Popis národných vzdelávacích systémov
Popis národných vzdelávacích systémov, v minulosti známy pod názvom Eurypedia, sa snaží poskytnúť čo najpresnejší obraz vzdelávacích systémov a posledných uskutočnených reforiem v Európe. Kompletizáciu a pravidelnú aktualizáciu zabezpečuje sieť Eurydice a jej národné kancelárie. Na obsahu participujú experti v oblasti vzdelávania a národné ministerstvá zodpovedné za školstvo a vzdelávanie.

Predstavuje komplexný popis 41 európskych vzdelávacích systémov na národnej, prípadne regionálnej úrovni. Všetky informácie sú dostupné v angličtine a väčšina súčasne aj v oficiálnom jazyku štátu alebo regiónu.

Obsah je zameraný na vzdelávacie systémy a národné politiky 37 európskych štátov zapojených do programu Erasmus+. Pozostáva z približne 5 000 web stránok, pričom na každú jazykovú verziu popisu jedného vzdelávacieho systému ich pripadá zhruba 90. Ako online encyklopédia o vzdelávaní, podporovaná MediaWiki, predstavuje interaktívny nástroj web 2.0. Charakter online média umožňuje autorom tejto encyklopédie permanentnú aktualizáciu existujúcej situácie v oblasti výchovy a vzdelávania v Európe a súvisiacich legislatívnych zmien.

Články popisujúce národné vzdelávacie systémy sú usporiadané v 14 kapitolách. Mnohé z nich zahŕňajú transverzále témy ako financovanie, riadenie alebo zabezpečovanie kvality, zatiaľ čo zvyšné detailne opisujú rôzne úrovne vzdelávania od predškolskej prípravy, až po vzdelávanie dospelých. Informácie popisujúce vzdelávacie systémy zahŕňajú spoločenské, ekonomické a politické pozadie daného štátu alebo regiónu. Okrem už spomínaných sú obsiahnuté aj prioritné témy Európskej komisie ako reformy a politické iniciatívy strategického rámca ET 2020, národný kvalifikačný rámec, stratégia celoživotného vzdelávania a iné.

Každá kapitola sa začína stručným zhrnutím opisovanej témy a článkom predstavujúcim úvod do jej problematiky. S využitím navigačného menu (Table of content a This topic in other countries) sa používateľ jednoducho zorientuje a pohybuje na web sídle nielen v rámci jednotlivých tematických oblastí ale aj národných systémov rôznych štátov.

Popis slovenského vzdelávacieho systému je dostupný v anglickom aj slovenskom jazyku.

Navigačná príručka pre vyhľadávanie vPopise národných vzdelávacích systémov.