EURYDICE – Informačná sieť o vzdelávacích systémoch v Európe
Je informačná sieť, ktorá je od r. 1980 prostriedkom Európskej komisie na zbieranie a rozširovanie informácií o vzdelávacích systémoch v štátoch Európskej únie. Od r. 1995 bolo EURYDICE integrálnou časťou programu SOCRATES. V tejto informačnej sieti sú zapojené všetky štáty EÚ a tri štáty Európskej hospodárskej oblasti. Od r. 1996 sa sieť otvorila štátom strednej a východnej Európy. V súčasnosti tvorí sieť Eurydice 41 národných kancelárií v 37 štátoch zapojených do programu EÚ Erasmus+.

Sieť EURYDICE je organizovaná na dvoch úrovniach – národné kancelárie zriaďuje ministerstvo školstva v členskom štáte; Európsku kanceláriu založila Európska komisia a jej úlohou je dokumentovať a koordinovať aktivity a výmenu informácií v rámci siete.

Koordináciu a riadenie národnej kancelárie zabezpečuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA) v Bruseli.

Výsledky práce:
 • EURYPEDIA - Európska encyklopédia národných vzdelávacích systémov
  Online encyklopédia popisujúca 38 európskych vzdelávacích systémov na národnej, prípadne regionálnej úrovni. Obsahuje tiež zodpovedajúcu legislatívu, bibliografiu, slovník národných termínov a adresár významných inštitúcií. Je určená na uľahčenie porovnávania informácií a ich vzájomného pochopenia.

 • Komparatívne štúdie
  Publikácie porovnávajú rôzne prvky vzdelávacích systémov. Obsahujú vždy syntetickú štúdiu a popis situácie v jednotlivých štátoch v oficiálnych jazykoch EÚ.

 • Série kľúčových údajov – periodické prehľady kľúčových tém vo vzdelávaní popisujúce aktuálny stav implementácie reforiem na národnej a európskej úrovni.

 • Údaje a ukazovatele popisujúce hlavné črty európskych vzdelávacích systémov:
  • Školský a akademický kalendár
  • Štruktúra európskych vzdelávacích systémov
  • Povinné vzdelávanie v Európe
  • Vyučovací čas v povinnom vzdelávaní
  • Platy učiteľov a riaditeľov škôl
  • Rozpočty na vzdelávanie v Európe