva 27 z 28 členských štátov EÚ, ako aj Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko. Úroveň riadiacich orgánov podieľajúcich sa na transfere a poskytovaní finančných prostriedkov školám je neoddeliteľne spätá s politickým a správnym usporiadaním v jednotlivých štátoch.

Obsah správy je tematicky rozdelený do troch kapitol popisujúcich:
1. riadiace orgány zapojené do financovania škôl;
2. metódy využívané pri prideľovaní finančných prostriedkov a
3. kritériá využívané pri stanovení objemu prideľovaných finančných prostriedkov.

V závere správa za pomoci národných diagramov toku finančných prostriedkov ilustruje rôzne mechanizmy, metódy a priority uplatňované pri financovaní zamestnancov, prevádzkových nákladov a služieb a kapitálových statkov. Tieto diagramy majú za cieľ poskytnúť prehľad o transfere verejných prostriedkov pridelených školám poskytujúcim primárne a vyššie stredné vzdelávanie v jednotlivých štátoch.Modernizácia vysokého školstva v Európe: Financovanie a sociálna dimenzia

Táto správa detailne rozoberá sociálnu dimenziu vysokoškolského vzdelávania – tému, ktorá už bola v centre pozornosti politických diskusií na európskej a národných úrovniach v priebehu ostatných rokov. Sociálna dimenzia sa týka procesu rozširovania prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu v čo najväčšom možnom pomere populácie. Sú časná štúdia sa týka referenčného roku 2009/10 a zahrňuje 31 štátov (všetky členské štáty EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko). Jedným z najdôležitejších trendov v európskom vysokoškolskom vzdelávaní v poslednej dekáde je sústavný proces expanzie vo zvyšujúcom sa počte študentov v priemere o 25 %. Tento proces masovosti je globálny fenomén, ktorý súvisí s posunom k znalostnej spoločnosti a vytvára nové výzvy pre Európu. Aj keď sa počet študentov môže zvyšovať, nemusí to nevyhnutne znamenať, že vysokoškolské vzdelávanie sa stáva sociálne dostupnejšie pre všetkých.Vyučovanie čítania v Európe: súvislosti, opatrenia a prax

Prezentovaná štúdia poskytuje ucelený obraz o čitateľskej gramotnosti a uvádza niektoré z kľúčových faktorov, ktoré majú vplyv na získavanie čitateľských zručností pre deti vo veku 3 až 15 rokov. Štúdia pokrýva štyrmi kľúčové témy:
  • vzdelávacie prístupy,
  • riešenie ťažkosti s čítaním,
  • vzdelávanie učiteľov a
  • podpora čítania mimo školy.
Štúdia skúma všetky kľúčové prvky vo svetle výsledkov akademického výskumu, najnovšie výsledky medzinárodných prieskumov a preskúmanie národných politík, programov a osvedčených postupov. Poukazuje na kroky, ktoré európske štáty podnikajú pre zlepšenie čitateľskej gramotnosti a oblasti kde zaostávajú. Štúdia zahŕňa 31 štátov (členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko).Kľúčové údaje o vzdelávaní a inováciách prostredníctvom IKT v európskych školách

Podpora vzdelávacích systémov tak, aby každý mladý človek mohol rozvíjať jeho potenciál je v centre procesu európskej spolupráce. Inovácia inštitúcií, ktorej cieľom je skvalitniť vyučovanie a učenie prostredníctvom nových technológií, môže byť dôležitým prínosom. Preto členské štáty EÚ schválili podporu kreativite a inováciám prostredníctvom používania nových nástrojov IKT, a odbornej prípravy učiteľov ako jednu zo svojich prioritných oblastí pre prvý cyklus Strategického rámca pre vzdelávanie a odbornú prípravu ('ET 2020'). V tejto publikácii sa analyzuje vývoj vo užívaní IKT vo vzdelávaní a zmeny, ktoré nastali v národných politikách a praxi ohľadom vyučovacích metód, obsahu a procesov hodnotenia. Skúma podporu priebežných ako aj odborne zameraných kľúčových kompetencií a postavenie IKT v praxi. Ozrejmuje stratégie používané v jednotlivých štátoch v oblasti odbornej prípravy a podpory učiteľom pri používaní IKT.Dospelí vo formálnom vzdelávaní: politika a prax v Európe

Správa Dospelí vo formálnom vzdelávaní: politika a prax v Európe o vzdelávaní a odbornej príprave dospelých, ktorá bola spracovaná v priamej súvislosti s Akčným plánom vzdelávania dospelých, zvlášť s jeho cieľom poskytovať príležitosti dospelým postúpiť o krok vyššie a zvyšovať ich dosiahnuté vzdelanie. V správe môžeme vidieť nielen príležitosti pre menej kvalifikovaných dospelých, aby získali formálnu kvalifikáciu, ale tiež politiky a opatrenia na rozšírenie účasti dospelých, ktorí sa vrátili do vysokoškolského vzdelávania. Tieto aspekty sú ilustrované širokou škálou konkrétnych príkladov. Správa sa zameriava na príležitosti pre dospelých s nedostatočnou kvalifikáciou na dosiahnutie formálnej kvalifikácie, a to zahŕňa aj politiky a opatrenia na zvýšenie účasti dospelých vracajúcich sa k vysokoškolskému vzdelávaniu.

Opakovanie ročníka počas povinného vzdelávania v Európe: nariadenia a štatistika

Štúdia Opakovanie ročníka počas povinného vzdelávania v Európe: nariadenia a štatistika porovnáva, ako prebieha proces postupu do vyšších ročníkov - a opakovanie ročníka - v školách po celej Európe. Ukazuje sa, že prax medzi jednotlivými krajinami sa značne líši: či dieťa musí opakovať ročník v škole závisí viac od konkrétneho vzdelávacieho systému a hodnotenia učiteľov ako na výkone samotného dieťaťa. Prezentovaná štúdia poskytuje dôležitý súpis legislatívy a praktických postupov v oblasti týkajúcej sa žiakov, ktorí opakujú školský ročník.

Rodové rozdiely vo výsledkoch vzdelávania: štúdia o prijatých opatreniach a súčasnej situácii v Európe

Štúdia Rodové rozdiely vo výsledkoch vzdelávania: štúdia o prijatých opatreniach a súčasnej situácii v Európe poukazuje na existujúcu rodovú nerovnosť vo vzdelávaní a poskytuje ucelený prehľad o národných politikách, ktoré sa na ňu zameriavajú. Štúdia skúma, či rodové rozdiely viedli k politickým iniciatívam, ako sú návrhy na zmeny zákonov a iných predpisov súvisiacich so vzdelávaním, k národným prieskumom, projektom alebo akémukoľvek inému druhu oficiálnych opatrení zameraných na rodovú problematiku. Tiež sa snaží zmapovať existujúce politiky a stratégie v celej Európe, ktorých cieľom je riešiť rodové nerovnosti v súčasných vzdelávacích systémoch. Obsahuje prehľad štúdií o pohlaví a vzdelávaní a sumarizuje zásadné výsledky medzinárodných výskumov o výkone z hľadiska rodových rozdielov vo vzdelávaní.